Ako členovia Asociácie slobodných zborov sme sa veľa venovali zámeru vedenia cirkvi zriadiť tzv. fond zabezpečenia (https://asloz.sk/financovanie-fondu-zabezpecenia-na-ukor-zborov/), čo v praxi nepredstavuje nič iné, ako vymáhanie príspevkov od cirkevných zborov pod hrozbou sankcií či rušenia kňazských staníc. Takýto mocenský prístup je však v zásadnom rozpore s demokratickým charakterom Evanjelickej cirkvi, ktorá je postavená na kresťanskej vierouke a augsburskom vyznaní! Pretože práve cez postupnú zmenu legislatívy a koncentráciu finančných prostriedkov v centre, v zmysle „rozdeľuj a panuj“, dochádza k posilneniu moci direktívne fungujúceho centra, s čím priamo súvisí strata nezávislosti zborov a ich slobody!

Je potrebné zdôrazniť, že aj v tomto náročnom, pandémiou poznačenom období, si väčšina zborov riadne vedie účtovníctvo, vykrýva prevádzkové náklady, zabezpečuje investície na opravu fary, kostolov či cirkevných budov, a dodržiavajú dohodu s farárom o vokátore. Sú to teda fungujúce zbory, ktoré si zodpovedne plnia svoje misijné poslanie, a rovnako dobre sa starajú aj o zverený majetok. Podstatne lepšie, ako sa starali bývalí konatelia do roku 2014 o celocirkevný majetok v spoločnosti Reformata, a tiež podstatne lepšie, ako nové vedenie cirkvi po roku 2018 vo „vyšetrovaní“ majetkových káuz, na ktoré poukázala synodálna komisia! Pretože doteraz nič nevyšetrili, skôr naopak „vyšetrujú“ a zastrašujú tých, ktorí dôsledne požadujú takéto očistenie cirkvi!

A títo ľudia vo vedení ECAV, ktorí nie sú schopní plniť ani uznesenia, ktoré boli Synodou v tomto smer prijaté, sa bez hanby týmto fungujúcim cirkevným zborom vyhrážajú, že ich zrušia ak nezaplatia nový, nimi vymyslený príspevok! Stačí im takáto malá zámienka, aby zničili celý, fungujúci zbor? Bez toho aby sme chceli zbytočne používať expresívne slová, je však termín výpalníctvo v tomto smere úplne na mieste! Ale takéto spôsoby sú neprípustné vo svete, a už vôbec nemajú čo hľadať v cirkvi!

Čo iné je to, ako likvidácia cirkvi, ktorá je v cirkevných zboroch? Každý cirkevný zbor nesie všetky znaky cirkvi, a sú na rozdiel od biskupských úradov, schopné svoju úlohu vykonávať aj bez „tých hore“? Žiadny biskupský úrad nezabezpečí, aby kostoly v cirkevných zboroch boli plné. V VII. článku Augsburského vyznania sa píše: Cirkev je zhromaždením všetkých veriacich, ktorým sa evanjelium čistotne káže a sviatosti prisluhujú, teda je všade tam, kde je svojím Duchom prítomný Pán Ježiš Kristus. Teda nie „cirkev je tam, kde je biskup“, ako učia iné predreformačné cirkvi. Všetka moc v cirkvi pochádza zo zboru. Čo bolo zakotvené aj v cirkevnej ústave z roku 1922. Vychádza to z reformačných prístupov budovania cirkevných štruktúr. Vedenie cirkvi sa tak zásadne odchýlilo od poslania slúžiť, keď začali direktívne, necitlivo až agresívne prenasledovať tých, ktorí nezaplatili výpalné, resp. majú na tento nepodarený projekt iný názor. Tieto sankcie sa síce podarilo spochybniť na júlovej Synode 2021, avšak za pár dní je ďalšia Synoda, a preto je potrebné všetky už skôr prezentované, a legislatívne pripravené návrhy v tomto smere zastaviť! Pretože takéto zvrhlé návrhy nemajú v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania čo hľadať! Prijatý zákon a požiadavky súčasného vedenia sú v priamom rozpore s duchom Evanjelia, ktoré je duchom slobodného a dobrovoľného darcovstva. Tu môžeme vidieť antikristovského ducha prijímania zákonov najvyššími orgánmi ECAV. Sú zbory samosprávne, alebo sme sa vrátili do doby pred reformáciou?

Predmetom kritiky bolo najmä to, že predstavitelia cirkvi:

 • sa predtým nezaoberali efektivitou nákladov vynakladaných na správu Generálneho biskupského úradu či dištriktuálnych biskupských úradov, čiže sa nezaoberali elimináciou plytvania
 • nezaoberali sa ani efektívnejšou a štíhlejšou štruktúrou cirkvi, a to konkrétne napr. zrušením dištriktuálnych biskupských úradov, na čo sme poukázali v tomto článku (https://asloz.sk/financovanie-ako-skuska-viery/)
 • nezaoberali sa ani inými potenciálnymi zdrojmi príjmov, kde môžeme napr. spomenúť výnos zo spoločnosti Reformata, čo sa ukázalo po zmene konateľa v roku 2014, a pritom tento potenciál môže do budúcnosti ďalej rásť! Na možný potenciál v tomto smere sme poukázali aj v závere tohto článku: https://asloz.sk/propaganda-predsednictva-ecav-na-slovensku-synoda-2020/

Pôvodne vytvorený fond nemal ani štatút, čo znamená, že vôbec nebolo známe, kto je s týmito prostriedkami oprávnený nakladať, na čo môžu byť použité, a ani ďalšie veľmi dôležité zásady jeho spravovania! Zatiaľ čo vedenie cirkvi tradične používalo magickú či marketingovú formulku, že tieto peniaze sú určené na podporu slabo odmeňovaných duchovných, už na Synode 2021 bolo jasné, že to nie je pravda, pretože min. polovica týchto prostriedkov je určená na úplne iný účel (https://asloz.sk/kde-chybaju-peniaze-a-odkial-ich-vziat/). Najväčším úletom, a to nielen od účelu podpory duchovných, ale aj z pohľadu extrémneho nárastu nákladov, bol zámer vyčleniť 90 000 Eur na evanjelický festival v Kežmarku! Zatiaľ čo za biskupa Klátika boli priemerné náklady na podobné slávnosti vo výške 25 000 eur, v tomto prípade len príspevok pre cirkevný zbor v Kežmarku mal predstavovať 90 000 eur! Koľko mal potom stáť celý festival – 120 000 eur, čo je o 100 000 EUR viac ako pred rokom 2018?! Vážení evanjelici, považujete za normálne, aby kvôli takýmto okázalým slávnostiam s vysoko prehnanými nákladmi boli zastrašované cirkevné zbory resp. rušené kňazské stanice?!!!

A pritom tých nedostatkov a problémov bolo oveľa viac, stačí spomenúť nepripravenosť celého návrhu, zanedbanú diskusiu so seniorátmi či zbormi, hektické schvaľovanie tohto zákona na Synode v pandemicky „červenom“ Ružomberku, následné rozpory s existujúcou cirkevnou legislatívou, navádzanie predsedníctiev zborov, aby peniaze do fondu posielali bez toho aby bol tento odvod (a rozpočet) schválený zborovým presbyterstvom či konventom…

Ochotného darcu miluje Boh

Evanjelici, ktorí milujú Evanjelickú cirkev augsburského vyznania, problém s darcovstvom nemajú. Lenže to chcú robiť slobodne, a nie pod nátlakom! Chcú svoje peniaze investovať tam, kde niečo reálne pre cirkev prinesú, kde sa funguje transparentne, a kde je záruka, že tieto peniaze nezmiznú, nebudú rozkradnuté, resp. použité na iný účel. To si vyžaduje dôveru, a tá sa bez vyšetrenia starých káuz, ktoré traumatizujú cirkev, budovať nedá. Preto je potrebné všetky kauzy pomenovať, vyšetriť a žiadať nápravu. Záleží na hodnotách a princípoch, záleží na tom, ako sa k riešeniu týchto problémov postavíme. Príkladom toho, že takáto dôvera postavená na báze kresťanských hodnôt, a so zapálením pre dobro Evanjelickej cirkvi môže vzniknúť je práve Asociácia slobodných zborov, ktorá funguje len na báze dobrovoľných príspevkov!

Vyhlásenie zborov

 Dňa 6.9.2021 sa uskutočnilo stretnutie zborov, ktoré sú členmi Asociácie, spolu s viacerými ďalšími evanjelickými zbormi z celého Slovenska, ktoré zdieľajú rovnaký postoj k tzv. fondu zabezpečenia. Účastníci tohto stretnutia jednomyseľne odmietajú tento nezákonný a nebiblický návrh financovania, rovnako ako spôsob akým je presadzovaný do praxe.

V diskusii bol podporený návrh, aby zborový farár bol v pracovnom pomere s cirkevným zborom, kde vykonáva povolanie evanjelického farára, a aby cirkevnému zboru boli z GBÚ poskytované finančné zdroje zo štátneho príspevku určené na odmenu farára. To je zásadný rozdiel oproti súčasnému stavu, kedy farár je zamestnancom ústredia ECAV. Navrhovaný decentralizovaný systém bol používaný v evanjelickej cirkvi už skôr, a je viac ako symbolické, že tento systém sa zmenil, a teda centralizoval po nástupe totalitného komunistického režimu!

Účastníci stretnutia vyjadrili presvedčenie, že tento decentralizovaný návrh predstavuje najjednoduchšie, transparentné a najefektívnejšie riešenie, ktoré je v súlade s biblickou vieroukou rovnako ako s augsburským vierovyznaním. Prípadné dofinancovanie platu duchovného by bolo možné rovnakým spôsobom zrealizovať priamo na úrovni cirkevného zboru.

Na základe vyššie uvedených dôvodov je možné závery zo stretnutia zhrnúť do nasledovného vyhlásenia. Účastníci stretnutia vyjadrili zásadný nesúhlas s predloženým návrhom financovania ECAV, a žiadajú synodálov, aby

 • zakotvili v cirkevnej ústave zásadu, že všetka moc pochádza z cirkevných zborov
 • odmietli akýkoľvek nátlak, sankcie a zastrašovanie cirkevných zborov či duchovných, ktorí sa k tomuto návrhu financovania nechcú resp. nemôžu pridať
 • prehodnotili súčasnú štvorúrovňovú štruktúru cirkvi, a pripravili model organizačno-finančný model fungovania cirkvi bez dištriktuálnych úradov
 • zabezpečili nezávislý a profesionálny audit hospodárenia ústredia cirkvi

ďalej synodálov žiadame, aby prijali úlohy so zámerom:

 • pripraviť na ďalšiu Synodu zmenu cirkevno-právnych predpisov tak, aby sa tieto dostali do súladu s augsburským vyznaním – čo dnes nie sú!
 • zriadiť nezávislú, objektívnu a odbornú kontrolu s dosahom na všetky účelové zariadenia cirkvi, ktorá dnes tak veľmi chýba!
 • garantovať právo byť volený pre všetkých kandidátov spĺňajúcich zákonné podmienky, a umožniť evanjelickej verejnosti slobodne a bez obmedzení voliť
 • zastaviť prenasledovanie duchovných, laikov a združení, ktorí majú iný názor, a ktorým na Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania záleží
 • zrušiť nenávistné uznesenia namierené proti Asociácii slobodných zborov, a začať otvorený a konštruktívny dialóg so všetkými evanjelikmi

 

Mgr. Ján Meňky
Ing. Jaroslav Mervart, PhD.

ilustračné foto: unsplash.com