Už dlhší čas môžeme v našej cirkvi pozorovať nielen nedemokratické tendencie, ale aj také, ktoré sú v priamom rozpore s Augsburským vierovyznaním, na ktorom je naša evanjelická cirkev postavená. To sa týka najmä:

 • správy majetku, kde vidíme nezáujem o transparentné a efektívne hospodárenie s cirkevným majetkom. A čo viac, vidíme evidentné zlyhanie zodpovedných predstaviteľov ECAV, ktorí boli samotnou Synodou poverení prešetrením závažných majetkových káuz,
 • volieb, kde vidíme vážne a preukázateľné pochybenia kandidačných porád, ktoré pustili do volieb kandidátov nespĺňajúcich podmienky, a, naopak, na základe subjektívnych námietok vyradili tých (nepohodlných) kandidátov, ktorí tieto podmienky spĺňali! Zainteresovaní veľmi dobre vedia, že je tu priamy súvis s predchádzajúcim odsekom týkajúcim sa správy majetku (!),
 • snahy o centralizáciu právnej a súdnej moci, ktorá však našťastie bola na Synode 2020 odmietnutá,
 • a v neposlednom rade je to nový, ale pochybný model financovania cirkvi, ktorý bez vyriešenia vyššie uvedených problémov požaduje ďalšie finančné príspevky zo zborov! Tie sú pre mnohé zbory neúnosne vysoké, a teda z krátkodobého až strednodobého pohľadu likvidačné!

Téma financovania je v tomto období, na začiatku roka 2021, viac ako aktuálna, keďže práve tento týždeň boli z GBÚ distribuované listy s požiadavkami na konkrétne sumy pre každý cirkevný zbor. Preto považujeme za potrebné sa k tejto téme znova vrátiť a poukázať na zvrátenosť tohto návrhu a tiež na aroganciu tých, ktorí tento návrh predkladajú.

1. O finančné zdroje žiadajú tí, ktorí preukázali neschopnosť efektívne hospodáriť s cirkevným majetkom!

Vhodným príkladom, na ktorom je možné preukázať pravdivosť tohto tvrdenia, je prenájom, resp. všeobecne podnikanie s majetkom, ktorý vlastní ECAV. Tento majetok bol v minulosti rozpredávaný za ceny niekoľkonásobne nižšie, ako sú ceny trhové. Absencia pravidiel a kontroly spôsobila, že majetok v správe ECAV bol často zneužívaný na osobný prospech. Podobne ako ceny pri predaji, aj ceny za nájom mali ďaleko od tých trhových. Zneužívané boli aj prenájmy priestorov na charitatívne účely (za symbolickú cenu), ktoré ich nájomca bez vedomia ECAV používal v rozpore so zmluvou na komerčné účely, pričom dodnes nie je jasné, ako dlho tento stav trval a kto bol konečný užívateľ týchto výhod. Boli tiež nakupované pozemky s pochybnou hodnotou a bez reálneho využitia.

Špekulatívne účtovné operácie a dlhy z tohto obdobia dodnes nie sú vysvetlené a vyrovnané, a to aj napriek tomu, že hovoríme o sumách v desiatkach až stovkách tisíc eur. Boli preukázané prípady, že cirkev bola klamaná o skutočnom stave hospodárenia spoločnosti Reformata bez toho, aby boli vyvodené akékoľvek dôsledky. V tomto kontexte však neevidujeme len podozrivé a špekulatívne transakcie, ale aj výrazný úpadok odbornosti a absenciu moderných riadiacich a kontrolných metód, ktoré sú dnes pri riadení finančných, resp. majetkových spoločností štandardom! Napríklad podľa dostupných informácií doteraz neboli implementované napr. ani transparentné výberové konania za účasti viacerých dodávateľov podľa vopred stanovených kritérií, o nezávislej kontrole tohto procesu nehovoriac.

2. Cirkev sa nedokázala vyrovnať s podozrivými a špekulatívnymi transakciami, kvôli ktorým za uplynulé roky cirkev prišla o stovky tisíc eur!

Tu ako príklad uvádzame sumárny výpis odhadovaných finančných prostriedkov, o ktoré cirkev prišla kvôli neefektívnej správe vlastného majetku do roku 2014 (zdroj: Správa synodálnej komisie na prešetrenie hospodárenia spoločnosti Reformata schválená na Synode 2019 v Prešove):

 • Vlčkova vila, investičný projekt, bez výberového konania, predraženie cca 1 mil. SKK.
 • Byty a strecha na objekte Palisády 46 – 48, fakturácia 26 tis. € po riadne dokončenom
  a odovzdanom projekte za 187 918,88 €.
 • Nevyužitie deregulačného zákona, hodnota ušlého zisku k r. 2019 viac ako 90 000 €.
 • Nevyužívanie inflačnej doložky v objekte na Svoradovej bývalými konateľmi – strata
  v súčasnosti dosahuje cca 50 000 €, za dobu platnosti zmluvy (20 rokov) škoda viac ako
  100 000 €.
 • Nízky nájom na Svoradovej: aj po zohľadnení investície by v druhej polovici zmluvného
  obdobia (10 – 12 rokov) bolo možné získať ročne z prenájmu o cca 120 000 € viac (za
  12 rokov).
 • Bytová nájomná zmluva, nízky nájom a z toho vyplývajúca strata 37 000 €, dodatok
  k zmluve je na dobu neurčitú, čo je v rozpore so zmluvou medzi Reformatou a ECAV.
 • Panenská 25, zmluva s Evanjelickou diakoniou, po ukončení investícií a charitatívnych činností, pri zanedbateľnom nájme začal nájomca podnikať s potenciálnym ziskom viac ako
  45 000 € ročne.
 • Služobný byt bývalého konateľa (do roku 2014), veľmi nízky nájom, strata oproti trhovému nájmu 6 900 € ročne, za 7 rokov je to 48 000 €, byt pre konateľa nebol odsúhlasený VZ spoločnosti.
 • Služobné auto, nevýhodný operatívny leasing, aj pri rezerve cca 3 000 € na servis, strata
  predstavuje cca 15 000 €.
 • Pred rokom 2015 sa príjmy z Beckovskej Viesky vo výške cca 120 000 € použili na iné účely, a to bez súhlasu podielnikov. Doteraz nie je známe, na čo sa použili tieto zdroje, akým spôsobom a odkiaľ budú na účet Beckovskej Viesky vrátené!

V tomto kontexte je potrebné uviesť aj to, že vedenie cirkvi, resp. Reformaty, doteraz nezačalo vymáhať peniaze od bývalých konateľov za pokutu, ktorú cirkvi vyrubil daňový úrad vo výške cca 31 000 eur za nedostatky zistené daňovým úradom pri kontrole účtovníctva za roky 2012 – 2014, a to aj napriek tomu, že to bolo zámerom uznesenia zo Synody 2019 č. 20-06.

Naopak, nový konateľ Reformaty, aj napriek všetkým uvedeným a preukázaným zlyhaniam a stratám, prijal v roku 2020 do pracovného pomeru jedného z bývalých konateľov, ktorý je za tento stav zodpovedný!

3. V cirkvi neprebehla žiadna finančná analýza zbytočne a neefektívne vynakladaných finančných prostriedkov!

Takáto analýza môže byť realizovaná z interných, resp. externých zdrojov (výhodou je profesionalita a nezávislosť). Zvyčajne sa preverujú všetky druhy nákladov od obstarávania, personálnych nákladov, potrebného počtu pracovníkov, porovnania interného zabezpečenia činností, resp. outsourcingu (zabezpečovania služieb z externého prostredia), a pod. Samostatne sa preveruje výdavková časť a efektivita vynakladania finančných prostriedkov. Napr. v rozpočte, ktorý bol schválený na Synode 2020 v Ružomberku, ktorý počíta s odvodom zo zborov vo výške 1,5 mil. eur, boli zároveň naplánované výdavky na projekty, ktoré sa dajú vzhľadom k ich výške označiť za plytvanie zdrojmi! Tiež tam boli avizované prvé platby na projekty, ktorých celkové náklady a financovanie ešte nie je zabezpečené. Práve takýto nekoncepčný a nesystémový prístup k investíciám je až príliš často spojený s následným prekročením plánovaných nákladov! Takéto elementárne nedostatky a pochybenia poverených pracovníkov vo vedení ECAV nie je morálne a ani správne kompenzovať výberom ďalších príspevkov zo zborov!

V tomto kontexte je vhodné uviesť aj ďalšie nesplnené uznesenie 20-04 zo Synody 2019, ktoré síce bolo smerované na Reformatu, ale v skutočnosti je jeho potenciálny záber podstatne väčší:  “Synoda ECAV odporúča orgánom ECAV v pôsobnosti VZ zachovať (do vyriešenia otázky optimalizácie správy majetku ECAV) spoločnosť Reformata, spol. s r. o., v kontexte pôvodného zámeru: čo najlepšie, najefektívnejšie, najekonomickejšie a najvýhodnejšie nielen spravovať, ale aj zhodnocovať majetok. A to uplatnením štandardných metód riadenia firmy, ako sú výberové konania, transparentné vedenie účtovníctva, externé audity odborne spôsobilými osobami, nezávislá a profesionálna kontrola, definovanie kompetencií (finančných, investičných, manažérskych) a zodpovedností pre konateľov a ich dodržiavanie.”

Keďže aj toto uznesenie bolo na Synode 2020 hodnotené ako nesplnené, je na mieste otázka, odkiaľ berie nové vedenie a niektorí synodáli tú drzosť, že namiesto toho, aby dali tento stav do poriadku, pýtajú na tej istej Synode ďalšie, doteraz historicky najväčšie finančné príspevky zo zborov!

4. Cirkev sa prestala zaoberať modelom reštrukturalizácie cirkvi – zmeny jej organizačnej štruktúry na štíhlu, efektívnu a nízkonákladovú štruktúru!

Aj napriek tomu, že pred pár rokmi sa začala diskusia o novej organizácii ECAV, je potrebné konštatovať, že tento projekt vykazuje iba minimálny progres, je netransparetný a pravdepodobne vedený neodborne, bez širšej spoločenskej diskusie. Obsahom tohto projektu by však malo byť podstatne viac, než len diskusia o nejakej organizačnej štruktúre. Má to byť diskusia o štíhlej a efektívnej štruktúre postavenej na Augsburskom vyznaní, čo sa má odrážať aj v cirkevnej ústave a cirkevnoprávnych predpisoch (CPP). Zvýraznené má byť práve misijné poslanie cirkvi, ktoré má navrhnutá štruktúra optimálne prenášať cez cirkevné zbory do praxe. Výsledný model má vzniknúť z viacerých návrhov, pričom medzi kritériá pre výber toho najlepšieho modelu by mali patriť rýchla a efektívna komunikácia, plná transparentnosť, nízke (optimalizované) náklady a tiež podpora práce v cirkevných zboroch.

Tu je potrebné zdôrazniť, že organizácia, ktorá má stále dostatok externých zdrojov (rôzne odvody, štátne, cirkevné, zahraničné príspevky a fondy), zvyčajne nemá motiváciu na zlepšovanie! Aj preto je potrebné naliehať na zmenu modelu fungovania cirkvi, cirkevných orgánov a jej podriadených spoločností predtým, ako sa tam nejaké finančné zdroje pošlú!

5. Arogantne a bez riadnej diskusie so zbormi, na ktorých je naša Evanjelická cirkev augsburského vyznania postavená, presadzuje vedenie ECAV požiadavku na výber cirkevných príspevkov bez toho, aby pripustili otvorenú diskusiu o iných formách financovania cirkvi, a to najmä tých, ktoré by si priamo zabezpečovali a riadili zbory!

Hoci samotné vedenie cirkvi v rámci interných diskusií priznáva, že ide o skutočne mimoriadne zvýšenie odvodov z cirkevných zborov (z 0 na 1 500 000 eur za rok, pri zachovaní, resp. zvýšení všetkých doterajších “odvodov”), ich prístup k vysvetľovaniu a zdôvodňovaniu je možné hodnotiť ako nedostatočný a odfláknutý. Aj napriek tomu, že sa uskutočnili niektoré stretnutia na úrovni vedenia ECAV a predsedníctiev seniorátov, ani zďaleka už neprebehli všetky stretnutia na úrovni seniorátov. Avšak aj v seniorátoch, kde sa diskusia aspoň začala, malo vedenie ECAV problém dôvody, potrebu či výšku  týchto prostriedkov adekvátnym spôsobom obhájiť! O diskusii v zboroch, ktoré tvoria základ tejto cirkvi – kde prebieha duchovná a praktická služba, ani nehovoriac. Sú to však práve presbyterstvá a konventy cirkevných zborov, ktoré majú právo pýtať sa prečo, na aký účel, o aké navýšenie cirkevného príspevku na člena zboru ide, ako je to zabezpečené a či už boli vyčerpané iné možnosti financovania. A sú to práve konventy týchto cirkevných zborov, ktoré môžu tento návrh pripomienkovať, resp. odmietnuť!

Tento návrh s vypočítaným cirkevným odvodom teda ide do zborov nedostatočne, resp. iba v minimálnom rozsahu odkomunikovaný, ale zato s takým výrazným navýšením odvodov, aké história ECAV nepamätá! Za normálnych podmienok by sa do dalo nazvať hazardom, resp. nezodpovednosťou. Tento negatívny obraz sa však ešte výrazne zhorší, keď zoberieme do úvahy avizované represie a zastrašovanie cirkevných zborov! To už stavia celú vec úplne na hlavu, keď nové vedenie cirkvi síce na jednej strane hovorí o dobrovoľnosti, ale na druhej strane poukazuje na následky, ktoré budú nasledovať, keď cirkevný zbor nebude môcť alebo odmietne platiť! V takom prípade bude vraj nasledovať rušenie kňazských staníc, spájanie zborov, prepúšťanie farárov (dobre počujete)! Dalo by sa to nazvať aj tak, že výsledkom zbabraného a nepripraveného projektu bude rozbitie, resp. oslabenie cirkvi tam, kde to bude najviac chýbať: v mestách a obciach, kde by táto cirkev mala slúžiť a robiť misiu! Tento mafiánsky, resp. výpalnícky prístup typu ak nezaplatíš, tak ti kňazskú stanicu zrušíme, však nemá v cirkvi čo hľadať!

Za týchto okolností je preto najvyšší čas vrátiť sa k základu Evanjelickej cirkvi, k Augsburskému vyznaniu, v súlade so známym a v poslednom čase tak veľmi aktuálnym tvrdením, že všetka moc pochádza z cirkevných zborov! Nie náhodou bol práve tento výrok na Synode 2020 – na hanbu celej evanjelickej cirkvi – nielen procedurálne spochybnený, ale dokonca sa stal aj terčom výsmechu! Za týchto okolností asi nikoho neprekvapí to, že nové vedenie vo svojom opojení nečestne získanou mocou a peniazmi zámerne odmieta diskusiu o cirkvi organizovanej zdola, z cirkevných zborov. Dávno zabudli na citát z Matúša 23, 11: “A kto z vás je najväčší, nech vám je služobníkom!” To sa, okrem iného, priamo týka aj peňazí, ktoré vôbec nie je potrebné sťahovať zo zborov do neefektívneho a netransparentného centra, ale, naopak, poslať štátny príspevok priamo do cirkevných zborov, aby si oni sami platili a v prípade potreby a spokojnosti aj dofinancovali svojho farára!

6. Iné zdroje financovania

Ak by bola vyriešená otázka efektívnej štruktúry a minimálnych nákladov (čo nie je), tak predtým, ako by sa pristúpilo k zvýšeniu odvodov zo zborov, je potrebné uvažovať aj o iných zdrojoch financovania. Túto otázku financovania riešia aj iné cirkvi, a teda nie je problém sa inšpirovať v tom, aké iné zdroje okrem cirkevných príspevkov si dokázali zabezpečiť. Môžu to byť napr. už skôr spomínané nájmy – dlhodobé či krátkodobé, hľadanie (podľa možností pravidelných) sponzorov, môže to byť podnikanie v rôznych oblastiach, najmä v tých blízkych cirkvi (starostlivosť o deti, mládež a starých ľudí). V zahraničí cirkvi prevádzkujú aj reštaurácie, kaviarne či menšie výrobné prevádzky, ako je napr. výroba darčekových predmetov, resp. to môže byť podnikanie v sektore služieb, z ktorého výnos pôjde pre cirkev, resp. cirkevný zbor.

V evanjelickej cirkvi môžeme hovoriť o podnikaní napr. v už spomenutej spoločnosti Reformata, ktorá nepochybne má potenciál priniesť pre cirkev zaujímavé finančné zdroje. Lenže to by tam musel byť manažment, ktorý chce aj vie, ako na to. Ani v cirkvi sa vedenie ECAV zjavne nezaujímalo ani o hĺbkovú analýzu nákladov, ani o iné potenciálne zdroje príjmov! Veď načo, keď stačí zvýšiť “dane” a spoliehať sa na to, že zbory to aj za týchto podmienok predsa len zaplatia!

7. Celý návrh financovania bol schválený “narýchlo”, na Synode prešiel iba tesnou väčšinou – nie je jasné, kto je správcom tohto fondu, nepoznáme ani štatút fondu, ani to, ako budú prostriedky využité!

Diskusia k fondu zabezpečenia cirkvi trvala niekoľko hodín, a to zrejme z dôvodu, že bola veľmi slabo pripravená. Návrhy, resp. paragrafové znenia jednotlivých zákonov sa tak v podstate tvorili priamo na Synode, čo je veľmi nezodpovedné. Najdlhšia diskusia sa viedla práve na tému výšky a spôsobu “výberu daní”. Hoci to už určitú chvíľu vyzeralo tak, že kvôli nepripravenosti, slabému odkomunikovaniu a “iným, už tradičným hospodárskym problémom” sa nič nedohodne, tesne pred záverom Synody tzv. “Bunčákov model” predsa len prešiel. Uznesenie so symbolickým číslom XXX bolo prijaté 29 hlasmi z 53 prítomných, čo znamená že 24 synodálov sa zdržalo, resp. hlasovalo proti.

Je iróniou, že hoci tesne, ale prešiel práve tento model, keďže to bol práve ten “Bunčák”, ktorý mal problém si svoju teóriu financovania obhájiť pred zbormi. Lenže ten čas “pravdy” nepochybne ešte príde. Lebo to, čo len tesnou väčšinou odsúhlasili niektorí unavení synodáli v “Covid” červenom Ružomberku v októbri 2020, vôbec nemusia odsúhlasiť zbory, ktorých sa tieto odvody priamo, resp. až existenčne týkajú! Nové vedenie cirkvi zároveň prejavilo nulovú empatiu voči cirkevným zborom postihnutým výrazným poklesom príjmov v roku 2020 kvôli pandémii Covid-19, keď rozhodlo, že odvody na fond zabezpečenia budú počítané z účtovnej závierky za rok 2019, v ktorom väčšina cirkevných zborov dosahovala podstatne väčšie príjmy!

Kvalite diskusie na Synode nepochybne odpovedá aj kvalita výsledného zákona, kde sa následne objavilo veľa otázok a pochybností, kam tieto peniaze pôjdu, na aký účel, kto o tom rozhodne, a pod. Nie sa čomu diviť, keďže už priamo na Synode bolo konštatované, že z týchto peňazí budú financované rôzne projekty – v (ako ináč) “spriatelených” zboroch! Je iróniou, že z peňazí cirkevných zborov má byť financovaná aj mediálna kampaň na “zlepšenie imidžu” ECAV (v súvislosti so sčítaním obyvateľstva), ktorý tak veľmi poškodilo práve súčasné vedenie ECAV! Na to, aby vznikli oprávnené pochybnosti, teda nie je potrebné vytvárať ani rôzne konšpiračné teórie inšpirované známymi kauzami ECAV. Pretože, ako to na Synode povedal súčasný predseda Generálneho hospodárskeho výboru (GHV), mnoho “rokov sa tu pestovalo rodinkárstvo, protekcionizmus a kamarátšafty”. Neostáva iné, iba súhlasiť, len citovaný minulý čas je potrebné zmeniť na súčasný a v najhoršom prípade, keď sa evanjelici tomuto protekcionizmu nepostavia, aj na budúci!

Záver

Zámerom tohto článku bolo prispieť k diskusii o nastavení systému financovania cirkvi. Zjednodušiť tento problém na výber peňazí zo zborov, bez riešenia iných, väčších problémov, ktoré túto cirkev trápia, môže len cynický a arogantný človek, ktorý k evanjelickej cirkvi nemá žiaden vzťah. Pretože zásadným problémom je to, PREČO dnes peniaze chýbajú! Prečo sa majetok cirkvi stráca, prečo je prenajímaný tak lacno, prečo sa preukázateľné majetkové kauzy so značným finančným dopadom na cirkev neriešia! Ak sa tieto problémy nevyšetria a nedôjde k náprave, akú máme záruku, že sa nebudú strácať aj z “fondu zabezpečenia”?

Ak už ale máme finančný problém, tak prečo pri jeho riešení nejde vedenie cirkvi príkladom?! V situácii,  keď si vo vedení cirkvi a na biskupských úradoch zvyšujú platy a kupujú nové autá, máme veriť tomu, že situácia je vážna?! Keď sa na Evanjelický festival plánuje v rozpočte dotácia vo výške 80 000 eur, čo je 3-násobok bežných nákladov, máme veriť, že peniaze v cirkvi chýbajú? Keď vedenie ECAV hovorí o transparentnosti len vtedy, keď potrebuje zverejniť nejaké kompromitujúce skutočnosti na svojich oponentov, a pritom sami manipulujú so zápisnicou zo Synody tak, aby pred cirkevnými zbormi zatajili premrštené prostriedky, ktoré aj napriek “kritickej situácii” na svoje projekty plánujú? Keď sa nik zo širšieho vedenia nevie postaviť za to, aby sa objasnili staré kauzy, aby sa zjednodušila ťažkopádna, nákladná a neefektívna štruktúra cirkvi, aby sa hľadali iné zdroje príjmov? Vyhrážanie represiami a rušením kňazských staníc je už len smutným dokreslením tohto tragikomického príbehu…

Vedenie cirkvi zrejme “zabudlo”, že na spoluprácu, a to zvlášť platí pre finančnú oblasť, je potrebná dôvera. Dôvera, ktorá je v našom evanjelickom svete naštrbená praktikami agentov ŠtB, dlhotrvajúcou traumou spojenou so spoločnosťou Reformata, zmanipulovanými voľbami a pochybným mandátom nových predstaviteľov. A tiež urážaním a prenasledovaním evanjelikov, ktorí žiadajú nápravu tohto stavu. Za vzniknutú situáciu je zodpovedné najmä nové vedenie ECAV, ktoré odišlo od Augsburského vyznania, na čo poukazujú jeho zvrátené postoje a skutky!

Posielať ďalšie peniaze do tohto neefektívneho systému nie je nič iné ako plytvanie zdrojmi! Ako to povedal jeden evanjelik z Bratislavy, poslať peniaze do takéhoto deravého systému je to isté, ako hodiť ich do Dunaja. Výsledok bude rovnaký!

Čo teda robiť? Je potrebné konečne prešetriť a dotiahnuť majetkové kauzy, eliminovať plytvanie, zásadným spôsobom reformovať organizáciu ECAV a zaoberať sa inými potenciálnymi zdrojmi príjmov. V takom prípade je viac než isté, že suma potrebná na dofinancovanie ECAV bude výrazne nižšia, ak vôbec bude potrebná. Všetky tieto opatrenia musia byť realizované v súlade s Augsburským vyznaním a  s vieroukou, ktorú ako evanjelici vyznávame. A práve preto musí byť maximálna pozornosť venovaná cirkevným zborom, ktoré musia získať viac kompetencií a, samozrejme, zároveň aj zodpovednosti. Za týmto účelom bude potrebné vypracovať úplne novú reformu financovania, postavenú na úplne inom základe. Pretože ak súčasné vedenie dostane ďalšie nové finančné zdroje zadarmo bez toho, aby sa muselo zaoberať kauzami, plytvaním a neefektívnosťou, tak sa nimi nebude zaoberať nikdy. A problém tu ostáva a bude sa opakovať znova a znova!

Vážení evanjelici, vážení zástupcovia zborov!

Veľmi dobre sa zamyslite, čo s týmto šekom “na fond zabezpečenia cirkvi” urobíte. Porozmýšľajte nad tým, či to skôr nie je šek na “fond konzervovania starých hriechov a neefektívnosti v cirkvi”. Pretože táto “akcia” nie je len o vyberaní a posielaní peňazí, ale najmä o ďalšom smerovaní cirkvi a o jej charaktere!

Jaroslav Mervart, bývalý člen GHV
Miroslav Klima, bývalý člen GHV
Štefan Sabol, bývalý konateľ spoločnosti Reformata, s. r. o.