500. rokov Lutherovej Biblie

Žiadna iná kniha nemá toľko prekladov, ako je Biblia. Preklady formovali jazyky a ovplyvnili kultúry. Preklad Martina Luthera bol nielen základom pre novú teológiu, ale udával aj jazykové trendy. 500 rokov po Lutherovej Biblii existuje na celom svete viac ako 1000 prekladov Biblie.

Dar pre všetkých ľudí

Preklad Biblie Dr.Martinom Lutherom mal veľký význam nielen pre cirkev, ale aj pre nemecký jazyk, literatúru a kultúru. V septembri v roku 1521 začal Martin Luther prekladať Novú zmluvu do nemčiny. Luther bol presvedčený o myšlienke prekladu pre potreby jednoduchých, menej vzdelaných ľudí svojej doby, ktorí nemali prístup k latinským textom. Svojou prekladateľskou prácou chcel obdarovať Bibliou všetkých ľudí. Lutherov preklad Biblie nielenže zanechal výrazné stopy v nemeckom jazyku, ale jeho preklad Biblie umožnil bežným ľuďom narábať s biblickým obsahom s porozumením.

Nebol prvý

Lutherov preklad nebol ani prvým prekladom Biblie do nemčiny, ani prvou tlačenou Bibliou v nemčine. To, čo vyniklo a urobilo z neho vzor úspechu, bola jeho orientácia na hovorový jazyk a jeho silné obrazy. História prekladu Biblie do nemčiny sa začala už v 8. storočí: mnísi chceli odovzdať biblické posolstvo v jazyku alebo dialektoch germánskych národov. Diskutovalo sa o tom, či sa ľudová reč môže vôbec používať na náboženské účely. Frankfurtská synoda v roku 794 rozhodla, že Boha netreba uctievať iba v posvätných jazykoch hebrejčine, gréčtine a latinčine.

Pozeral ľuďom na ústa
Luther uprednostňoval zmysel textu pred doslovným prekladom. Vďaka voľnejšiemu prekladu a rytmu jazyka bola jeho verzia obzvlášť chytľavá a dobre sa hodila na čítanie nahlas. „Musíte sa opýtať matky v dome, detí na ulici, obyčajného človeka na trhu a pozrite sa im na ústa“, sformuloval v roku 1530 svoj spôsob „tlmočenia“. Kritiku určite vyvolal aj fakt, že tradičné Božie slovo vyložil a aj čiastočne zmenil. Môžeme povedať, že nikto iný neformoval vývoj nemčiny tak ako Luther. S Lutherovou Bibliou sa v prvom rade vytvoril základ pre spoločný písaný nemecký jazyk a Božie slovo pre nové cieľové skupiny.

Wartburg

Martinovi Lutherovi trvalo len jedenásť týždňov, od decembra 1521 do februára 1522 vytvoriť prvú verziu prekladu Novej zmluvy. Počas toho, ako sa skrýval na hrade vo Wartburgu, preložil z originálu štyri evanjeliá, Skutky apoštolov, 21 listov kresťanským spoločenstvám a Zjavenie Jána. Najmä Philipp Melanchthon naliehal na Luthera, aby využil čas vo Wartburgu na riešenie projektu nového prekladu Biblie. Keďže Ježiš Kristus predstavoval pre Luthera stred Písma svätého a kresťanskej viery, bolo preňho dôležité dokončiť preklad čím skôr. Keď koncom februára 1522 opustil Wartburg, mal celý rukopis pri sebe. Vo Wittenbergu sa okamžite pustil do ďalšej revízie – so svojimi spolupracovníkmi, predovšetkým Philippom Melanchthonom, ktorý bol na rozdiel od Luthera odborníkom na starú gréčtinu.

Prvé vydanie „Septembrového testamentu“
Pred 500 rokmi, 21. septembra 1522 bol vydaný „Septembrový testament“, ako sa označuje prvé vydanie Lutherovho prekladu Novej zmluvy. Napriek jeho vysokej cene bolo za tri mesiace predaných 3000 výtlačkov. Vylepšená verzia prekladu označovaná, ako „Decembrový testament“ bola vytlačená už v decembri 1522. Martin Luther pracoval aj na preklade Starej zmluvy. Preklad celej Biblie bol vydaný v roku 1534.

Nedokončený

Luther nikdy nepovažoval svoj preklad za „dokončený“, pretože jeho vlastné chápanie Biblie sa vyvíjalo a vždy hľadal vhodnejšie formulácie. Tento proces sa začal už „Decembrovým testamentom“, v ktorom boli nielen opravené tlačové chyby, ale boli odstránené aj niektoré protipápežské časti, ktoré spôsobili rozruch v tzv. „septembrovom testamente“. Dr. Martin Luther pracoval na zdokonaľovaní svojho prekladu Biblie až do svojej smrti. Posledná verzia, ktorú ešte sám autorizoval, sa objavila v roku 1545, rok pred jeho smrťou.

Jedinečnosť prekladu

Lutherov preklad Biblie prispel k rozvoju spoločného nemeckého spisovného jazyka – spočiatku najmä v protestantských oblastiach. Lutherov biblický jazyk, ktorý vychádzal z akejsi „úradnej nemčiny“, prenikal stále ďalej do ostatných nemeckých oblastí. Jeho veľkým úspechom bolo vliať do svojho biblického jazyka mimoriadnu poetickú silu a krásu, ktorej sa neskoršie preklady Biblie nikdy nevyrovnali.

Ivan Debnár

foto: wikimedia.org, Torsten Schleese