505 rokov obnovy cirkvi

Reformácia ovplyvnila všetky stránky života stredovekej spoločnosti. Lutherova reformácia zasiahla nábožensko-cirkevný a teologický, jazykovo-literárny, pedagogicko-výchovný, liturgicko-bohoslužobný aj sociálno-etický život každého jednotlivca. Prisudzuje sa jej i kultúrny význam. Ovplyvnila spôsob myslenia stredovekého človeka. Pomohla rozvoju národných kultúr. Vystupovala proti poviazanosti ducha stredovekého človeka dogmami a protestovala proti skazenosti cirkvi.

Nový spôsob myslenia

Martin Luther sa vystúpením so svojimi 95 tézami stal hlavným priekopníkom nemeckej aj svetovej reformácie. Jeho reformačný boj bol od začiatku namierený na náboženské problémy a na vnútorné, duchovné potreby cirkvi. Luther nechcel vytvoriť nové myšlienkové, moderné, štátne, sociálne, vedecké alebo filozofické smerovanie cirkvi.

Luther svojím zápasom formoval nový spôsob myslenia a hodnotenie života a sveta. Hlavný zmysel jeho reformy bol namierený na správny vzťah človeka – kresťana k Bohu. Luther veľmi správne vystihol, že o Bohu môžeme vedieť niečo určité a bezpečné len vtedy, keď sa sám Boh dotkne ľudského svedomia, zmocní sa ho a človek si uvedomí, aký je nehodný a slabý.

Princípy reformácie

Viera je sebapoznanie a vedomie, že len sám Boh môže napraviť porušený vzťah medzi Ním samým a nami, ako aj medzi nami a našimi blížnymi. Poznávať Pána Boha môžeme len vtedy, keď poznáme Písmo sväté. Hlavným princípom reformácie je návrat k Písmu svätému.

Prameňom viery a pravidlom života je len Písmo sväté – Biblia (sola scriptura), ospravedlnení pred Bohom môžeme byť len z Jeho milosti (sola gratia) za zásluhy Ježiša Krista (sola redemptione Christi) a len vo viere v Ježiša Krista (sola fide).

Zodpovednosť svedomia

Nemáme filozofovať o Bohu, ale cítiť zodpovednosť svedomia pred Bohom ako najvyššou mravnou autoritou; nie sa naháňať za vonkajšími náboženskými prejavmi, ale spoľahnúť sa na Krista, správať sa pred Bohom pokorne, slúžiť blížnemu v každodennom živote. Viera je niečo osobné, niečo, za čím musí človek vždy a všade stáť a plne byť za ňu zodpovedný.

Hlavnou podstatou a zdrojom reformácie bola Biblia. Bola základom pre nový prístup ku všetkým stránkam života. Odkrytie nového poznania Biblie, jej porozumenie a uplatnenie v živote dalo vtedajšej spoločnosti – ľuďom možnosť opäť sa priblížiť k Pánu Bohu a poznať Ho.

Pokora

Luther si nechcel nechať nové Božie pravdy len pre seba, ale bol toho názoru, že sú určené všetkým ľuďom bez rozdielu, aby ich každý mohol poznať a podľa nich žiť, myslieť a konať. Preto sa postavil proti tomu, aby Božie pravdy boli zverené len duchovnému stavu a ostali utajené pred ostatnými.

Cestu hriešneho človeka k Pánu Bohu netvoria peniaze a majetky tohto sveta, ale len jeho pokora pred Pánom Bohom. Preto vystúpil aj proti predávaniu odpustkov. Nie odpustky, ale jedine Božia milosť a láska môžu zviazať človeka s Pánom Bohom.

Viera

Žiaden kňaz alebo cirkevný hodnostár nemôže odpustiť žiaden hriech. Môžu len zvestovať slovo Božie a ubezpečiť človeka, že vinu a hriech mu môže odpustiť Pán Boh na základe úprimného pokánia, vyznania hriechov a prísľubu osobného polepšenia.

Viera bez skutkov je mŕtva. Preto Luther prízvukuje, že vierou vedené skutky lásky sú oveľa dôležitejšie. Ľudí treba viesť k tomu, aby v sebe pestovali cit a službu lásky, lebo konaním skutkov lásky vzrastá v ľudskom srdci zárodok lásky, a tak sa človek cez službu lásky stáva lepším.

Živá kniha

Augustiniánsky mních Martin Luther svojím vystúpením v roku 1517, pred jedným z najväčších sviatkov vtedajšej doby – sviatkom všetkých svätých, nechcel vyvolať rozkol cirkvi ani vytvoriť novú cirkev. Chcel začať diskusiu o vieroučnej oblasti cirkvi, vzťahu kresťana k Bohu a návrate k princípom Písma svätého. Z tohto základu vychádza aj Augsburské vyznanie.

Biblia je živá kniha, ktorá má čo povedať aj ľuďom v dnešnej dobe. Je prameňom viery a pravidlom života. Je svedectvom, že človek neostal opustený napriek svojim slabostiam. Preto je dôležité Bibliu  stále nanovo otvárať, lepšie ju spoznávať a dôslednejšie ju uplatňovať v našich životoch.

„Lutherova teológia je ako oceán.“
P. Althaus

 

Ivan Debnár

Zdroj: Cirkevné listy, História seniorátov ECAV na Slovensku
Ilustračné foto: pixabay.com