Výzva na predsedu GHV

V prvej časti nášho komentára k diskusii o Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) sme sa venovali málo produktívnemu štýlu vedenia diskusie predstaviteľov ECAV k FFZ, manipulačným technikám, nevhodným podobenstvám a tomu, kedy sa v ECAV nemusí a kedy sa musí dodržiavať zákon – o tzv. selektívnej morálke! Dnes sa budeme venovať téme platov, avšak nie tých obyčajných duchovných (ktorí zarábajú iba o niečo viac ako minimálnu mzdu), ale tých vyššie postavených, ktorých platy rastú podstatne rýchlejšie.

V článku na webovej stránke ASloZ „História a súčasnosť Fondu finančného zabezpečenia“ bolo uvedené, že „keď cirkevný zbor do fondu finančného zabezpečenia nezaplatí, farár príspevok k platu nedostane. To ale neplatí napr. pre biskupov, ktorí príspevky z fondu finančného zabezpečenia už dlhodobo a automaticky poberajú! A to aj napriek tomu, že zatiaľ čo farári so svojimi platmi balansujú na hranici minimálnej mzdy, biskupi sa aj vďaka príspevkom z FFZ už pravdepodobne dostali na úroveň 16 % najlepšie zarábajúcich zamestnancov s platom vyšším ako 2 300 eur (a to dokonca podľa údajov platných pre Bratislavský kraj)!“.

V diskusii predstaviteľov ECAV k FFZ sme zachytili dve reakcie (pravdepodobne) na tento argument. Autorom prvého komentára bol Marián Damankoš, ktorý sa vyjadril iba všeobecne, keď povedal, že „ja som čítal jeden článok o tom, aké majú platy naši biskupi. Ja viem, aké majú platy. Som predseda Generálneho hospodárskeho výboru (GHV), mnohí učitelia na škole majú vyššie platy“. Marián Damankoš teda nepoprel informáciu uvedenú na stránke ASloZ, ale snažil sa ju bagatelizovať veľmi zvláštnym argumentom, že niektorí učitelia na (jeho?) škole majú vyššie platy. Tento argument je však kvôli tradične nízkym platom učiteľov na Slovensku dosť pochybný!

O čosi konkrétnejšie reagoval biskup Východného dištriktu Peter Mihoč: „Tu by som vyvrátil niektoré úplné zavádzajúce informácie, ktoré sa šíria cez nemenované periodiká aj v našej cirkvi, že biskupi zarábajú viac ako 2 300 eur. Toto sú určite zavádzajúce informácie.

Peter Mihoč vo svojom vstupe tiež hovorí, že tieto informácie nie sú žiadnym tajomstvom, pretože všetky potrebné informácie sa nachádzajú na webovej stránke ECAV. Malo by to tak byť, pretože ECAV je financovaná z príspevku štátu, resp. z cirkevných zborov, a teda všetky výdavky by mali byť pomenované a samostatne sledované. Lenže máme tu proti sebe dve protichodné tvrdenia, a tak sa poďme pozrieť na to, kde je pravda.

Keďže platové otázky sú v spoločnosti diskrétne, nebudeme sa snažiť „trafiť“ do presnej výšky platu, ale ostaneme v rovine viac alebo menej ako 2 300 eur. Aby to nebolo zbytočne osobné, z porovnania vylúčime P. Mihoča. Za plat biskupa vo všeobecnosti považujeme to, čo bolo odsúhlasené, čo na pravidelnej mesačnej báze zarába a štandardným spôsobom zdaňuje. V tomto zozname by sa podľa informácií od Petra Mihoča (z internetovej stránky ECAV) mali nachádzať nasledujúce položky:

  • Základný plat: 790 eur
  • Vokátor: 800 eur
  • Funkčný príplatok: 609 eur
  • FFZ: 236 eur

Z neoficiálnych zdrojov máme informáciu (staršieho dáta), že biskupi vraj poberajú aj funkčný príplatok za farára vo výške 49 eur, čo je samo osebe dosť absurdné. Aj keby to však nebola pravda, nič podstatné to na veci nemení. Predpokladáme, že uvedené údaje sú rovnaké ako pre Ivana Eľka, tak aj pre Jána Hroboňa, kde vzhľadom k ich veku sme ich zaradili do kategórie 30+. Hodnota vokátora je podľa dostupných informácií v prípade Ivana Eľka 800 eur, v prípade Jána Hroboňa presnú hodnotu nepoznáme, ale podľa neoficiálnych informácií zo Západného dištriktu by táto hodnota mala by byť rovnaká, prípadne ešte o málo vyššia ako 800 eur.

Z uvedených informácií je zrejmé, že plat (štandardne uvádzaný ako hrubá mzda) je v prípade obidvoch biskupov vyšší ako 2 300 eur! Nevieme, čo a ako počítal Peter Mihoč, ani aký vokátor má odsúhlasený on (úroveň transparentnosti Východného dištriktu je ešte horšia ako na GBÚ). Rozdiel v platových tabuľkách (vzhľadom k nižšiemu veku biskupa VD) nie je až taký podstatný, dosahuje hodnotu cca 100 eur.

Vychádzajúc z tvrdenia P. Mihoča, že „tieto veci nie sú žiadnym tajomstvom“, a z vyjadrenia M. Damankoša o tom, že on tieto platy pozná, ho chceme ako predsedu GHV oficiálne vyzvať, aby potvrdil vyššie uvedené údaje, kde požadujeme samostatne uviesť:

  • Výšku vokátora pre všetkých troch biskupov.
  • Informáciu, či biskupi okrem „svojho“ funkčného príplatku poberajú funkčný príplatok aj za farára.
  • Prepokladáme, že všetky tieto položky sú pravidelne vyplácané a riadne zdanené. Ak biskupi dostávajú aj inú pravidelnú formu príjmu (za činnosť vo výboroch a pod.), tak žiadame uviesť, koľko je to a akou formou.
  • Aké ďalšie finančné a nefinančné benefity biskupi požívajú (notebook, auto, telefón, byt…).

Uvedené údaje žiadame zverejniť štandardným spôsobom na internetovej stránke ECAV. Ak sa potvrdí vyššie uvedená informácia, tak to zároveň znamená, že nárast platov (minimálne dvoch) biskupov od roku 2018 predstavuje hodnotu cca 800 eur! To je viac ako celá hodnota platu duchovného v cirkevnom zbore bez FFZ. Okrem toho takýto nárast považujeme za neprimeraný, pretože táto hodnota by mala rásť rovnakým tempom ako u farárov! Alebo už snáď naši biskupi zabudli na výrok z Biblie, že „milovať budeš blížneho ako seba samého“?!

Vedenie ECAV, ktoré sa nevie vyrovnať s objektívnou a konštruktívnou kritikou, sa často snaží o diskreditáciu svojich názorových oponentov tým, že vraj šíria dezinformácie – hoci nikdy nevedia uviesť ani jeden konkrétny príklad.

Biskupa P. Mihoča týmto žiadame o ospravedlnenie, pretože sme presvedčení, že údaje uverejnené na stránke ASloZ („biskupi sa aj vďaka príspevkom z FFZ už pravdepodobne dostali na úroveň 16 % najlepšie zarábajúcich zamestnancov s platom vyšším ako 2 300 eur“) sú pravdivé. Ak biskup P. Mihoč reagoval na iný zdroj informácií (keďže priamo neuvádzal, že išlo o stránku ASloZ), tak ho to žiadame uviesť!

Autori: Kolektív bývalých členov GHV

Foto: youtube.com