Výsmech pravde a spravodlivosti v kresťanskej cirkvi?!

Určite si pamätáte jedno z najviac nezmyselných, agresívnych a účelových uznesení, ktoré bolo prijaté na Synode ECAV 2020. Traja členovia Asociácie slobodných zborov – Jaroslav Mervart, Miroslav Klima a Imrich Lukáč – si „dovolili“ napísali odpoveď na demagogickú a zavádzajúcu správu predsedníctva ECAV na Synodu ECAV 2020.

Niektorí funkcionári ECAV to na Synode „nerozchodili“, resp. jednoducho nezvládli, a tak navrhli prijatie nasledujúceho uznesenia:

Synoda vyjadruje pohoršenie nad konaním Jaroslava Mervarta, Miroslava Klimu a Imricha Lukáča, ktorí svojimi aktivitami v ASloZ zavádzajú evanjelickú verejnosť, ohovárajú cirkevných predstaviteľov a spochybňujú cirkevné grémiá. Žiadame generálneho žalobcu o preskúmanie, či tieto aktivity nie sú disciplinárnym previnením. GPZ má konať proti všetkým členom cirkvi, ktorí sa dopúšťajú disciplinárneho previnenia rozbíjania jednoty cirkvi.

Toto uznesenie nepochybne patrí do kategórie:

Hnevá nás, čo píšete, ale nevieme na to odpovedať, lebo je to pravda. To, čo vy žiadate, my riešiť nechceme, a tak vás aspoň paušálne obviníme z klamstva (ktoré dokázať nevieme), zdiskreditujeme vás a budeme vás takýmito a podobnými nezmyselnými uzneseniami zastrašovať. Nemáme síce pravdu, ale máme (vaše) peniaze a moc!

Toto tragikomické uznesenie bolo predmetom kontroly uznesení aj na nedávnej Synode ECAV 2022. „Pripomienky“ a ani „plnenie“ neboli síce žiadne, ale na druhej strane sa tiež nenašiel ani jeden synodál, ktorý by sa spýtal, či je takýto prístup synody k členom ECAV normálny a správny. Niečo si vymyslíme a prijmeme, síce nič z toho nesplníme, ale aspoň takto neustále udržiavame nenávisť (v kresťanskej cirkvi!) a vyhrážame sa vlastným členom len preto, lebo majú iný názor.

Všetci traja členovia Asociácie totiž poukazujú na záležitosti takého závažného charakteru, že tieto nie sú akceptované ani vo svete, a teda už vôbec nemajú čo robiť v kresťanskej cirkvi! Cirkev pod súčasným vedením sa však s týmito kauzami vysporiadať nechce, a preto tak zúrivo útočí na všetkých, ktorí ich riešenie požadujú! Veľmi dobre vedia, že nemajú pravdu ani argumenty, a teda ani dôvod, prečo by mali niekoho stíhať. Inými slovami, ak by nejaký dôvod našli, určite by disciplinárne stíhanie začali. Len sa boja protireakcie, ktorá by v prípade, že by zašli až príliš ďaleko, určite prišla.

Zatiaľ si týmto spôsobom a za podobných okolností trúfli akurát na bývalých biskupov, čo je už samo osebe veľká hanba pre ECAV na Slovensku. Vtedy takisto bez akýchkoľvek dôkazov, bez riadneho konania či pohovoru generálne presbyterstvo prijalo uznesenie č. 21-1/2019, kde Milošovi Klátikovi a Milanovi Krivdovi odňalo právo nosiť kríž aj titul emeritný biskup. Vraj sa prehrešili proti záujmom ECAV, hoci nik nevie kedy a ako…

Táto kombinácia absentujúcich dôvodov či dôkazov v spojení s paušálnymi a extrémnymi (až bláznivými) trestami asi najviac poškodzuje samotnú ECAV. Okrem zmanipulovaných volieb a neustále sa opakujúcich majetkových káuz tu vidíme nenávisť, pomstu a tiež výsmech pravde a spravodlivosti. To nemá nič spoločné s evanjeliom, s hodnotami, so svätosťou, s cirkvou ako nevestou Kristovou, práve naopak. To je cesta k úpadku – finančnému, morálnemu aj vieroučnému, to je cesta do pekla! O akej jednote chcete na tejto ceste hovoriť?!

„Našich“ neprenasledujeme (hoci dôvody máme)

Ak však chceme vyskladať komplexný obraz situácie, v akej sa naša evanjelická cirkev nachádza, musíme sa pozrieť aj na druhú stranu. Nielen na to, ako cirkev postupuje proti tým, ktorí žiadajú slobodné a demokratické voľby, ako aj dôsledné vyšetrenie majetkových káuz. Pozrime sa aj na to, ako koná voči vlastným členom orgánov či dokonca voči svojim vlastným nominantom.

V tejto časti sa nemienime znova zaoberať bývalými konateľmi Reformaty, a to Vladimírom Danišom a Jaroslavom Mlynárom, pretože na veľký počet zlyhaní spojených s mimoriadnym finančným dopadom už poukázala správa synodálnej komisie, predložená na Synodu ECAV 2019. Avšak na prekvapenie, po roku 2019 sme na týchto konateľov nezaznamenali skoro žiadnu kritiku, naopak, v správach predsedníctva ECAV boli vytrvalo obhajovaní, ba dokonca až vychvaľovaní – napriek tomu, že cirkev svojím konaním výrazne poškodili ako finančne, tak aj morálne. Pripomeňme iba zavádzanie generálneho presbyterstva vo funkcii valného zhromaždenia spoločnosti o skutočných výsledkoch spoločnosti, neodovzdanie elektronickej formy účtovníctva, pokutu a dorubenie dane vo výške 72 835 eur za obdobie 2012 – 2014, neuplatňovanie inflačnej doložky na Svoradovej 1, nevyužitie zákona o doregulovanom nájomnom či predražené investície bez výberového konania.

Aby ste správne rozumeli: títo bývalí konatelia sa podľa súčasného vedenia záujmom ECAV neprehrešili a svojím konaním ani nerozbíjajú jednotu ECAV. Stíhať je, naopak, „potrebné“ Mervarta, Klimu, Lukáča, Klátika a Krivdu a všetkých tých, ktorí požadujú dôsledné vyšetrenie týchto káuz a ich nápravu!

A tak môžeme pokračovať ďalej. Na Synode ECAV 2021 aj 2022 bolo konštatovaných veľa zlyhaní v organizácii, nadštandardnom odmeňovaní, ako aj v správe majetku v Evanjelickej diakonii. Výsledkom nehospodárneho až špekulatívneho konania sú straty v desiatkach až stovkách tisíc eur, pričom cirkev musela vysvetľovať aj podivné smerovanie finančnej podpory z Nemecka. Ján Gasper, ktorý bol v danom čase poverený riadením Evanjelickej diakonie, dodnes užíva viaceré bytové aj nebytové priestory v cirkevných objektoch, a to za symbolický nájom a pravdepodobne doživotne. Zaregistrovali ste, že by v tomto prípade niekto hovoril o poškodzovaní ECAV, o prehrešení sa voči jej záujmom, resp. o rozbíjaní jednoty ECAV? A pritom rukolapných dôkazov má v tomto prípade vedenie cirkvi k dispozícii viac než dosť!

V prípade Jána Brozmana môžeme konštatovať, že do volieb generálneho dozorcu sa dostal neoprávnene, pretože nesplnil podmienky stanovené generálnym presbyterstvom. Pri svojom odchode z tejto funkcie nepovažoval za potrebné verejnosť ani informovať, z akého dôvodu odchádza. Nezvládol ani riadenie Valného zhromaždenia spoločnosti Tranoscius v roku 2019, kde okresný aj krajský súd priznal právo trom akcionárom, ktorí argumentovali neplatnosťou volieb orgánov spoločnosti.

Tesne pred prevalením škandálu spojeného s Evanjelickou diakoniou bol Ján Brozman v tomto zariadení na kontrole a na generálnom presbyterstve vyhlásil, že v Diakonii je všetko v poriadku. Vo svetle toho, čo bolo konštatované na Synode 2021 a 2022, nie je možné výsledok tejto „kontroly“ nazvať ináč ako hrubé profesionálne zlyhanie! Iba o čosi neskôr Ján Brozman s Ivanom Eľkom, ešte ako členovia predsedníctva ECAV, podpísali vyhlásenie pre externého investora, kde súhlasili s čiastočným zatienením cirkevnej budovy na Svoradovej ulici. Ignorovali pritom všetky cirkevné grémiá a vystavili cirkev potenciálnemu súdnemu sporu a pokute vo výške až 1 mil. eur v prípade, ak by sa cirkev (oprávnene) rozhodla tento súhlas stiahnuť. V správe predsedníctva na synodu však nájdete poďakovanie Jánovi Brozmanovi za službu a „prínos“. Nedostal žiadne napomenutie za rozbíjanie jednoty cirkvi, za opakované profesijné zlyhania, za porušovanie cirkevnoprávnych predpisov a ani za prehrešenie sa voči záujmom ECAV!

Vyššie spomínaný príbeh „O nešťastnej Reformate“ mal po krátkej prestávke svoje pokračovanie aj po roku 2019, keď sa z vôle Jána Brozmana a Ivana Eľka stal konateľom Branislav Rybnikár. Nasledovalo ignorovanie uznesení Synody ECAV, resp. ich vykladanie „po svojom“, zmarenie súdneho sporu o vydanie elektronickej formy účtovníctva a tiež nedostatočné informovanie orgánov ECAV o skutočnom stave hospodárenia spoločnosti Reformata. Samostatne je potrebné spomenúť opätovné zamestnanie Vladimíra Daniša, ktorý vedie proti spoločnosti Reformata dva súdne spory! Odovzdanie pečiatky spoločnosti až dva mesiace po jeho odvolaní, konanie v mene spoločnosti, aj keď už nebol konateľom (!), problém s odovzdávaním účtovníctva, resp. odovzdanie „profesionálne“ sformátovaného počítača, bez firemného softvéru a dát (ktorý užíval práve Vladimír Daniš). A pri tom všetkom nik nevyzval Branislava Rybnikára, aby sa vzdal svojej funkcie v generálnom presbyterstve, nik ho nenavrhol na disciplinárne stíhanie a ani synoda ho nenapomenula za nemorálne a neprofesionálne správanie, za rozbíjanie jednoty, resp. za prehrešenie sa voči záujmom cirkvi!

V tomto kontexte je potrebné spomenúť aj súčasného riaditeľa generálneho biskupského úradu Jána Bunčáka. Nebiblickým, nečestným a nemorálnym spôsobom v liste za Združenie evanjelických duchovných Durínskemu spolku obvinil Asociáciu slobodných zborov z korupcie. Asociácia sa bránila proti tomu klamstvu súdnou cestou a súd vyhrala. Na základe rozhodnutia súdu sa Ján Bunčák musel nemeckému partnerovi za toto konanie ospravedlniť. Takéto konanie však spôsobilo medzinárodný škandál a poškodilo nielen Združenie evanjelických duchovných, ale aj celú Evanjelickú cirkev. Avšak ani Ján Bunčák nebol napomenutý za poškodzovanie dobrého mena a záujmov ECAV, za rozbíjanie jednoty, resp. za prehrešenie sa voči záujmom ECAV!

Takýchto adeptov na napomenutie alebo priamo na disciplinárne stíhanie by sa v súčasnom vedení ECAV nepochybne našlo viac. Spomenieme však už len jedného, a to nikoho iného ako Ivana Eľka.

Ten by si „zaslúžil“ disciplinárne stíhanie za už spomenuté súhlasné stanovisko so zatienením cirkevnej budovy na Svoradovej ulici, a tiež za výrazne predraženú opravu dvoch bytov na Palisádach, kde bol pôvodný rozpočet na cca 75 000 eur navýšený skoro dvojnásobne. A tiež za to, že napriek upozorneniam bývalého konateľa Štefana Sabola začali túto rekonštrukciu skoro až s ročným oneskorením, hoci úradné povolenia mali už dávno k dispozícii. Jednou z najhorších káuz Ivana Eľka je aj vytiahnutie tzv. zázračnej nájomnej zmluvy, čo je v praxi veľmi pochybná, nekvalitná a nekonzistentná fotokópia, ktorej originál nik nevidel! A aj napriek tomu od roku 2020 Ivan Eľko na základe týchto pochybných podkladov manipuluje synodu aj evanjelickú verejnosť vo veci výsledkov daňovej kontroly. Ivan Eľko do „poslednej možnej chvíle“ obhajoval bývalého riaditeľa aj pomery v Evanjelickej diakonii, a to až do Synody ECAV 2022, keď to už bolo jednoducho neudržateľné. Podobným spôsobom obhajoval (a stále obhajuje) bývalých konateľov Reformaty, čím spochybňuje a vytvára obštrukcie pri vyšetrovaní týchto káuz a je zodpovedný za to, že doteraz sa v podstate nič nevyriešilo. Ako „najvyššia duchovná autorita“ ECAV je zodpovedný za polarizovanie a rozbíjanie jednoty ECAV, keď s niektorými členmi cirkvi odmieta vôbec komunikovať, reagovať na ich výzvy a požiadavky a, naopak, verejne ich ohovára, dehonestuje a zastrašuje.

Ale ani v tomto prípade sa nedočkáte námietky či sťažnosti na poškodzovanie dobrého mena ECAV, za rozbíjanie jednoty či za prehrešenie sa voči záujmom ECAV!

Cirkev Kristova je cirkev svätá!

O kráľovstve Hospodinovom v knihe proroka Izaiáša čítame:

Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.“ (Iz 9, 6)

Asi budete súhlasiť, že v kontexte tohto výroku je subjektívna a nemorálna politika súčasného vedenia výsmechom spravodlivosti a svätosti ECAV. Prehliadanie a blokovanie vyšetrovania majetkových káuz je len prvým hriechom, oveľa horším hriechom je prenasledovanie tých, ktorí na toto nemorálne, neefektívne a nekresťanské konanie poukazujú. Takéto konanie nielenže nie je v záujme ECAV, ale je dokonca proti záujmom ECAV!

Vedenie cirkvi sa týmto vysmieva nielen všetkým evanjelikom, ale aj evanjeliu, a tým samotnému Pánu Bohu. Na takéto správanie sa dá totiž aplikovať veľa známych citátov:

Nesúďte, aby ste neboli súdení; lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané.“ (Mt 7, 1 – 2)

 

Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, keď ty sám máš v oku brvno? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata.“ (Mt 7, 3 – 5)

 

Kto však pácha neprávosť, prijme odplatu neprávosti, lebo nieto uprednostňovania osôb.“ (Kol 3, 25)

 

„Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať!“ (Gal 6, 7)

Výzva na záver

Žiadame členov Synody ECAV na Slovensku, aby s okamžitou platnosťou zrušili vyššie uvedené uznesenie o prenasledovaní evanjelikov (Mervart, Klima, Lukáč, ale aj ďalší), ktorí požadujú to, čo naša evanjelická cirkev tak veľmi potrebuje: vyšetrenie majetkových káuz, nápravu, aby sa tieto problémy už neopakovali, nezávislú a odbornú kontrolu a tiež slobodné a demokratické voľby.

Žiadame, aby bolo s okamžitou platnosťou zrušené uznesenie generálneho presbyterstva o zákaze nosenia biskupských krížov a tiež titulu emeritný biskup pre Miloša Klátika a Milana Krivdu.

Žiadame zrušenie účelových uznesení proti evanjelikom združeným v Asociácii slobodných zborov prijatých na rokovaniach Synody, a to minimálne z dvoch dôvodov:

  • Nik z vedenia cirkvi s nami, a to ani napriek nášmu záujmu nekomunikoval, tieto uznesenia boli prijaté „o nás bez nás“, čo je v slušnej a demokratickej spoločnosti neprípustné!
  • Čas ukázal, že všetky konšpiračné teórie, ktoré boli vedením ECAV vo vzťahu k AsloZ prezentované, sú manipulatívne a nepravdivé. Asociácia je kritickou, ale konštruktívnou názorovou platformou, ktorá združuje evanjelikov usilujúcich sa o nápravu pomerov v ECAV!

Žiadame, aby sa Synoda ECAV zaoberala závažnými porušeniami cirkevnoprávnych predpisov pri správe cirkevného majetku v spoločnosti Reformata, v Evanjelickej diakonii, resp. v ECAV všeobecne. A tiež aby sa prestala zahrávať s vylúčením verejnosti pri voľbe najvyšších predstaviteľov ECAV, naopak, aby vytvorila podmienky pre slobodné a demokratické voľby tak, ako je to garantované v Ústave Slovenskej republiky aj vo všetkých demokratických štátoch!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: ecav.sk (Synoda 2020)