Druhá Synoda ECAV na Slovensku 2022: prenasledovanie pokračuje!

Druhá tohtoročná Synoda sa konala v Sliači, a pracovný program začal už tradične, kontrolou plnenia uznesení. V tomto smere sme už skôr poukazovali na viaceré nesplnené či rôzne nezmysluplné uznesenia. V druhej kategórii sme sa dočkali piateho (!) dielu seriálu bez obsahu, ktoré sa týkalo uznesenia pôvodne prijatého na Synode 2020:

Synoda vyjadruje pohoršenie nad konaním Jaroslava Mervarta, Miroslava Klimu a Imricha Lukáča, ktorí svojimi aktivitami v ASloZ zavádzajú evanjelickú verejnosť, ohovárajú cirkevných predstaviteľov a spochybňujú cirkevné grémiá. Žiadame generálneho žalobcu o preskúmanie, či tieto aktivity nie sú disciplinárnym previnením. GPZ má konať proti všetkým členom cirkvi, ktorí sa dopúšťajú disciplinárneho previnenia rozbíjania jednoty cirkvi.

Žiadne dôkazy, žiadne fakty, žiadne plnenie – ale o tom sme už písali skôr (Výsmech pravde a spravodlivosti v kresťanskej cirkvi!?). Aj napriek tomu tento nepodarený seriál stále pokračuje. Vo firme, ktorá žije z výsledkov svojej práce by to určite možné nebolo. Avšak v cirkvi dotovanej štátom to však zjavne nikomu nevadí. A zjavne nevadí to ani synodálom, ktorí sa nevedia ani spýtať prečo sme prijali uznesenie, ktoré sa už piatu Synodu neplní!

Riešime čo chceme a prenasledujeme koho chceme!

Už sme veľakrát písali o tom, že táto cirkev veľa vecí vyriešiť nevie či skôr nechce. Tam patria majetkové kauzy, zmanipulované voľby či (špekulatívne) predražené investície. Veľmi aktívne však vedia konať vtedy, ak treba prenasledovať či zastrašovať domácich viery, najmä tých, ktorí poukazujú na to čo súčasné vedenie ECAV zanedbáva. Už na minulej Synode došlo k prijatiu, podľa nášho názoru hrubo nemorálneho uznesenia, v ktorom sa rozšíril zoznam zodpovedných za daňové problémy zistené v rokoch 2012-2014. Okrem konateľov zodpovedných za riadenie spoločnosti v týchto rokoch, expert Marián Damankoš navrhol uznesenie v ktorom môže byť podaná žaloba aj na Dagmar Valovičovú a Štefana Sabola, ktorí tento neutešený stav zdedili a museli riešiť! Toto kontroverzné uznesenie bolo prijaté na prvej Synode 2022:

Synoda ECAV poveruje predsedníctvo ECAV, konajúce ako jediný spoločník spoločnosti Reformata, s. r. o., podať žalobu na všetkých bývalých konateľov (Daniš, Mlynár, Valovičová, Sabol) za spôsobenú škodu spoločnosti tam, kde na základe právneho stanoviska bude reálna šanca na úspech v spore.

A čo sme počuli na druhej Synode 2022? Uznesenie splnené, žaloba podaná!!! Prvé uznesenie, ktoré bolo prijaté na Synode 2019, a ktoré sa týkalo Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára ani za 3-roky splnené nebolo! Ale to druhé, kde „pribudol“ Sabol a Valovičová bolo splnené okamžite! Už skôr sme v článku „Dvaja kandidáti ale žiadna zmena“ písali o tom, že takýto prístup má veľmi blízko k nemorálnemu a  odpornému „rozdeľovaniu viny“ resp. v horšom prípade sa môže dokonca jednať o snahu o rehabilitáciu tých, ktorí problém spôsobili, a obvinenie tých, ktorí sa ho snažili riešiť, a ktorí zaviedli transparentné a efektívne metódy hospodárenia!

Čo to znamená v praxi? Ak títo „kúzelníci“ s uzneseniami (nie nepodobní šamanom praktizujúcim čiernu mágiu) žalobu v zmysle uznesenia skutočne podali, tak o chvíľu sa bude musieť Dagmar Valovičová aj Štefan Sabol obhajovať pred súdom rovnako ako Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár, ktorí boli konateľmi v problémovom období 2012-2014!

Eľko nezrovnalosti nevysvetľuje ale útočí

Ale to ešte nie je všetko! Iba nedávno Štefan Sabol obdržal predvolanie od vyšetrovateľa na vypočúvanie vo veci podozrenia zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Dá sa predpokladať, že je to výsledok ďalšieho účelového uznesenia tentokrát generálneho presbyterstva, ktoré bolo prijaté v januári 2022, kde generálne presbyterstvo odsúhlasilo návrh Ivana Eľka, aby tzv. „nezrovnalosti v zmluvách“ vysvetlila prokuratúra. Ivan Eľko totiž viac ako dva roky zavádzal presbyterov, synodálov ale aj celú evanjelickú verejnosť pochybnou nájomnou zmluvou, od ktorej nemá ani originál. Zmluvy, ktorá vôbec nezapadá do obdobia, v ktorom bola údajne podpísaná, a ktorá nebola spomenutá ani v správe synodálnej komisie – a to ani Vladimírom Danišom a účtovníčkou Janou Danišovou!

Tu je na mieste otázka prečo Ivan Eľko predložil návrh na podanie trestného oznámenia vo veci nájomnej zmluvy až po dvoch rokoch od jej „objavenia“? A ak bolo uznesenie schválené v zmysle prešetrenia „nezrovnalostí medzi zmluvami“, tak prečo potom Ivan Eľko nepodal trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu? Pretože takéto trestné oznámenie by sa už mohlo vzťahovať – a to priamo či nepriamo – aj na jemu blízke osoby?!

Údajné „nezrovnalosti medzi zmluvami“ si teda v ECAV zjavne vysvetľujú asi tak, že obviníte bývalého konateľa, že tú vašu – hoci pochybnú zmluvu – pri daňovej kontrole nepredložil – a tak údajne zanedbal zákonom stanovené povinnosti. V skutočnosti je však naopak vedenie ECAV neskutočne blízko k tomu, aby krivo obvinilo pravdepodobne falošným dôkazom konateľa, ktorý si riadne plnil svoje povinnosti a rešpektoval všetky štátne zákony!

Ak už teda vedenie ECAV pozná pojem „porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku“ tak by sa bolo vhodné spýtať prečo nedali preveriť porušenie tejto povinnosti pri Vladimírovi Danišovi a Jaroslavovi Mlynárovi napr. v nasledujúcich kauzách:

  • Nevyužitie zákona o deregulovanom nájomnom
  • Neaplikovanie inflačnej doložky pri nájomnej zmluve na budovu na Svoradove
  • Predraženie opráv na Palisádach a na Vlčkovej vile
  • Za nevýhodné nájomné zmluvy (z pohľadu podmienok aj ceny), a pod.

Vedeniu ECAV nevadilo ani zamestnanie Vladimíra Daniša v spoločnosti Reformata za pôsobenia Branislava Rybnikára, hoci s touto spoločnosťou v tom čase Vladimír Daniš viedol dva súdne spory. Ivan Eľko dokonca tento postup na Synode 2020 obhajoval! Vedenie ECAV teda evidentne nekoná tam, kde konať má, a naopak pokračuje vo svojej zvrhlej taktike, kedy hriech hriechom zakrýva. Avšak v takom prípade musí byť ten druhý hriech vždy väčší ako ten prvý. Asi nemusíme vysvetľovať kam takýto prístup vedie!!!

Odborná práca? A zadarmo alebo za peniaze?!

Tento postup je podľa nášho názoru nielen zlyhaním predsedníctva ECAV a generálneho presbyterstva, ale aj orgánov spoločnosti Reformata – od ktorých sa očakáva znalosť pomerov a odbornej problematiky. A to najmä Petra Gärtnera, Mariána Damankoša a Tomáša Hybena. Prví dvaja sú totiž vo vysokých cirkevných funkciách viac ako 10 rokov, a boli aj členmi synodálnej komisie na prešetrenie činnosti spoločnosti Reformata. Nemôžu sa preto tváriť, že my nič nevieme, nech všetko prešetrí súd či prokuratúra. Pretože ak majiteľovi na jeho firme či organizácii nezáleží, ani súd ani prokuratúra to nebude robiť za neho.

V tomto smere im nepomôže ani ich postoj, ktorým sa až donedávna vychvaľovali, a to že za svoju prácu neberú odmenu, ktorú by ako konatelia poberať mohli. Pretože už vtedy im bolo vytýkané, že to nie je tak celkom pravda, lebo im boli preplácané cestovné príkazy a ubytovanie. Táto „situačná komédia na zásluhy“ však skončila na nedávnom zasadnutí generálneho presbyterstva, ktoré vyjadrilo súhlas s návrhom Dozornej rady na jednorazovú odmenu pre konateľov spoločnosti Reformata vo výške 9600Eur brutto pre každého konateľa za ich doterajšiu činnosť. Keď sa teda na celú túto situáciu pozrieme komplexne, tak tento postoj vyznieva dosť nekonzistentne ak nie priamo falošne!

Záver

Súčasní predstavitelia ECAV sa teda rozhodli aktívne zaútočiť na tých, ktorí na daňové problémy a falošné výkazy za roky 2012-2014 poukázali , a ktorí ich museli riešiť! Avšak podľa nášho názoru, to už nie je iba odchýlenie od vierouky, to je totálna sprenevera učeniu ECAV! Je to nekresťanské, nemorálne a alibistické správanie, ktoré nemá nič spoločné s hľadaním pravdy a spravodlivosti!

Po preberaní výsledku za rok 2021, ktorým bola strata vo výške 191 000 Eur (!) sa preberal aj rozpočet na nasledujúci rok. Sestra farárka Jakušová položila oprávnenú otázku či je potrebná suma 20 tis. Eur na právne služby.

Naša odpoveď by bola samozrejme že nie, len to by vedenie cirkvi muselo normálne komunikovať s vlastnými členmi a neoznačovať ich za teroristov, s ktorými sa nevyjednáva! Ak by vedenie ECAV, rovnako ako vedenie Reformaty a Evanjelickej Diakonie bolo schopné normálne komunikovať a odborne riešiť tieto problémy vôbec by ich nebolo potrebné riešiť cez súd a prokuratúru! Je priam šokujúce, že predseda synodálnej komisie (Damankoš) a jeden z jej členov (Gärtner) sa vôbec nevedia (či nechcú) verejne vyjadriť k Eľkovej pochybnej zmluve a všetko alibisticky posúvajú na štátne orgány! Aj napriek tomu, že Štefan Sabol sa zúčastnil všetkých štyroch zasadnutí synody v rokoch 2021 a 2022 nik sa na jeho názor nepýtal, a dokonca sa nedostal k slovu ani vtedy, keď bola na Synode predložená požiadavka aby vystúpil! Je toto normálne? Posúďte sami:

  • Obvinenie a potrestanie dvoch bývalých biskupov bez uvedenia dôvodu, a bez toho aby sa k tomu mohli aspoň vyjadriť.
  • Obvinenie evanjelikov združených v Asociácii slobodných zborov (na základe Ústavy SR!) z vecí, ktoré neurobili resp. podsúvanie falošných zámerov bez akejkoľvek predchádzajúcej komunikácie!
  • Posúvanie záležitostí, ku ktorým sa jasne vyjadrila synodálna komisia na súd a prokuratúru bez toho, aby sa k nim mohol vopred aspoň vyjadriť bývalý konateľ Štefan Sabol, na ktorého sú tieto obvinenia smerované!

Akú hru tú vedenie evanjelickej cirkvi a spoločnosti Reformata hrá? Nekresťanskú, nemorálnu a drahú.

Kto má na tom záujem?!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

foto: facebook – ECAV s Vami