1.  pôstna nedeľa

„Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biednych, bezprístrešných voviesť do svojho domu? Keď vidíš nahého, priodej ho, a neskrývaj sa pred svojím príbuzným. Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš; tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou. Potom budeš volať, a Hospodin ťa vyslyší, ty budeš kričať o pomoc, a On odpovie: Tu som! Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyseľné reči, ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnote a tvoja tma bude ako poludňajší jas.“
Iz 58, 6 – 10

Milí bratia a milé sestry!

So slovom pôst sa nám spájajú rôzne predstavy. V každom prípade pôst nie je výmyslom ľudí, nie je niečím novým, ale má svoje miesto aj v Božom slove, Biblii. Pôst poznali už aj Izraelci. Postil sa nielen Mojžiš či Eliáš, ale aj sám Pán Ježiš. Základným zmyslom pôstu bolo pokánie, poníženie a pokorenie sa pred Pánom Bohom, očakávanie na Božie slovo a Jeho záchranu.

Postupne sa pôst stal záslužným skutkom a pravidelnou súčasťou zbožnosti kultu Izraela. Prevrátený, prekrútený a zneužitý význam pôstu kritizovali nielen proroci, nielen prorok Izaiáš, ale a aj Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš však pôst ako taký neodmieta. Avšak hovorí: Keď sa ty postíš pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia videli že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Pán Ježiš kritizuje farizejský a zákonnícky pôst. Kritizuje pôst, ktorým dochádza k zviditeľňovaniu nás samých akýmkoľvek spôsobom.

Pôst má byť vecou srdca v skrytosti a nie vecou verejného okázalého postenia sa. Toto nie pôst v ktorom má Hospodin zaľúbenie. A Pán Boh nemá zaľúbenie ani v pôste, ktorým chceme akoby Pána Boha presvedčiť na naše plány. Pán Boh skrze proroka Izaiáša hovorí „Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo.“ Pôst má byť teda vecou ľudského srdca, tam sa ma začínať a má sa aj na základe slov z proroka Izaiáša prejaviť v spoločenských pomeroch, kde má dochádzať k odstraňovaniu hriešnych štruktúr – rozviazaniu pút neprávosti, k pretŕhaniu povrazov jarma, ktoré nás zväzujú a bránia konať v súlade s Božou vôľou, ale aj k prepusteniu utláčaných a polámaniu každého jarma.

Pôst v ktorom má Hospodin zaľúbenie je teda opísaný štyrmi slovesami, ktoré majú deštruktívny význam a zároveň nás vyzývajú ku konkrétnym činom. Pôst teda nemá zostať len našou osobnou vecou, ale náš pôst, naše postenie sa pred Bohom má hodnotu vtedy, ak z neho majú úžitok aj ľudia okolo nás. Na základe slov proroka Izaiáša môžeme povedať, že pôst je výzvou k zmene. Výzvou k zmene, ktorá má dopad nielen na náš život, ale aj na spoločenstvo či životy našich blížnych. Izaiáš hovorí o 4 konkrétnych krokoch, ktoré vôbec nie sú ľahké, ale neznamená to, že máme zostať nečinní. Pán Boh od nás vyžaduje, aby sme svojím konaním odstraňovali, ale aj zabraňovali krivdám, neprávostiam, aby sme sa ani na nich nijakým spôsobom – či už slovami alebo skutkami nepodieľali.

Rovnako nás vyzýva k tomu, aby sme napomáhali k právu druhým, vyrovnávali sociálne rozdiely a napomáhali k napĺňaniu neraz aj základných ľudských potrieb. Ináč povedané, máme byť citlivými k potrebám iných, vnímať ich nedostatok ale aj bolesti a svojim konaním napomáhať k budovaniu lásky. Vidiac všetky tie humanitárne zbierky a i možnosti dobrovoľníckej práce v súvislosti so situáciou na Ukrajine, môžem povedať, že vieme pomôcť. Vnímam bolesť i potreby druhých. A toto je dôležité a to nielen v takejto krízovej situácii, ale kedykoľvek.

Podať pomocnú ruku aj uvedenými slovami proroka Izaiáša. Toto je pôst, ktorý má Hospodin rád. Máme konať v prospech druhých. Presne tak ako to v plnosti robil Pán Ježiš počas svojho pozemského pôsobenia. I On videl a dodnes vidí potreby svojich blížnych – keď nás hriešnych a nehodných zachraňuje od smrti večnej a moci diabolskej. Nebojme sa teda rozväzovať putá neprávosti a spretŕhať jarmá hriechu, ktoré raz a navždy porazil Pán Ježiš Kristus svojim vykupiteľským dielom. S pomocou Ducha Svätého bojujme s prejavmi hriechu v našich životoch – to bude pôst, ktorý má Hospodin rád.

Bratia a sestry! Ak chceme, aby pôstne obdobie bolo tým skutočným pôstom, ktoré sa aj Bohu páči, prosme za odvahu a silu k zmenám v našom živote. Prosme za rozviazanie pút neprávosti, spretŕhanie povrazov jarma. Výsledok stojí za to – a je ním Božie svetlo v nás, Božie vedenie i požehnanie v osobných životoch, v živote rodín, nášho spoločenstva, ale aj cirkvi. Amen.

Modlitba:

Hospodine, Otče náš nebeský! Ďakujeme Ti za ten tichý pôstny čas, ktorý nám dávaš, aby sme sa v pokání vrátili ku Tebe. Pomáhaj nám, prosíme, aby sme s pomocou Tvojho Ducha Svätého mali silu i múdrosť rozviazať putá neprávosti, ktorými sme zviazaní my sami, ale aj naše vzťahy, naše spoločenstvá, či cirkev. Rovnako nám pomáhaj, aby sme dokázali vnímať potreby druhých a vedeli konkrétne a s láskou zasahovať. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka

ilustračné foto: pixabay.com