4. nedeľa po Veľkej noci

 „Plesajte v Hospodinu, spravodliví, úprimným sluší chválospev. Oslavujte Hospodina citarou, ospevujte ho desaťstrunnou harfou! Spievajte mu novú pieseň, krásne rozozvučte struny s plesaním! Lebo slovo Hospodinovo je pravdivé a všetko jeho dielo verné. Právo a spravodlivosť miluje, milosti Hospodinovej je plná zem. Hospodinovým slovom učinené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje. Zhrnul morské vody ako do koženého mechu, záplavy uložil do komôr. Celá zem, boj sa Hospodina, chvejte sa pred Ním všetci obyvatelia sveta! Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa. Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí. Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo.” Amen
Ž 33, 1-11

Bratia a sestry v Pánovi!

Kto sa v tomto jarnom čase nezobudí (aspoň občas) na úsvite nového dňa, príde o veľa. Sú mnohí ľudia, ktorí síce musia skoro vstávať, ale ponáhľajú sa na pracoviská a možno preto tiež nemajú čas vypočuť si nádhernú symfóniu rôznorodého vtáčieho spevu a trilkovania. Božie stvorenstvo v podobe spevavých operencov chváli svojho Stvoriteľa množstvom hlasov. K nim sa postupne pripoja prvé lúče slnka a postupne celá jarná príroda nanovo ožíva.

Z tmy noci prejde do nového dňa a pulzujúceho života. Akoby všetko tvorstvo počulo a osvojilo si výzvu Žalmistu: “Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci”! (Ž 98) Podobná výzva sa nachádza aj v Žalme 33: “Plesajte v Hospodinu spravodliví, úprimným sluší chválospev! Oslavujte Hospodina citarou, ospevujte Ho desaťstrunnou harfou! Spievajte Mu novú pieseň, krásne rozvučte struny s plesaním! (v.1-3)

Plesajte – oslavujte – ospevujte! To je výzva Pánovho dňa, štvrtej  nedele po Veľkej Noci. Pekná pieseň z nášho Spevníka kladie otázku: “A človek, čo každodenne, toľké dary príjme cenné, ten by azda zabudnúť mal, Tebe sláva by nespieval”? (ESP 474 )

Preto mnohí evanjelici stále radi v chráme svojimi hlasmi dopĺňajú zvuky kráľovského hudobného nástroja, chváliac meno Pána. I keď je spev malých spevavcov milý a krásny a zvuk organa mohutný a dôstojný, najdokonalejším hudobným nástrojom je hlas koruny tvorstva – človeka. Síce nie každý človek dokáže spievať takým jedinečným spôsobom ako mnoho spevákov v minulosti i v prítomnosti, ktorých hlasy boli, alebo sú naozaj úžasné a nádherné.

Spomeňme aspoň niekoľko výnimočných osobností obdarených  krásnymi hlasmi: Známe “tri tenory”, alebo predčasne zosnulú Whitney Houston, dcéru baptistickej cirkvi v Amerike. Bola obdarená mimoriadnym hlasom i zjavom, žiaľ v mnohom morálne zlyhala a predčasne opustila svet. Podobný údel postihol nášho speváka s krásnym hlasom Karola Duchoňa, ( nech mu je Pán milostivý). Peruánska peváčka Immo Sumah má hlas s rozsahom neuveriteľných 8 oktáv…Mohli by sme dlho pokračovať a spomínať mená, ktoré sa stali legendami. Záleží na “duchu” človeka, ako a na čo dar hlasu využije. Či na oslavu svojho Stvoriteľa a oslavu Jeho diela, ale iba na oslavu seba samého.

Aký dôvod máme k spevu a oslave Pána Boha my? Hlasmi, ktoré nie sú “svetové”, ale vychádzajú z našich sŕdc a duší? Žalmista nám pripomína viaceré dôvody k spevu a oslave Hospodina novou piesňou. Prvý dôvod je poznanie a oslava stvoriteľského Božieho diela. “Hospodinovým slovom učinené sú nebesá a dychom jeho úst ich všetky voje”. (v.6)  Predmetom obdivu sú nebesá s hviezdami, ktoré dnes nazývame vesmírom, ale aj samotná zem, naša “modrá planéta”. Všade okolo nás je množstvo divov, ktoré sú výsledkom Božieho stvoriteľského diela. Žalmista z nich spomína jeden.

Na zemi je prevaha vôd, morí a oceánov, ale tieto vody aj pri pohybe zemegule, zem nezalejú. Hoci je prevaha vody obrovská a hrozivá, nemôže zničiť a ohroziť život na súši. Vody sú brehmi zeme držané tak, ako by boli zhrnuté do koženého mecha, v ktorom si nesie vodu človek putujúci po púšti. O celom Božom stvoriteľskom diele platí: “Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa”.(v.9) Tým slovom je poukázané na spôsob Božieho stvoriteľského diela. Je ním Božie slovo, ktoré má tvorčiu moc a silu. Pán Boh tvorí všetko z ničoho. Ľudia potom možu niečo z niečoho urobiť, možeme tvoriť, ale nie stvoriť.

Toto prvé poznanie o Božom stvoriteľskom diele vedie žalmistu k poznaniu ďalšieho Božieho konania, ktoré je hodné obdivu a chvály. “Právo a spravodlivosť miluje, milosti Hospodinovej je plná zem”.(v.5) Človek sám je Božím stvorením. Hoci sa stal korunou tvorstva a pánom všetkého, čo Pán Boh stvoril, už v raji si človek počínal neverne a nerozumne a konal proti vôli Stvoriteľa. Človek sa stal hriešnikom, nositeľom a rozsievačom bezprávia a nespravodlivosti. Pre hriech človeka “všetko stvorenstvo žalostí a bolestí až dosiaľ.” (R 8)  Ak človek žije, tak len z Božej milosti, z Božieho odpustenia hriechov.

Žalmista si je vedomý tejto Božej milosti. Je za ňu vďačný a aj preto spieva novú pieseň Hospodinu. “Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí”.(v.10) To je aj naša nádej. Ľudské srdce je síce zlé od mladosti a úmysly ľudí sú sebecké a hriešne. Človek často zneužíva svoje postavenie a moc a nekoná v súlade s Božou vôľou.

To, čo platí o jednotlivcovi, platí aj o celých národch. Nie div, že mnohé národy a etniká musel Pán Boh vyhladiť, keď miera ich hriechu prevýšila všetky hranice. Ak človek, alebo nejaký národ žije, má si byť vedomý Božej milosti, odpustenia hriechov, zmierenia,  ktoré podáva človeku a svetu Pán Boh.

Zvlášť si máme uvedomiť Božiu milosť danú nám v Pánovi Ježišovi Kristovi a v Jeho vykupiteľskom diele. Žalmistove slová sú prorockými slovami o tom, čo sme prijali skrze Krista Pána, Syna Božieho, skrze Jeho dielo zmierenia a Jeho slávne zmŕtvychvstanie. Aj o diele vykúpenia Krista Pána platí, že “Hospodin ruší radu národov a marí úmysly ľudí”. To, čo zamýšali ľudia, keď zavrhli uholný kameň života a spásy, to sa stalo Slovom Božím základom vykúpenia, nápravy sveta a začiaktom nového života.

To je druhý, ešte väčší dôvod k oslave Božieho mena a Slova. Skrze Syna, ktorý sa stal “cestou, pravdou i životom”, zbavení sme zármutku a strachu zo smrti, ktorá ohrozuje náš život. O diele vykúpenia stvorenstva skrze Krista Pána platí:“Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky jeho srdca z rodu na rod”.(v.11) Jeho dielo vykúpenia prináš vytrhnutie z moci hriechu, diabla a smrti a preto vedie každého kresťana k trvalej oslave Božieho Baránka, k novej piesni zaznievajúcej z našich sŕdc a duší. 

“nová pieseň” (v.3), po ktorej volá žalmista sa začala na úsvite “prvého dňa po sobote”, pokračuje dejinami a bude pokračovať naveky aj v nebesiach. Už dnes, spolu s nebeskými zástupami spievame pieseň víťaztva a radosti, ktorá nekončí. Vieme totiž, že náš milostivý Otec nebeský má s nami len myšlienky o pokoji. “Hospodinova rada trvá naveky, myšlienky Jeho srdca z rodu na rod.”(V.11) Preto cirkev Pánova má stály dôvod k spevu novej piesne, piesne oslavy Ježiša Krista, Pána. Amen. Haleluja!

Modlime sa:

Svätý Bože, láskavý a dobrotivý náš nebeský Otče, príjmi naše nedokonalé pocty a spevy, ktorými Ťa chceme ospevovať a prinášať chvály za Tvoje dary a dobrodenia. Ďakujeme za celé Tvoje krásne stvoriteľské dielo, ktoré v tomto jarnom období svedčí a spieva o Tvojej moci jedinečným spôsobom sviežej zelene a spevom vtáctva. Odpusť, ak sme niekedy necitliví k Tvojmu stvorenstvu a nechránime ho dostatočne; ak sme leniví separovať domáci odpad a znečisťujeme ním to, čo Ty si stvoril krásne, čisté a dobré. Odpusť nám, ak sa nevieme dostatočne ohradiť voči bezpráviu a nespravodlivosti hriešnikov, plných pýchy, zneužívajúcich dočasne im zverenú moc, pohŕdajúc Tvojimi zákonmi a Tvojou svätou vôľou a my svojím pochlebovaním ľuďom znevažujeme Tvoju dobrotu. Prosíme, povzbuď nás k viere a radostnému vyznávaniu Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista ako Záchrancu a Vykupiteľa sveta, ktorý nás chce viesť k novému a večnému životu a tak aj k radostnému spevu na Jeho česť tu na zemi a potom aj v nebesiach. Amen

Mgr.Ľubomír Batka st.
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: pixabay.com