4. nedeľa po Veľkej noci

 

 

Žalm.
Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci: pravica Jeho pomohla Mu, i Jeho sväté rameno.
Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov.
Rozpomenul sa na svoju milosť, na vernosť k domu Izraela; všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha.
Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! Prepuknite v jasot, plesajte a hrajte!
Hrajte Hospodinovi na citare, na citare za hlasného spevu!
Trúbami, hučaním rohov pred Kráľom-Hospodinom zvučne plesajte!
Nech hučí more i to, čo ho napĺňa, svet i tí, čo na ňom bývajú!
Rukami tlieskajte, rieky, vrchy plesajte vospolok
pred Hospodinom; lebo prichádza súdiť zem. Svet bude súdiť v spravodlivosti, národy v úprimnosti
Žalm 98, 1 − 9

Bratia a sestry!

Radi spoločne spievame piesne chvály, pokánia a nádeje. Niektoré z týchto piesní sú modlitbami, v ktorých prosíme za príchod Božieho kráľovstva, za silu a svetlo na životnú cestu, za zmocnenie Duchom Svätým k dobrému boju viery. Dnes sme tu vyzvaní, aby sme Hospodinovi spievali novú pieseň.

Spev je najhlbším prejavom duše. To, čo prežívame, o čo bojujeme, čo nás teší i čo nás bolí, po čom celým svojím bytím túžime, to vyjadríme v piesni. Žalmy sú významným a nezmerateľným dedičstvom po Izraeli. Človek v nich vyspieval to najvznešenejšie o Bohu, o Božej spravodlivosti, o Božom milosrdenstve. Kedykoľvek si ľud povedal: „Poďme a spievajme Hospodinovi,“ išiel o ňom chýr, že svojho Boha pozná, že je v ňom sila i čin. Piesňou človek prebúdzal svedomie, sústreďoval svoje sily a povstával ku svitaniu nového dňa. Keď Izrael prestal spievať, bola doba úpadku. Ako mohli spievať pieseň Hospodinovi v cudzej zemi? Robili sluhom tým, ktorí ich vysávali telesne a mrzačili duchovne. Pripravovali hostiny pre svojich utláčateľov. Mnohí duchovne zvlažneli a otupeli. Mnohí sa oddelili a splynuli s cudzinou. Ale to ťaživé ticho prerušil Izaiáš výzvou: „Prebuď sa, prebuď sa, obleč svoju silu, Sion, obleč si svoj skvostný šat, Jeruzalem, mesto posvätné!“

Tak spevom žalmov Izrael sústreďoval zvyšky svojich síl k návratu do otcovskej zeme a k svätyni Hospodinovej.

Ostatky Božieho ľudu sa navrátili z babylonského zajatia. To bol div − prejav Božej všemohúcnosti. Hospodin podal svojmu ľudu nový prejav Jeho zvrchovanosti a lásky. Voviedol ich do zasľúbenej krajiny a dal im možnosť, aby obnovili svätyňu a mesto pokoja. Pán dal svoje slovo. On povedal a stalo sa. On upevnil súdnu stolicu nad dejinami. On láme okovy, otvára väzenie a vyslobodzuje väznených. V Bohu je základ všetkého diania vo svete a v Bohu je a zostane i základ slobody a lepších poriadkov vo svete. Dve krásne slová:  Hospodin − Vysloboditeľ!

Novú budúcnosť oslobodeného ľudu má Izrael začať s novou piesňou. Jeho ľud nemá nariekať, nemá slabými pohŕdať, nemá padajúcim, klesajúcim vyčítať. Boží ľud stojí Božím milosrdenstvom a Boh mu dáva novú príležitosť, aby osvedčil svoju poslušnosť a vernosť. Preto tá výzva: „Spievajte!“ Sám na to nestačí. Volá na všetkých, aby nás spojil v chválospev. Vďačná chvála je jazykom svätosti.  Na to slúži nová pieseň. Na to žalmista kladie dôraz. Nič staré, opotrebované, známe, čo už dušu nepovznáša, ale za nové milosrdenstvo, nová pieseň chvály… Boli sme v bahne, ale On nás postavil na skalu. Boli sme v jame zničení, hynúce trosky, ale Hospodin nás vykúpil. Preto žalmista volá: „Spievajte Hospodinovi novú pieseň!”  Božia sláva sa obnovuje každým dňom, je nová každým ránom a taká má byť aj pieseň oslobodeného ľudu. Je to veľká výzva k tomu najvyššiemu spoločenstvu. Nielen hlas kňaza, veľkňaza, ale hlas celého ľudu spojený v pieseň chvál a vďaky za dar slobody. Človek sa môže stavať do Božej prítomnosti so srdcom kajúcim, s pokáním, s vyznaním svojich hriechov, ale tiež so spievaním chvály. Je však smutný pohľad na človeka, ktorý prijal množstvo Božích darov, no nedokázal vďačne spievať. I my smieme spievať piesne chvály Hospodinovi, veď sme zasiahnutí a prebudení posolstvom evanjelia. Radostne spievať za všetko, čo sa nám z Božej milosti každodenne dostáva, by malo byť nielen povinnosťou, ale našou výsadou, naším právom. Pochopili sme div Božej všemohúcej lásky, ktorá sa k nám sklonila? Ak starý Izrael priznal, že nepochopil svoje oslobodenie v najhlbšej podstate, dokiaľ ho neprijal nábožensky, ani my nepochopíme tento zázrak Božej milosti.

Aj my potrebujeme stále počuť: Daj pozor, aby si nezabudol na Hospodina, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu služby a otroctva. On je Boh slobody, a preto naša sloboda má zmysel a cieľ. Naša sloboda má svoje tajomstvo vo večnej Božej vôli, ktorá zosadzuje z trónov mocných, ktorí tvrdili, že ich utláčanie je z Božej vôle. Preto aj my spievajme pieseň novú, lebo vykonal divné veci a svoju spravodlivosť oznámil očiam národov. Spievať? Spievať dnes, keď národy hľadia na seba očami dravcov, keď je medzi nami toľko bolesti a plaču, toľko bezradnosti? Spievať dnes pri toľkých mravných pádoch, rozbitých vzťahoch a na zlé cesty zvedených mnohých vďaka rôznym polopravdám? Áno, dnes do všetkého nesúladu máme spievať pieseň ľudu oddaného Bohu a Jeho cieľom. Nikdy sme predsa nežili z piesní nárekov, ale sme zápasili o večné hodnoty piesňami viery, že Boh je, stará sa o nás, Jeho zákon je večne platný, Božie milosrdenstvo a pokoj uprostred nepokoja a spasenie uprostred zatratenosti. Pieseň vďačnosti za život sám, za život v Ježišovi Kristovi. On je náš Vykupiteľ, ktorý z nás, otrokov, robí synov a dcéry Božie a oblieka nás v to prvé rúcho. Ide mu o to, aby sa Božia sláva zaskvela v každej duši. Slávu, ktorú Mu dal Otec, dal svojim nasledovníkom. On nesie vieru v Božie otcovstvo. V Kristovi je moc, ktorá stavia hrádze skazenosti a zmocňuje mužov i ženy, nás, aby sme bojovali s hriechom, s pokušením a s mravným rozvratom v sebe i vo svete. Aký je to Vysloboditeľ! Neprišiel, aby bolo slúžené Jemu, ale aby sám slúžil a aj svoju dušu položil za nás. Preto spievajme pieseň chvály, pretože všetky končiny zeme uvidia spasenie nášho Boha.

Pripomeňme si z knihy Zjavenie Jána, Jána, posledného z apoštolskej rodiny, ktorý na ostrove Patmos uprostred vlnobitia a hromobitia počul hlas tých, ktorí hrali na svoje harfy a spievali novú pieseň.

Áno, vtedy, keď celá Rímska ríša pripomínala rozbúrené more, keď vojna striedala vojnu a cézarovia vládli so sebe vlastnou ukrutnosťou, Ján počul hlas tých, ktorí spievali pieseň novú, pieseň o tom, čo uzdravuje, spája a naplňuje radosťou. Uprostred sebeckých záujmov, hrubosti a mamonu, medzi plačom otrokov a klebetami drábov, Ján počul hlas tých, ktorí spievali novú pieseň o slobode. Cez všetok ten hrozný rev levov, ktorým boli hádzaní kresťania, Ján počul hlas tých, ktorí spievali pieseň o novom ľude a o víťazstve pravdy a spravodlivosti.

Buďme teda ľudom, ktorí počuje pieseň o prichádzajúcom Kristovom kráľovstve, pieseň o novom človeku, stvorenom podľa Boha v spravodlivosti a vo svätosti pravdy, pieseň o obnove a náprave života. Máme byť tými, ktorí majú sluch pre tieto duchovné veci a ktorí túžia, aby túto Baránkovu pieseň spievalo každé srdce a celá cirkev. Máme sa tú pieseň učiť. Je ťažká, pretože je písaná v Božom kľúči a žiada prerod celého života. Naučia sa ju len tí, ktorí Baránka nasledujú, kamkoľvek by šiel.

Brat a sestra, počúvaj a spievaj pieseň Baránkovu, až kým sa kráľovstvo tohto sveta stane kráľovstvom nášho Pána, Ježiša Krista. Amen.

Modlitba

Milostivý Bože, Otec náš, naplň naše srdce pravou vďačnosťou, aby sme pred Tebou stáli s prespevovaním a chválami. Ty konáš predivné veci v živote každého z nás, oznamuješ svoju spásu a zjavuješ spravodlivosť očiam národov. Tebe jedinému patrí každá myšlienka chvály a vďačnosti. Ďakujeme Ti za všetko okolo nás, čo nám svedčí o Tebe, na čom môžeme vidieť Tvoju všemohúcnosť a lásku. Vlož do našich sŕdc i do našich úst novú pieseň, aby sme skutočne spievali o cestách, o veľkosti Tvojej slávy,  o tom, že aj keď si vyvýšený, vidíš poníženého a vyslobodzuješ ho z jeho trápenia. Zmiluj sa nad nami a prijmi nás láskavo, keď sa k Tebe utiekame so svojimi potrebami. Odpusť nám naše pády, ale aj naše nepochopenie Tvojich cieľov. Nehnevaj sa na nás pre našu samoľúbosť a vytrhuj nás zo závislosti od pominuteľných vecí, ktoré nemôžu upokojiť naše srdcia. Nech Tvoja pravda a spravodlivosť zvíťazí v našich srdciach. Daj, aby všetky hradby, ktoré rozdeľujú, padli, aby bolo každé srdce naplnené radosťou a každý jazyk chválami. O to všetko Ťa prosíme v mene Pána Ježiša Krista. Amen.

Mgr. Katarína Tomčiková
evanjelická a. v. farárka

ilustračné foto: pixabay.com