SLZ vyzýva na ukončenie vojny

Svetový Lutheránsky zväz na svojom zasadnutí zopakoval výzvu na ukončenie vojny na Ukrajine a budovanie nového mieru.

SLZ zopakoval svoje predchádzajúce výzvy na okamžité stiahnutie Ruska z Ukrajiny a vyzvala medzinárodné spoločenstvo na väčšie investície do mierových prostriedkov na ukončenie konfliktov na celom svete.

Riadiaci orgán SLZ vo svojom vyhlásení zo zasadnutia v Ženeve vyjadril „pobúrenie“ nad vojnou a opísal jej náklady ako „ohromujúce“ vzhľadom na straty na ľudských životoch, ničenie, vysídlenie a porušovanie ľudských práv.

Uvádza tiež globálny vplyv vojny na dostupnosť potravín a ceny. Rada upozornila na potrebu mieru a spravodlivosti v doposiaľ nevyriešených konfliktoch v krajinách, ako sú okrem iného Kolumbia, Mjanmarsko, Konžská demokratická republika a Srí Lanka.

Vyjadrila hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi dodávkami zbraní, ktoré sú hlavnou hybnou silou konfliktu a neistoty, najmä v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Rada apelovala na členské cirkvi SLZ, aby sa modlili a pracovali za mier a spravodlivosť vo všetkých komunitách, zároveň ich vyzvala, aby sa čoraz viac zaoberali prevenciou sexuálneho a rodovo podmieneného násilia, najmä v konfliktných situáciách.

Riadiaci orgán SLZ berie na vedomie celosvetové zameranie sa na vojnu na Ukrajine z dôvodu jej celosvetového dosahu, ale zároveň upozorňuje na potrebu mieru a spravodlivosti v iných konfliktoch na celom svete vrátane konfliktov v Kamerune, Kolumbii, Konžskej demokratickej republike, Etiópii, Haiti, Mjanmarsku, Nigérii, Južnom Sudáne, Srí Lanke, Sýrii a Jemene, medzi inými, ktoré naďalej zúria a spôsobujú obrovské straty na životoch, vysídľovanie a humanitárnu krízu.

Šírenie zbraní

Rada je hlboko znepokojená neustálym nárastom šírenia zbraní, čo výrazne zhoršuje konflikty a neistotu v mnohých krajinách, najmä v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Rada pripomína vyhlásenie o mieri a spravodlivosti zo zhromaždenia SLZ v roku 1984 v Budapešti. Maďarsko, ktoré vyhlásilo:

„…pevné presvedčenie, že mier je Božou vôľou pre celé stvorenie. Vojna nie je podľa vôle Božej. Trvalý mier nemôže existovať, pokiaľ ľudia hladujú, prevládajú nespravodlivosti alebo sú ľudia utláčaní, prenasledovaní alebo diskriminovaní pre svoju vieru, názor na život, rasu, pohlavie alebo etnický pôvod. Sociálna a ekonomická nespravodlivosť, ako aj ideologické konflikty sú základom mnohých vojen za oslobodenie. Niet mieru bez spravodlivosti a niet spravodlivosti bez mieru…“

Najviac trpia najzraniteľnejší

Rovnako ako v prípade vojny na Ukrajine je rada znepokojená rodovými rozmermi násilných konfliktov a ich vplyvom na ženy a deti, najmä vo forme sexuálneho násilia a obchodovania s ľuďmi. Rada vyjadruje solidaritu a modlí sa za všetkých postihnutých v celom regióne, najmä za viac ako 15 miliónov ľudí, ktorí boli násilne vysídlení. Smútime s rodinami tisícok, ktoré prišli o život.

Rada je hlboko zarmútená prípadmi diskriminácie neeurópanov, ktorí utekali pred vojnou na Ukrajine. Rada odmieta všetky prípady rasovej a etnickej diskriminácie, ako porušenie ľudskej dôstojnosti, ľudských práv a ľudskej slušnosti. V časoch vojny musia byť všetci odhodlaní stáť spolu, chrániť dôstojnosť a „privítať cudzinca“. Rada uznáva a ďakuje Bohu za služby a svedectvo luteránskych cirkví na Ukrajine, v susedných krajinách, inde v regióne a na celom svete, ktoré poskytujú humanitárnu pomoc, ochranu, pastoračnú podporu a sprevádzanie miliónom ľudí postihnutých vojna.

VÝZVA

SLZ vyzýva:

  • Na ukončenie vojny na Ukrajine a okamžité stiahnutie ruskej armády z Ukrajiny.
  • Na odvážnejšie úsilie medzinárodného spoločenstva riešiť konflikty a krízy v iných častiach sveta, a to aj prostredníctvom koordinovanej humanitárnej pomoci a procesov budovania mieru.
  • Aby medzinárodné spoločenstvo viac investovalo do rozvoja a podpory mierových prostriedkov vrátane mediácie na predchádzanie konfliktom a ich prekonávanie.
  • Členské cirkvi SLZ k modlitbám a práci za mier a spravodlivosť vo všetkých komunitách, regiónoch a vo svete.
  • Na väčšie úsilie cirkví, vlád a iných v spoločnosti smerovať k ochrane žien a detí a predchádzaniu sexuálnemu a rodovo podmienenému násiliu, najmä v kontexte konfliktov.

Zdroj: lutheranworld.org
Foto: LWF/S. Galla