V spolupráci s cirkevným zborom ECAV Lubina
sme si pre vás
aj na 2. slávnosť vianočnú
pripravili služby Božie.
Kazateľkou slova Božieho je ThDr. Eva Juríková.