2. slávnosť vianočná

Pamiatka mučeníka Štefana

Vzdych slovami žalmistu:

„V Tvojej ruke sú moje časy, vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a naháňačov. Rozjasni tvár svoju nad svojím sluhom, zachráň ma svojou milosťou! Ó, Hospodine, nech nevyjdem na hanbu, lebo na Teba volám; nech sa zahanbia bezbožníci, nech zmĺknu v podsvetí. Nech onemejú lživé pery, čo v pýche a v pohŕdaní nehanebne vravia proti spravodlivému. Aká hojná je Tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa Ťa boja, dokázal si ju na tých, ktorí sa pred ľuďmi k Tebe utiekajú.“ (Ž 31, 16 – 20)

Hadi! Vreteničie plemeno! Ako uniknete pekelnému súdu? Preto, hľa, posielam vám prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov; a vy niektorých z nich zamordujete a ukrižujete, iných zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta, a to preto, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, od krvi spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachjovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Veru, hovorím vám: To všetko príde na toto pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.
Mt 23, 33 – 37

Slová dnešného textu z Písma svätého sa začínajú veľmi nepríjemne. Hovoriť v tomto vianočnom čase človeku, že je had, že je vreteničie plemä, je zdanlivo nemiestne, ale platilo to vtedy na farizejov a, žiaľ, platí to aj dnes na dnešných naoko zbožných, ale v skutočnosti v hriechu žijúcich ľudí.

Boží ľud potrebuje počuť Božie slovo, aby ho malo čo viesť ku skutočnej poslušnosti tých, ktorých Pán Boh povolal do spoločenstva so sebou. Pán Ježiš tieto slová povedal, aby u poslucháčov nastala zmena. Stav je zlý, On to však neskrýva, ale to odhaľuje, aby sa dalo uniknúť pekelnému súdu.

Slová Pána Ježiša, poslanie prorokov, poslanie múdrych ľudí, poslanie zákonníkov, ktorí nielenže budú poznať Boží zákon, ale ho aj budú milovať a napĺňať v duchu vôle Pána Ježiša, boli prorocky zasľúbené a aj prakticky naplnené. Žiaľ, niektorí Ježišovi nasledovníci boli zamordovaní, ukrižovaní, zbičovaní, prenasledovaní, vraždení – aj ako dnes pripomínaný diakon Štefan, ktorý bol ukameňovaný. Mučeníckou smrťou svoje životy napriek strate pozemského žitia nestratili pre večnosť. Boli nositeľmi slova Pána Ježiša a tými, ktorí boli ochotní ísť do rizika a byť verní. Nemlčali, ale hovorili, ako im to bolo dané, aby na vlastnom živote, ale aj pri ich smrti bol oslávený Pán Ježiš Kristus.

Samozrejme, za počínanie nespravodlivých príde súd. Súd nad oným pokolením, súd nad každým nekajúcim hriešnikom, ktorý nechcel činiť pokánie zo svojich hriechov. Je skutočne hrozné upadnúť do rúk živého Boha, ktorý nenávidí hriech, a práve kvôli hriechu poslal na svet svojho jediného Syna, Pána Ježiša Krista. Počuť o Ňom a nečiniť pokánie má hrozné dôsledky. Plač a škrípanie zubami, ohnivé jazero je konečným údelom nekajúceho hriešnika.

Veď ak niekomu nechýba záchrana, raz pozná, čo je to záhuba. Nedá sa žiť bez Života, bez Darcu. Nedá sa žiť bez obdarovania, bez prijatia. Raz nekajúci hriešnik príde aj o to, čo si myslel, že má. Tragédia. Nebude sa už dať pomôcť.

Máme si zúfať? Chvála Bohu, nie! Nie sme dopredu odsúdení, ale sme milovaní! Máme sa čoho chytiť. Máme Božie slovo, ktoré svedčí o Pánovi Ježišovi! On je ten najväčší poklad, bohatstvo, obdarovanie! On je život, v Ňom je život a v Ňom k nám život prichádza!

Ak teraz máme vianočný čas, tak sa tešme, že On miloval a miluje; že On bude milovať, aj keď ja lásku nemám a nie som jej schopný. Ak o tom viem, nemám si zúfať, ale mám počúvať, čo mi On hovorí. Mám sa utvrdiť v tom, čo pre mňa vykonal, aké je Jeho dielo vo svete, a byť si istý, že aj kvôli mne prišiel a neprišiel na svet nadarmo. Jeho nesmierna veľkosť, vznešenosť, bohatstvo, moc, láska a milosť je jedinečná, s ničím neporovnateľná. Len On, Jeho Otec a Duch nám svedčia skrze slovo Božie o tejto pravde, ktorú svet sám osebe nepozná.

Nám však bolo dopriate počuť Božie slovo a nemáme dôvod naň zabúdať či zabudnúť. Skrze Božie slovo poznávame milosť, osobnú milosť, milosť Pána Ježiša ku mne. Osobne som zhrešil a rovnako osobne aj prijímam milosť, odpustenie hriechov. Udialo sa to raz prvýkrát, keď som si svoju hriešnosť uvedomil, ľutoval a vyznal, a potom vždy nanovo ako Ním povolaný do Jeho služby zakaždým vyznávam, že som zas zhrešil, ale teraz som už Jeho!

Viem, že Jemu patrím, som najdrahšie vykúpený najvzácnejším Božím Synom, spasený pre večnosť s Bohom. Viem, že je to milosť, že je to dar. Dar však možno prijať, ale aj odmietnuť. Chráň ma, Pane, chráň nás všetkých pred odmietnutím, pohrdnutím, hluchotou, slepotou, neochotou, neschopnosťou tešiť sa z Tvojho daru! Nech nám je výstrahou slovo z dnešného textu Písma, kde čítame Tvoje slová: „Nechceli ste…“

Bratia a sestry, buďme dnes a stále nanovo vďační svätému Bohu, že je milostivý a dlhozhovievajúci, že máme Pánom toľkokrát dopriate spamätať sa, zastaviť sa, vrátiť sa z bludných ciest, činiť pokánie.

Aj diakon Štefan, ktorý je Tvoj, ktorého si už vtedy prijal, kázal pravdu Božieho slova. Je pre nás vzorom služby, pokory, vernosti, poslušnosti. Ty si sa oňho postaral napriek kameňovaniu, lebo si mu doprial dar svojej lásky, keď nemyslel na seba a svoju záchranu, ale na záchranu ďalších.

Dopraj nám tento vzor služby nasledovať, aby sme sa tešili, že máme Vianoce, že si, Pane Ježiši, prišiel a opäť prídeš, aby sme už nikdy nestratili radosť z Tvojej blízkosti.

Modlitba:

Pane Ježiši, buď Ti nekonečne vzdávaná chvála našimi ústami, srdcami, našimi životmi aj podľa vzoru Tvojho služobníka diakona Štefana. Bol verný v slovách, službe, utrpení i v smrti. Nebál sa, ale Ti dôveroval a myslel na spasenie aj ďalších. Vieme, že Ty si ho k takejto službe zmocnil a uspôsobil, keď bol naplnený Duchom Svätým. Aj my potrebujeme Tvoje zmocnenie a vedenie Duchom, aby sme boli schopní slúžiť Ti, a tak slúžiť aj svojim blížnym. Prosíme, aby si nás uspôsobil k pokániu z našich hriechov, aby nastala zmena v našich životoch, aby sa ukázala moc Tvojej krvi vyliatej na kríži a priniesla požehnanie do našich životov v rodinách, v zboroch, medzi ľuďmi. Osláv sa na nás, Pane Ježiši, nech vo viere v Teba máme pekné Vianoce, nech si Ty poznávaný a vyznávaný nami aj ďalšími. Amen.

Mgr. Marek Tomčik
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: https://www.heiligenlexikon.de