Predpôstna nedeľa

Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.
1K 1, 18

Dnešná nedeľa nesie aj ľudové pomenovanie fašiangová nedeľa. Otvára nám cestu k pôstnemu času. V novom týždni je to čas, ktorý nám otvára pôstnu dobu, ktorá nám ukazuje na utrpenie a smrť pána Ježiša Krista. Dnešná nedeľa otvára čas, ktorý nás núti k tomu, aby sme sa zamysleli nad utrpením pána Ježiša.

Dnešnú nedeľou začínajú posledné dni obdobia fašiang. V minulosti tieto dni zvykli ľudia využívať na zábavy a posledné hostiny, kedy si nemuseli nič odopierať. Potom prídu dni 40 dňového pôstu, kedy sa budeme zriekať mnohých vecí. Dnešná nedeľa nám však chce poukázať aj na niečo iné. Pripravuje nás na veci Kristovho utrpenia. Pripravuje nás na to, aby sme sa zamysleli nad zvesťou o Kristovom utrpení. Náš text nás na to upozorňuje a ukazuje dvojaký postoj k zvesti o Kristovom kríži a Jeho utrpení:

  1. je bláznovstvom
  2. je mocou Božou

1. Apoštol Pavel nemal ľahkú prácu pri zvesti o kríži Pánovom. V Korinte sa zvesť o kríži nestretla s porozumením. Mnohí ju vyhlásili za bláznovstvo. Ten, kto zomiera na kríži by mal byť našim vzorom, môže nám v niečom pomôcť. Ale Židom a Grékom bola zvesť neprijateľná. Každý, kto zomrel na kríži bol zlorečením človekom a hľadeli na neho s opovrhovaním. Dobu, ktorú my dnes prežívame, je tiež ťažká doba. Nie je pokoj. Nie je pokoj v ľudskom srdci. Preto činíme toľko rozbrojov a nepokojov, nielen spoločnosti, ale vôbec aj v cirkvi. Koľkí už povedali nie hriechu, súženiu, nie vojne. Ľuďom treba ukázať, ako majú prísť k pozemskému šťastiu. Toto potrebujeme učiť aj vo zvesti slova Božieho v kostoloch. Ak bude znieť v kostoloch a kázňach farárov daný návod, všetci môžu prísť k plnohodnotnému životu

2. Druhé čo nám text pripomína je zvesť o ukrižovaní Ježiša Krista. To nie je ľudský výmysel, ale je to Božia moc a z nej plynúca zvesť o kríži. Zvesť bude pre človeka Božou pomocou. Ako sa prejaví v našom živote? Božia moc pokorí každého človeka.

Božia moc donútila Šimona Petra k tomu, aby padol na kolená a vyznal ó, som hriešny človek. Božia moc premohla Máriu, aby slzami umývala nohy Ježišovi. Matúš premožený Božou mocou zanechal colnicu a šiel za pánom. Božia moc v Kristu donúti človeka k tomu, aby si položil otázku: Čo mám činiť aby som bol spasený? Božia moc v Kristu otvára a vedie človeka k tomu, aby mal istotu – „Mne sa dostalo zmilovania, bez mojich zásluh a hodností.“ Naša záchrana je len v Kristovom kríži. Istý kazateľ napísal: „Boží služobník má kázať kríž Kristov.“ Škoda každého slova, ktoré nehovorí o ňom. Amen.

Modlitba:

Tvoj kríž, ó, Pane
nech horí k nám stále
a spája nás
a učí stáť na skale
a v život biede
k paseniu vedie.
Amen.

Mgr. Danka Mariková
evanjelická a. v. farárka v. v.

Ilustračné foto: pixabay.com