Ordinácia žien v ECAV v Poľsku

Synodáli Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poľsku na svojom zasadnutí schválili zavedenie ordinácie žien.

Diskusia o vysviacke žien v ECAV v Poľsku prebiehala s prestávkami už vyše 70 rokov. V roku 1963 bol absolventkám teológie umožnení nástup do služby ako katechétkam. Vďaka tomu mohli vyučovať náboženstvo, sláviť bohoslužby a venovať sa pastorácii vo farnostiach. V roku 2008 synodálna teologická a spovedná komisia dospela k záveru, že pre vysviacku žien neexistujú žiadne teologické prekážky. Od roku 1999 sa vďaka zmenám v služobnej pragmatike mohli ženy stať duchovnými v diakonskej službe. Mohli vykonávať charitatívnu činnosť, evanjelizáciu a misijnú činnosť, ako aj pomocnú službu Božieho slova (vrátane vedenia bohoslužieb, sobášov a pohrebov, prisluhovania sviatostí a od roku 2016 aj sviatosť večere Pánovej), ale nemohli spravovať svoj cirkevný zbor.

Hlasovanie

Za návrh Synodálneho výboru žien hlasovalo 45 ľudí, 13 bolo proti a 1 sa zdržala. Podľa tohto postupu je na prijatie návrhu na zmenu základného vnútorného zákona potrebná 2/3 väčšina hlasov.

Predsedajúci biskup Jerzy Samiec z ECACP povedal:

„Verím, že je to dobré rozhodnutie a uvidíme, že to prinesie dobré ovocie. Pre cirkev to bol dlhý proces a teraz sme našli spôsob, ako spoločne kráčať do budúcnosti.“

Samiec dodal:

„Mám radosť najmä zo žien, ktoré študujú teológiu. V minulosti ma oslovili ženy s tým, že pre nich v kostole nevidia miesto. Teraz sa to zmenilo.“

Dr. Marcia Blasi, programová výkonná riaditeľka programu Svetového lutheránskeho zväzu pre rodovú spravodlivosť a posilnenie postavenia žien, správu privítala slovami:

„S vďačnosťou oslavujeme prijaté rozhodnutie. Nech dary žien vo vedení a službe prispejú k posilneniu jednoty Kristovho tela. Modlime sa so všetkými ženami, ktoré sa pripravili, pracovali a s nádejou čakali na tento deň, ako aj s vedením cirkvi, ktoré urobilo tento krok vpred. Smerovanie k rodovej spravodlivosti v cirkvi a v spoločnosti je naším spoločným záväzkom a svedectvom o Božej láske vo svete.“

Nové uznesenie nadobudne účinnosť 1. januára 2022.

zdroj: www.luteranie.pl a www.lutheranworld.org
foto: luteranie.pl