Prvá ordinácia žien

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Poľsku urobila 7. mája historický krok, keď predsedajúci biskup Jerzy Samiec prvý krát ordinoval deväť žien do kňazskej služby na bohoslužbách vo varšavskom kostole Najsvätejšej Trojice.

Podujatie znamenalo záverečný míľnik v diskusii o ženskej vysviacke, ktorá v poľskej cirkvi prebieha už desaťročia. Viceprezident Svetovej luteránskeho zväzu (LWF), Urmas Viilma, zastupoval spoločenstvo luteránskych cirkví na vysviacke a povedal:

„Celé luteránske spoločenstvo dnes oslavuje a raduje sa s vami!“

Poznamenal, že záväzok LWF k účasti žien na kniežatskej službe „bol vyslovený ako jasný cieľ na šiestich po sebe nasledujúcich zhromaždeniach“ a že „v posledných desaťročiach sa dosiahol výrazný pokrok smerom k tomuto cieľu“.

Minulý október synoda odhlasovala ordiníciu žien, čím sa im otvorila cesta k riadeniu cirkevných zborov a zastupovaniu biskupskej služby. Ženy slúžia ako diakonky, vedú bohoslužby a prisluhujú sviatosť krstu svätého od roku 1999 a večere Pánovej od roku 2016. V príhovore k novoordinovaným žien im Viilma poďakoval „za to, že sa nevzdali svojho povolania v priebehu rokov uprostred mnohých výziev“.

Ocenil tiež „mnohé ďalšie ženy v Poľsku, ktoré slúžili luteránskej cirkvi počas svojho života ako teologičky, diakonky, katechétky, učiteľky nedeľných škôl, pracovníčky s mládežou a v mnohých iných funkciách“. Jedna z ordinovaných žien, Halina Radacz, sa vo svojej kázni zamyslela nad skutočnými znakmi kresťanského učeníctva.

„Chceme hovoriť o láske a vydávať o nej svedectvo; chceme hovoriť o rovnosti pre všetkých a ukázať, že je to možné; chceme naučiť vzájomnému rešpektu a ukázať, ako na to,“ povedala.

Možno sa teda približujeme k myšlienke Dietricha Bonhoeffera, ktorý napísal: ‚Cirkev je Cirkvou len vtedy, keď existuje pre iných‘.

zdroj: LWF
foto: LWF/Agnieszka Godfrejow-Tarnogórska