Popolcová streda

Týmto dňom sa začína pre katolíckych veriacich pôstne obdobie, ktoré vrcholí Veľkou nocou. Pre evanjelikov augsburského vyznania sa pôstne obdobie začína prvou pôstnou nedeľou, ktorá nasleduje po popolcovej strede.

Popolcovou stredou začína 40 dňové obdobie, na konci ktorého je pripomienka ukrižovania Ježiša Krista. Nasleduje obdobie pôstu a zdržanlivosti, ktoré trvá až do Veľkej noci. V tomto období sa veriaci kresťanských cirkví vyznávajú zo svojich hriechov a v katolíckych cirkvách prijímajú popol na čelo, ktorý symbolizuje pokánie a očistenie.

Popol používaný pri tomto akte sa vyrába spaľovaním palmových listov z minuloročnej Kvetnej nedele. Popol symbolizuje pokánie a konečnosť ľudského života, smrť. Týmto si kresťania majú pripomenúť ich vlastnú pominuteľnosť, ale aj zároveň potrebu činiť pokánie, obrátiť sa k Bohu a kráčať v novote života pred Bohom i ľuďmi.

Súčasťou slávenia Popolcovej stredy je modlitba, pôst a rozjímanie. Je to deň slávnosti, introspekcie a začiatok 40-dňového obdobia sebazaprenia, sebareflexie a duchovnej obnovy, ktoré vyvrcholí slávením Veľkej noci. Popolcová streda slúži kresťanom ako pripomienka výzvy k pokániu, potrebe pokory a prísľubu vykúpenia skrze Ježiša Krista.

Popolcová streda je dňom, začiatku prípravy na Veľkú noc a intenzívnejšieho sa zamerania na svoje duchovné životy.

Ilustračné foto: pixabay.com