Štedrý večer

V jasličkách leží Kristus Pán,
vzdajme Mu česť a chválu,
On vylieči nás z hriechu rán,
spievajme piesne na Božiu slávu.
V Betleme narodil sa Boží Syn,
s láskou zostúpil z nebies výsosti,
aby nás vykúpil z našich vín,
obživil prúdom milosti. Amen.

 „… a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“
(L 2, 14b)

 Drahí bratia, milé sestry v Pánu!

Svätiť vianočné sviatky patrilo vždy k tým najradostnejším udalostiam v našom živote. Vy dospelí a starší, ktorí Vianoce svätíte už niekoľko desaťročí, mi v tom iste dáte za pravdu. Možno, že medzi tými desiatkami Vianoc sa našli aj také, ktoré vás nezastihli v najlepšej pohode alebo pri zdraví, možno ste ich niektorí nesvätili vždy doma, zastihli vás buď v nemocnici, alebo v práci, alebo ste boli utrápení, alebo v iných starostiach, ťažkostiach či zármutku. Avšak štedrovečerná chvíľa vám aspoň na chvíľu dala zabudnúť na všetko a do vašej duši vošiel tichý pokoj, ktorý prevýšil všetko, čo vás dovtedy znepokojovalo. Mnohí možno doteraz spomínate na tie prvé štedrovečerné chvíle, na ktoré sa pamätáte, a na to príjemné a srdečné ovzdušie doma, keď ste spolu s ostatnými čakali na hlas zvonov, aby ste mohli prísť do kostola. Svätiť Štedrý večer bez účasti v chráme, to by predsa nebol kresťanský Štedrý večer!

Žiaľ, sú aj takí, ktorí Štedrý večer a ani Vianoce nesvätia ako oslavu Kristovho narodenia. Možno sa niektorí navracajú k pohanským spôsobom svätenia alebo oslavujú zimný slnovrat… Pre veriaceho človeka je Štedrý večer spomienkou na ten prvý Štedrý večer, na tú tichú, svätú noc, v ktorej nás všetkých Pán Boh obdaroval tým najväčším darom. Pri Kristovom narodení prišiel ľuďom na zem pokoj. Preto je potrebné sa vždy vracať k samotnému zdroju vianočnej atmosféry. Dieťa narodené v Betleheme nám môže darovať a udržať radostnú a pokojnú atmosféru. Pri Jeho narodení spievali anjeli slávospev, v ktorom sa hovorí o pokoji: „… a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Pre nás nie je dôležitý dátum Vianoc, ale ich obsah. A trvalý obsah pre tieto naše radostné sviatky nám dal sám Boh. Preto si vyzdobujeme príbytky, preto dávame stromčeky do izby alebo aj do kostola, preto sa radujeme a dávame si darčeky, lebo sám Pán Boh nám dal svojho Syna ako jedinečný dar. To je tá radostná zvesť, to je evanjelium – dobrá správa. Prvá radostná zvesť zaznela na betlehemských poliach pastierom. Obsah tejto radostnej zvesti bol zhrnutý do správy: „… lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“

Pokoj treba tam, kde sú hádky a spory. V mnohých rodinách vládne napätá atmosféra. To sa potom prenáša aj do medziľudských vzťahov a dokonca i do cirkevného spoločenstva. Práve Štedrý večer a vianočné sviatky sú vhodnou príležitosťou na to, aby sme svoj postoj a naše hádky premenili aspoň na „prímerie“ a ukázali, že sa vieme správať aj milo. Takúto zmenu dokážu uskutočniť ľudia, ktorí sa sami vnútorne zmenili. Práve narodený Kristus Pán dokáže zmeniť človeka tak, aby bol schopný žiť v pokoji. Najprv my, kresťania, by sme sa mali podrobiť tomuto pokoju, ktorý nám dáva Kristus Pán, a potom by sme mohli ovplyvniť aj svoje okolie.

Tieto Vianoce nesvätíme v nebi, ale zatiaľ tu, na zemi. Patria do dejín nášho sveta. Boh ich uskutočnil tam, kde vládla cisárska moc a kde sa jej museli podrobiť, kde pastieri vykonávali svoje ťažké zamestnanie, kde Mária a Jozef nemohli nájsť miesto, kam by sa uchýlili, a to dieťatko nemalo príbytok hodný svojho poslania. A predsa aj napriek takej ťažkej skutočnosti prvých Vianoc Pán Boh uskutočňuje svoj plán spásy, lebo svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva… V týchto slovách je povedané, že dvere Božieho kráľovstva sú otvorené pre všetkých, nielen pre tých, ktorí nachádzajú cestu k Pánu Bohu a do chrámu. Tento svet je poznačený hriechom, preto potrebuje vykúpenie a záchranu. Len potom môže nastať dôvera a pokoj medzi ľuďmi. To je tiež vianočná ponuka a vianočný dar.

Na základe betlehemskej udalosti – narodeniu Pána Ježiša Krista –  môže dôjsť k nášmu znovuzrodeniu v Krste svätom. Narodenie Ježiša Krista je začiatok zmierenia Boha s človekom a Krst svätý je zase začiatok nášho nového života naplneného Božou láskou. Z toho sa naozaj môžeme tešiť, radovať, lebo sme obdarovaní veľmi bohato. Aj vy, bratia a sestry, si v tejto súvislosti môžete pripomenúť, že aj vás dali vaši rodičia pokrstiť. Krst je pre náš život veľmi dôležitý, ale aj sľub rodičov a krstných rodičov pri krste dieťaťa, že ho budú vychovávať v kresťanskej viere. Nezabúdajme, bratia a sestry, že sa raz budeme pred Pánom Bohom zodpovedať za tento sľub! Ak my vidíme, že kresťanský spôsob života je ten najlepší, tak by sme sa všemožne mali snažiť o to, aby všetci, na ktorých nám veľmi záleží, tiež verili a žili podľa Božej vôle.

Zážitok Vianoc musí byť na nás viditeľný, a to tým, že práve z radov veriacich budú vychádzať príklady dobrého, usporiadaného života v rodinách, na pracovisku, v spoločnosti. Aby tak naša viera v Boha mala aj hojnosť ovocia dobrých skutkov. A na zemi pokoj – to by sa malo stať pre nás hlavným tónom a obsahom sviatkov narodenia Krista Pána. Potom by vianočná atmosféra nadobudla skutočne hlboký obsah a naša radosť z Vianoc by bola veľká. Amen.

Modlitba:

Oslavujeme Ťa, Pane a Bože náš, v tento večerný čas za to, že sa splnili predpovede prorokov, a keď prišla plnosť času, tak si, Pane Ježiši Kriste, prišiel na tento svet, aby si nás zachránil. Ďakujeme za tento dar a prosíme, aby sme sa aj tohtoročné vianočné sviatky dokázali z Tvojho narodenia tešiť a radovať. Ty si nám priniesol aj pokoj, a tak daj, aby sme ho prijali každý do svojho života a dokázali ho šíriť aj v našich rodinách, aj v spoločenstve cirkvi. Nech z našich postojov vidno, že sme veriaci ľudia a snažíme sa žiť podľa Božieho slova. Amen.

Mgr. Milan Krivda
biskup v. v.,
zborový farár v CZ ECAV Hrachovo

ilustračné foto: pixabay.com