Čistá láska

„Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (L 2, 14)

Uvedený text veľmi úzko súvisí s vianočnými sviatkami. Odznel ako anjelský chválospev po oznámení radostnej zvesti betlehemským pastierom o narodení Spasiteľa Ježiša Krista. Bude výrazne zaznievať aj v slávnostnej atmosfére tohto vianočného obdobia. Nesporne k nemu patrí.

Zaujal moju pozornosť a zvolil som si ho ako motto k tomuto príhovoru vzhľadom na náš súčasný život. V minulých desaťročiach sme túžili po zmene života, po slobode. Očakávali sme ju a možno sme aj to či ono urobili, aby sme ju získali. Dosiahli sme slobodu, ale naraz sa pred nami otvorila určitá bezradnosť a prázdnota. Nevieme, čo s ňou… Predstavujeme si ju a uplatňujeme zväčša po svojom. Pre seba, pre svoj zisk a pre svoju slávu.

Pre mnohých ľudí Vianoce znamenajú slávnostnú prípravu, výzdobu, jedlo a vianočné darčeky. Majú nás vyviesť z každodennej všednosti. Napĺňajú nás radosťou a spokojnosťou, že sme si mohli vystrojiť také pekné vianočné sviatky. Strojcami tohto slávnostného ovzdušia a radosti chceme byť len my sami.

Vianočné posolstvo nám však prináša inú radosť a zvestuje inú slávu: „Sláva na výsostiach Bohu…“ Oslavovať máme predovšetkým Pána Boha, lebo sme od Neho dostali ten najväčší a najdrahší dar: „Narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán!“ A za to buď sláva na výsostiach Bohu!

Ľudská sláva a túžba po nej prináša len sebectvo, nedorozumenie, intrigy, nepokoj, rozbroje a úpadok. Do tohto odcudzenia, povyšovania sa, napätia a narušenia medziľudských vzťahov sa nám dnes prihovára vianočná výzva: „… a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Skutočne, veľmi často nám práve chýba dobrá vôľa. Trocha čistej lásky, teplého ľudského citu, aby sme nešírili v cirkvi, cirkevných zboroch, v rodinách i vo verejnom živote nepokoj a rozpory, ale aby sme boli šíriteľmi kresťanskej lásky, porozumenia a vzájomnej dôvery. Aby sme boli skutočne ľuďmi dobrej vôle.

Kiež nás tieto vianočné sviatky prinútia zamyslieť sa, či sme boli v uplynulom roku skutočne strojcami pokoja. Či nám nešlo a nejde viac o presadzovanie svojich ambícií, svojho „ja“ a túžby po sláve ako o skromné a láskou naplnené prejavovanie oslavy nášho Pána na výsostiach. či sa zmýšľaním, slovami aj srdcom snažíme o pokoj medzi ľuďmi dobrej vôle. Nielen cez vianočné sviatky, ale aj v roku, ktorý je pred nami, a v ďalších rokoch nášho života.

Miloslav Blaho
evanjelický a. v. farár a senior

Poslal: Bohuslav Kortman
Zdroj: Pozdrav, december 2000
Ilustračné foto: pixabay.com