22. nedeľa po Svätej Trojice

Teraz však – znie výrok Hospodinov – vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom!

Joel 2, 12a

Drahí bratia a milé sestry v Kristovi Ježišovi!

Prelom mesiacov október a november je spojený s nádhernou, obrovskou paletou farieb. Vnímame tú krásu, čo vidíme vôkol seba: farebné lístie na stromoch a kríkoch, na zem popadané „šuchotavé zlato“ (lístie) či oku lahodiace úžasné, pestré, dokonalé farby chryzantém a napokon jasné plamienky sviec na hroboch našich drahých… Všetky tieto farby jesene v nás vyvolávajú emócie, spomienky… Obdiv, radosť, smútok, nádej i vďačnosť… Vo svojich mysliach akosi podvedome riešime kolobeh života, čas, ktorý je nám daný, a v neposlednom rade i zmysel vlastného bytia. A práve to nás vedie k poznaniu, aby sme boli vďační. Vďační Tomu, ktorý nám dal všetky tie krásy sveta, Tomu, ktorý nám dal možnosť žiť nielen tu, v tomto malebnom svete, ale i Tomu, ktorý nám dal, vydobyl a ponúkol večný život s Ním. I dnešný deň nás volá k vďačnosti voči Tvorcovi, Spasiteľovi a Posvätiteľovi – nášmu Trojjedinému Pánu Bohu.

Prorok Jóel, pisateľ dnešného textu, bol veľmi vďačný. Uvedomoval si, aký je Hospodin úžasný darca všetkého, a na druhej strane vnímal ľud, ktorý sa odvracal od Pána, lebo jeho srdce bolo zatvrdené, hriešne, sebastredné, neposlušné a pyšné. Pán Boh si Jóela vyvolil, aby vyzýval ľud k pokániu a vďačnosti a zároveň aby predpovedal zostúpenie Ducha Svätého a strašný posledný súd. Jóel to mal vskutku veľmi ťažké, lebo ľudia v každej – aj v tej dnešnej – dobe neradi počujú pravdu. Slovami „Teraz však – znie výrok Hospodinov – vráťte sa ku mne celým srdcom…“ (Joel 2, 12a) sa Jóel prihovára i dnes nám. To slovo teraz“ znelo a bolo aktuálne aj v dobe proroka Jóela, aj v dobe Martina Luthera a rovnako je aktuálne aj dnes.

Dnešná nedeľa je významný deň: Deň Pánov a zároveň deň narodenín“ našej zreformovanej cirkvi – Pamiatka reformácie. Dr. Martin Luther práve v ten deň, 31. októbra 1517, pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz – výpovedí proti odpustkom aj proti bludnému smerovaniu cirkvi. Ten dátum nebol náhodný. Luther vedel, že 1. novembra pôjde každý do chrámu. Túžil, aby sa ľud spamätal, aby spoznal skutočného Pána Boha v pravde, aby sa ľudia vrátili srdcom k Pánu Bohu a mohli byť zachránení. Dr. Martin Luther dôveroval Pánu Bohu a nadovšetko Ho miloval, a tak v modlitbe a dôvere koná. Teraz! Vyzýva k náprave, k pokániu. Vyzýva človeka k návratu k Pánu Bohu.

Drahý brat, milá sestra!

V starozmluvnej dobe Boh posiela prorokov, ktorí ohlasujú, čo sa stane, ak sa ľud nezmení. Pri všetkej snahe by však ľud neobstál… Pán Boh preto v plnosti času k nám z lásky poslal svojho Syna a nášho Záchrancu Pána Ježiša Krista. On vykonal dielo spásy. On je zmyslom života, On ponúka nielen časnosť, ale i večnosť. On je tým, kto nám pomáha vrátiť sa srdcom k Nemu. Aj dnes platia slová: „TERAZ však – znie výrok Hospodina – vráťte sa ku mne celým srdcom…!“ To slovo „teraz“ je nástojčivé. Neotáľaj, drahý brat, milá sestra! Neodsúvaj zmenu, neodkladaj lásku k Pánu Bohu na neskôr… Ja a ani ty nie sme pánmi svojho času, iba Boh. A Jeho výzva je: „Teraz…“ Teraz konaj, teraz spoznaj Pána Boha, teraz Ho popros o odpustenie hriechov a vín, teraz Ho miluj, teraz Ho popros, nech vstúpi do tvojho srdca, do tvojho života, do života tvojej rodiny…

Milé sestry, drahí bratia,

buďme Pánu Bohu vďační – za dnešný deň, za život, za nádej aj istotu večnosti s Ním. Ďakujme Bohu za dielo reformácie, za ECAV, do ktorej patríme, za možnosť spoznávať Pána Boha v Jeho slove i v živote… Ďakujme Pánu Bohu za možnosť byť zachránení pre večnosť! Vráťme sa v srdci k Bohu! Nie zajtra, nie neskôr, nie o týždeň, o rok, keď dospejem, keď pôjdem do dôchodku, keď dokončím to a to… Neodkladaj! Príležitosť máš teraz… Amen!

Pánu Bohu známa sestra

Modlitba

Drahý Trojjediný Pane Bože, ďakujeme Ti za našu cirkev, za každé úprimné a čisté zvestované slovo, za dielo reformácie a za každého, kto v pokore srdca zvestoval, zvestuje a bude zvestovať pravdu o Tebe. Ďakujeme za Tvoju lásku k nám a prosíme: Ochraňuj nás, nech sa dokážeme s Tvojím požehnaním vrátiť k Tebe celým srdcom! Amen.

Bohuznámy duchovný
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku