Ordinácia novokňazov ECAV na Slovensku

V nedeľu 16. júla 2022 sa v evanjelickom a. v. chráme Božom v Liptovskom Mikuláši konala ordinácia novokňazov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Po úspešnom ukončení štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a zložení kaplánskych skúšok boli ordinovaní traja novokňazi Miroslava Kmecová, Timotej Devečka a Matej Trepáč.

Zdroj: ecav.sk