Znova sme sa po dlhšej prestávke spôsobenej „pandémiou“ dočkali vyhlásenia nových volieb na uprázdnené miesto generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Funkcia generálneho dozorcu je uprázdnená od 24. mája 2021, kedy sa jej vzdal Ján Brozman, bez uvedenia dôvodu. Ján Brozman túto funkciu zastával skoro dva roky. Po jeho odstúpení je generálne presbyterstvo povinné vypísať voľby najneskôr do dvoch mesiacov od uprázdnenia funkcie.

Byť volený

Základné demokratické práva sú voliť a byť volený. Volieb sa nemôžu zúčastniť iba ľudia, pri ktorých existujú závažné dôvody, ako napríklad trestné stíhanie. Za štandardných okolností sú voľby otvorené širokému počtu kandidátov, čo je jeden z najdôležitejších princípov demokracie. Kandidáti majú právo byť volení, verejnosť má právo si vybrať.

Zlyhanie demokratického procesu čo. 1

Po odstúpení Jána Brozmana boli vyhlásené nové voľby na uvoľnenú funkciu počas troch nedieľ 25. júl, 1. august. a 8. august 2021. V piatok 2. júla 2021 zasadla kandidačná porada, ktorej úlohou bolo posúdiť, či kandidáti spĺňajú zákonné požiadavky na túto funkciu. Kandidačná porada vtedy skonštatovala, že do volieb sa prihlásili traja kandidáti. Napriek demokratickým princípom, ktorými sa pýši ECAV na Slovensku, bol bez udania dôvodu jeden z kandidátov vyradený. Kandidačná porada nezákonne vyradila Imricha Lukáča napriek tomu, že spĺňal všetky zákonné predpoklady. Do volieb na uprázdnenú funkciu boli kandidovaní Marián Damankoš a Ivan Trepáč. Vo voľbách ani jeden z kandidátov nezískal dostatočný počet hlasov, potrebných na zvolenie do funkcie. Veľmi malá bola aj samotná volebná účasť, na čo mali podľa nášho názoru najväčší vplyv práve nezákonné a nedemokratické zásahy do volieb.

Generálne presbyterstvo sa na svojom zasadnutí po „neúspešných“ voľbách uznieslo, že kvôli opatreniam súvisiacimi s pandémiou koronavírusu budú ďalšie voľby odložené do času, kedy sa pandemická situácia nezlepší. Dočasnou, zastupujúcou generálnou dozorkyňou sa stala Renáta Vinczeová, dištriktuálna dozorkyňa Západného dištriktu.

Zlyhania demokratického procesu č. 2

Ako sme už informovali v článku (Kandidačná ruleta) začiatkom roka 2022 rokovalo generálne presbyterstvo o termíne ďalších volieb. Tieto termíny schválila na 24. apríla, 1. mája a 8. mája 2022. No dátum kandidačnej porady bol dlhšie zahalený rúškom tajomstva. Bol zverejnený len pár dní pred samotným zasadaním kandidačnej porady. Oficiálne nebol do cirkevných zborov doručený harmonogram volieb. O termíne vedeli len „vyvolení“. Bol zverejnený až niekoľko dní po konaní kandidačnej porady, pričom samotné cirkevné zbory navrhujú svojich kandidátov a dokonca im vydávajú súhlas s voľbou. Kandidačná porada kandidovala – jej členovia navrhli troch kandidátov Renátu Vinczeovú, Petra Gärtnera a Martina Chovanca. Avšak podľa našich informácii sa o kandidatúru uchádzali minimálne ďalší dvaja uchádzači, a to Imrich Lukáč a Viktor Čop, ktorých členovia kandidačnej porady  odmietli vôbec navrhnúť. A to boli oslovení viacerí členovia kandidačnej porady, ktorým boli odovzdané všetky potrebné dokumenty ku kandidatúre.

Nakoniec úplne s nepochopiteľných dôvodov, dostatočnú podporu kandidačnej porady dostali len dvaja, pretože Martin Chovanec bol vyradený pre nedostatočný počet hlasov členov kandidačnej porady. Znova bez udania dôvodu a splnenia všetkých potrebných zákonných podmienok.

Jednoznačne išlo o nespravodlivé a účelové rozhodnutie! Evanjelickej verejnosti bolo znova upreté právo vybrať si kandidáta. Do volieb bolo subjektívne a účelovo zasiahnuté. Kandidačná porada subjektívne a pochybne vyradila tých, ktorí sú pre vedenie ECAV nepohodlní, resp. ktorí majú iný názor. Tento postup považujeme za nesprávny a sektársky, keďže úzka skupina ľudí obmedzuje právo ľudí byť volení, ako aj právo evanjelickej verejnosti vybrať si ktoréhokoľvek z prihlásených kandidátov, spĺňajúcich zákonné podmienky účasti na voľbách!

Odporúčanie k voľbám

Na základe týchto kandidačných machinácii vyzývame evanjelikov, ktorí si ctia kresťanské a demokratické ideály, na ktorých je evanjelická cirkev postavená, aby vyjadrili protest proti týmto zmanipulovaným voľbám tým, že pôjdu na voľby, ale obidvoch kandidátov na volebnom lístku preškrtnú (pri tajnom hlasovaní) alebo ani za jedného z dvoch kandidátov nezodvihnú ruku (pri verejnom hlasovaní).

Tieto nedemokratické zásahy do volieb musia raz a navždy prestať, aby si široká evanjelická verejnosť mohla slobodne zvoliť svojho kandidáta, čo je základný princíp demokracie! Iba tak môže dôjsť k náprave pomerov v ECAV, k obnoveniu dôvery, a ďalšiemu rozvoju cirkvi.

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com