Odfláknutá reštrukturalizácia

Súčasné vedenie ECAV na Slovensku po niekoľkých rokoch (predsa len) pripravilo nejaký materiál o možných alternatívach reštrukturalizácie cirkvi. Samozrejme, aj v tejto sade dokumentov sa viac ako organizačnou štruktúrou ECAV zaoberá cirkevnými zbormi, ale na to sme reagovali už v predchádzajúcom článku.

Poďme sa teda pozrieť, aké alternatívy reštrukturalizácie súčasné vedenie predkladá na diskusiu, ako (ne)kvalitne sú spracované a či to vôbec s tou reštrukturalizáciou myslia vážne…

Predložený materiál obsahuje tieto alternatívy:

 1. alternatíva: súčasný stav
 2. alternatíva: tri dištrikty
 3. alternatíva: zrušenie dištriktov
 4. alternatíva: cirkevné „VÚC“

Aby tento článok nebol zbytočne dlhý, nebudeme podrobne komentovať argumenty „za a proti“ k jednotlivým alternatívnym návrhom, a to aj z dôvodu, že by sme tým „legalizovali“ spôsob prípravy tohto materiálu, ktorý je podľa nášho názoru spracovaný amatérsky a účelovo. Sme presvedčení, že pri tak vážnej téme je potrebné vrátiť sa späť a postupovať od začiatku, a to profesionálne a transparentne!

Chýbajú (konzistentné) dáta

Prvým vážnym nedostatkom je absencia uvedenia zdrojových dát, z ktorých sa pri príprave týchto materiálov vychádzalo. Materiál neobsahuje žiadnu dátovú časť v zmysle komplexných a konzistentných údajov, ktoré sú pre kvalitnú prípravu takejto analýzy nevyhnutné: počet zamestnancov, popis práce, financovanie, iné disponibilné zdroje, výsledovka a súvaha ako dištriktov, tak aj generálneho biskupského úradu, analýza nákladov a výnosov a pod. Tieto údaje by mali byť dostupné aj v trendoch za uplynulé roky, a tiež by tam mali patriť údaje na požiadanie (využívané objekty VD/ZD, ich výmera, podpísané zmluvy a pod.). Vzhľadom na to, že sa tu do veľkej miery „točia“ štátne peniaze, resp. peniaze cirkevných zborov, cirkev je v tomto prípade povinná pre účely takejto analýzy tieto údaje zverejniť. Je to potrebné preto, aby bolo možné predložené návrhy pripomienkovať a overiť, resp. predložiť ďalšie alternatívne návrhy! Tento nedostatok je zásadný a bez doplnenia týchto údajov nie je možné pokračovať v akejkoľvek zmysluplnej diskusii.

Chýba stanovenie cieľov a koncepcia

Druhým zásadným nedostatkom je celková koncepcia materiálu. Tá sa musí odvíjať od pevne stanovených cieľov, ktoré chceme reštrukturalizáciou dosiahnuť. Niektoré takéto vyjadrenia sa v texte občas (chaoticky) vyskytujú, avšak určite nemajú charakter cieľov a rovnako tu nemôžeme hovoriť ani o systémovom alebo metodickom prístupe. Medzi takéto ciele by určite mali patriť:

 • Zníženie úrovní riadenia – v prípade ECAV zo 4 na 3. Zámerom je eliminovať byrokraciu, riadenie „od stola“ a uzurpovanie moci, narušiť budovanie mocenských centier, resp. celkovo zabrániť procesu odtrhnutia vedenia ECAV od reálneho života. To v prípade cirkvi totiž znamená odtrhnutie sa od cirkevných zborov, a teda narušenie efektívnej misie a evanjelizácie!
 • Nákladovo efektívna štruktúra – taká, ktorá zbytočne nezaťažuje cirkevné zbory, ktorá zbytočne nemíňa peniaze na nepotrebné (málo prínosné) aktivity na úkor plytvania štátnych peňazí či zbytočného vyťahovania peňazí z cirkevných zborov. Cieľom by malo byť do maximálnej možnej miery znížiť náklady na správu štruktúry ECAV.
 • Podpora misie a evanjelizácie – tu je potrebné hľadať optimálne nastavenie medzi efektivitou, resp. účinnosťou systému a nákladmi, ktoré sú na zabezpečenie týchto cieľov potrebné. Cieľom má byť lepší dosah a po stránke kvality verné zvestovanie evanjelia v čo najväčšom počte zborov (resp. regiónov, kde sa môže kázať slovo Božie).
 • Čím menejúrovňová je štruktúra, tým živšia a aktívnejšia je práca v zboroch, tým jednoduchšia a priamočiarejšia je komunikácia, ako aj podpora súčasných či nových zborových aktivít.

Definovanie takýchto cieľov kladie podstatne vyššie nároky na prípravu materiálu o reštrukturalizácii, kde sa vyžaduje koncepčný, systematický, ale najmä cieľavedomý prístup, ktorý vedie ku kvalitným výsledkom. V predloženom dokumente však koncepčný prístup úplne absentuje, čo celkom znehodnocuje aj tých zopár faktov, ktoré tento materiál obsahuje. Prevláda tu chaotické podanie informácií, ktoré sú podávané z rôzneho uhľa pohľadu – bez metodického a cieleného (vopred určeného) prístupu. Takýto prístup k ničomu dobrému nevedie, pretože je subjektívny, neprofesionálny a až príliš ľahko spochybniteľný! A tak znova výrazne narastá podozrenie z účelového počítania spôsobom: „aby nám to vyšlo tak, ako chceme“…

Zmätok v pojmoch

V tejto súvislosti je potrebné sa vyjadriť aj k výroku, že decentralizácia „sa dá zabezpečiť nastavením jasných a jednoznačných kompetencií jednotlivých úrovní (aby si vzájomne nezasahovali do kompetencií“. Tento výrok považujeme za zmätočný a zavádzajúci! Pod pojmom centralizácia sa skôr chápe centralizácia moci a kompetencií na čo najvyššiu úroveň v organizačnej štruktúre, kde vedenie organizácie nikomu nedôveruje, chce o všetkom rozhodovať, ale najmä si chce uzurpovať moc, aby ich nik nemohol ohroziť. Pre decentralizovaný model je, naopak, charakteristické ponechanie rozhodovacích kompetencií na úrovni (výkonného) procesu s predpokladom, že najlepšie riešenie navrhnú tí pracovníci, ktorí o tejto problematike vedia z praxe najviac. Tým sa zároveň skracuje čas potrebný na riešenie, eliminuje sa chybovosť (keď sa k téme vyjadruje „od stola“ niekto, kto o nej iba veľmi málo vie, resp. jej nerozumie), a teda výrazne stúpa aj kvalita riešenia podnetu.

Preto je decentralizácia taká dôležitá! Nie je to len nejaké vymedzenie kompetencií (ako sa nás autori tejto nepodarenej štúdie snažia presvedčiť), ale presun kompetencií smerom nadol, do procesu! Čo je pravý opak toho, čo robí súčasné vedenie ECAV, ktoré sa snaží o koncentráciu a upevnenie moci z pohľadu organizačného, legislatívneho aj finančného. Pre ECAV je z pohľadu vierouky takýto prístup neakceptovateľný! A vlastne aj vo svete sa ukazuje, že takéto štruktúry sú ťažkopádne a nefunkčné, a preto sa rušia a nahrádzajú štíhlymi tzv. len štruktúrami!

Stručné zhodnotenie alternatív

Na úvod je potrebné povedať, že v skutočnosti boli predložené len tri alternatívy – pretože „alternatíva“ č. 1 je totožná so súčasným stavom, ktorý však chceme zlepšiť! A to v zmysle

 • vieroučnom (nebudete panovať, ale slúžiť), so zámerom narovnať procesy, a zároveň s cieľom dostať ich do súladu s Augsburským vyznaním,
 • budovania efektívnej a štíhlej organizácie,
 • zníženia nákladov a
 • zefektívnenia evanjelizácie a misie!

Prečo je teda súčasný stav označený za alternatívu č. 1?! Pretože tento stav niekomu osobne vyhovuje? Alebo so zámerom nechať si „zadné dvierka“, že ak sa (vďaka čarovaniu s dátami) „nepodarí“ presadiť niektorú z alternatív 2, 3, 4, tak budeme konzervovať súčasný stav? A aby to nevyzeralo tak depresívne, tak napíšeme, že synodáli podporili alternatívu č. 1?!

To by však znamenalo, že predloženie celého materiálu je len formalita a že v skutočnosti vedenie ECAV žiadnu zmenu iniciovať nechce. Toto vlastne potvrdzuje aj špekulatívny záver predloženej správy!

Škatule, hýbte sa!

Alternatíva č. 2 je z kvalitatívneho hľadiska podobný, no možno ešte väčší nezmysel ako ťažkopádna a problémová „alternatíva č. 1“ (súčasný stav). Obsahuje návrh rozdelenia cirkvi na tri dištrikty, kde sa k Východnému a Západnému pridáva tretí – Bratislavský dištrikt. Zdanlivo to vyzerá ako úspora, pretože (naoko) zanikne GBÚ a s ním vraj aj „celá jedna úroveň riadenia“ (generálny biskup by sa stal biskupom Bratislavského dištriktu). V jednej z verzií počíta s tým, že biskup Bratislavského dištriktu by – podobne ako generálny biskup dnes – reprezentoval ECAV aj navonok. A teda takéto zmeny by boli len formálne (a v podstate zbytočné).

Druhá verzia predpokladá tzv. rotujúce predsedníctvo, kde by sa vo vedení ECAV postupne striedali jednotlivé dištriktuálne predsedníctva. Aj táto modifikácia je vyložene nepraktická až exotická. Viete si predstaviť, že jeden mesiac, resp. štvrťrok rokujete s jedným biskupom, ale plnenie prijatých úloh už bude kontrolovať druhý biskup? Alebo na slovenskej, resp. medzinárodnej scéne vystúpi v jednom roku jeden biskup, v druhom roku druhý a v treťom roku tretí? Kde je tvár ECAV, kde je budovanie vzťahov (ktoré majú cirkvi pomôcť), kde je aspoň aká-taká kontinuita a konzistentnosť? Je to skôr zbytočná komplikácia a chaos!

Ani v šetrení nákladov táto alternatíva nijako nevyniká. GBÚ by totiž síce formálne zaniklo, ale zároveň by vznikla tzv. ústredná kancelária, ktorá by zabezpečovala v podstate tie isté procesy ako dnes zabezpečuje GBÚ. Komicky vyzerá aj návrh na financovanie tretieho, t. j. Bratislavského dištriktu: buď sa uberie peňazí dvom dištriktom, aby bolo na tretí, alebo sa tretiemu dištriktu vyčlení rovnaká čiastka ako tým dvom s tým, že celkové náklady na správu ECAV ešte vzrastú!

Celé riešenie tak bude komplikované, ťažkopádne a drahé. Ale hlavne úplne nezmyselné – aspoň z pohľadu ECAV.

Znova je teda potrebné pripomenúť pôvodný zámer: pripraviť riešenie štíhle a efektívne, a nie komplikované a drahé! Riešenie, ktoré bude cirkevné zbory menej zaťažovať a viac im pomáhať!!!

Efektívnu štruktúru nechceme – a keď argumenty nemáme, tak si nejaké vymyslíme!

Alternatíva č. 3 predstavuje riešenie, ktoré reálne odstráni jednu z úrovní riadenia. Zrušením dištriktuálnych biskupských úradov a prerozdelením kompetencií medzi GBÚ a senioráty totiž dôjde k zásadnému zoštíhleniu štruktúry ECAV. To je zároveň spojené s výrazným znížením nákladov na správu vedenia ECAV. Túto úsporu sme pred nejakým časom na základe dostupných informácií odhadli až na 800 000 eur! Že dôjde k veľkej úspore, to pripúšťajú aj autori tejto správy, avšak uvedená hodnota – úspora vyše 330 000 eur – je podľa nášho názoru účelovo podhodnotená.

Keďže však aj táto hodnota je na ročnej báze viac než zaujímavá, bolo potrebné nájsť argumenty proti. Zatiaľ čo s presunom určitých činností na GBÚ sa dá súhlasiť, presun kompetencií na senioráty si podľa autorov tejto správy vyžiada 14 (!) nových pracovníkov, ktorí budú pomáhať seniorom a ktorí dokonca budú potrebovať zaplatiť nový služobný byt! Takýto prístup je úplne absurdný a  treba ho označiť ako načisto neprofesionálny a účelový! Okrem iného to potvrdzujú aj nasledujúce argumenty:

 • Uvedený popis práce dištriktuálnych biskupských úradov obsahuje tak málo reálnej agendy, že práve tieto úrady sú horúcim kandidátom na zrušenie!
 • To, čo ostane, sa dá adresne prerozdeliť (s niektorými uvedenými návrhmi v komentári sa dá súhlasiť), avšak na túto agendu v žiadnom prípade netreba 14 nových pracovníkov!
 • Je iróniou, že tento absurdný návrh predkladá to isté vedenie ECAV, ktoré navrhuje rušenie či spájanie kňazských staníc a znižovanie úväzkov dedinských farárov! Tieto kroky odôvodňuje komplikovanou finančnou situáciou aj napriek tomu, že také opatrenia by nepochybne mali negatívny dopad na evanjelizáciu a misiu v regiónoch! A teraz úplne naopak – bez mihnutia oka navrhnú 14 nových miest pre duchovných s komerčne zaplatenými bytmi!

Vyzerá to tak, že prínos skutočne reálnej a efektívnej alternatívy č. 3 sa autori správy snažili znehodnotiť podhodnotenými výnosmi a vykonštruovanými nadnákladmi. Takýto špekulatívny, neprofesionálny a nekorektný prístup sa evidentne aplikuje preto, aby k žiadnemu rušeniu zbytočných dištriktov nedošlo a aby sa naďalej konzervoval súčasný stav!

Inšpirácia VÚC

Štvrtá preložená alternatíva je do veľkej miery identická s treťou, avšak prináša iný pohľad na teritoriálne rozdelenie ECAV. Zrušili by sa dištriktuálne biskupské úrady, ako aj 14 seniorátov, tak ako ich poznáme v súčasnej podobe, a vytvorilo by sa 8 nových seniorátov, ktoré by kopírovali súčasné kraje podľa modelu VÚC. Je zjavné, že pokiaľ by sa tento model rozumne a profesionálne realizoval, z finančného hľadiska by bolo možné dosiahnuť ešte väčšiu úsporu ako v alternatíve č. 3.

Viacero krokov súčasného vedenia ECAV nám však až príliš pripomína to, že pozerať sa na všetko len cez optiku financií nemusí byť to najlepšie riešenie. Veľmi totiž záleží aj na

 • schopnosti udržať zvestovanie slova Božieho aj vo finančne a personálne problémových lokalitách, aby sme našich veriacich v týchto regiónoch neopúšťali, ale, naopak, pracovali na zveľadení týchto zborov.
 • Zrušením pôvodného delenia seniorátov sa narušia tzv. typické luteránske regióny, čo má svoj význam nielen z pohľadu historického, ale aj z pohľadu súčasných aktivít a väzieb.

Záver

Ako sme už uviedli skôr, vzhľadom na vyššie uvedené systémové nedostatky sa nechceme detailne zaoberať predloženými návrhmi. Chceli sme skôr poukázať na dátovú a metodickú nekonzistentnosť a neprofesionálne spracovanie tohto dokumentu. Ak je záujem túto problematiku reálne riešiť, navrhujeme:

 • Do dokumentu doplniť dátovú časť vo vyššie uvedenej štruktúre. To je dôležité nielen z pohľadu transparentnosti, ale aj z pohľadu zapojenia verejnosti do pripomienkového procesu.
 • Kriticky posúdiť predložené návrhy a prípadne doplniť ďalšie.
 • Otvoriť celocirkevnú diskusiu o týchto návrhoch.
 • Po komplexnom a odbornom posúdení uviesť najlepšiu alternatívu do praxe.

Veríme, že tieto oprávnené požiadavky evanjelickej verejnosti budú vypočuté a že bude vybratá tá najlepšia alternatíva – a to nielen z pohľadu nákladov, ale najmä  kvôli plneniu plnenia poslania ECAV, ktorým je zvestovanie evanjelia a misijná práca!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v na Slovensku

Ilustračné foto: Brands&People on Unsplash