Nepodarená obhajoba

Jedno múdre pravidlo hovorí, že keď sa z minulosti nepoučíme, zopakujeme si ju znova. Dalo by sa to vyjadriť aj tak, že keď sa s minulosťou nevysporiadame, bude nás otravovať znova a znova. Bude brániť očisteniu organizácie, vzťahov, ale aj osobných životov.

Aj preto nám evanjelium ponúka riešenie, ktoré naozaj stojí za to. Je to priznanie, pokánie a náprava. Priznanie, očistenie sa od nánosov hriechu, od toho, čo nás ťaží, vysporiadanie sa s minulosťou a nový život. V organizácii, vo vzťahoch, v osobnom živote potom vieme začať odznova, môžeme si znova stanoviť a dosahovať aj náročné ciele bez toho, aby nás niečo brzdilo resp. ťahalo späť. Je tu iba jediná podmienka, a to: aby človek bol sám k sebe, ale aj k iným úprimný. Potom je pre nás evanjelium nielen teoreticky dobrá zvesť, ale skutočne a prakticky dobrá zvesť pre náš každodenný život. Vtedy o evanjeliu nielen hovoríme, ale podľa neho aj žijeme.

V evanjeliu však zároveň čítame, že vo svete je málo tých, ktorí vchádzajú tesnou bránou a úzkou cestou. Ale je veľmi zlé, keď to platí aj pre cirkev. Keď v cirkvi nevidíme pokánie a nápravu a keď tento nevyznaný hriech celú cirkev stále sťahuje do stále väčších problémov.

Niečo podobné vidíme aj v ECAV na Slovensku po roku 2018. Namiesto otvoreného, priameho a transparentného vysporiadania sa minulosťou tu vidíme iba snahu prikryť, resp. obhájiť zlyhania, straty a kauzy, na ktoré poukázala synodálna komisia pre preskúmanie hospodárenia spoločnosti Reformata. To sa, samozrejme, veľkému počtu evanjelikov nepáči, a tak protestujú, poukazujú na tieto neprávosti a žiadajú nápravu. Avšak niekedy sa nevieme zbaviť dojmu, že vedeniu cirkvi na očistení a náprave v cirkvi vôbec nezáleží. Radšej hľadá všetky možné iné cesty, pretože sa zrejme bojí konfrontácie s pravdou, ku ktorej by ich tá tradičná, jednoduchá, ale efektívna biblická cesta priviedla. Vedenie cirkvi takto zlyháva nielen pri riešení káuz minulých či súčasných, ale zároveň tým cirkev aj rozdeľuje.

V živote a zvlášť vo veľkých organizáciách skoro nikdy nevedia všetci všetko, a tak musia niekomu dôverovať. Zvyčajne to je vedenie organizácie, v našom prípade cirkvi. Lenže keď vedenie preukázateľne zlyháva, prichádza kríza dôvery. To je však veľmi nebezpečný stav, ktorý si o to viac vyžaduje priame, čestné a odborné konanie – a to v dlhodobom horizonte, pretože dôveru je možné veľmi rýchlo zničiť, ale vybudovať sa dá iba postupne.

 

Zlyhanie č. 1: Zázračná zmluva

Nedávno sme sa v článku na asloz.sk (Evanjelium bez pokánia) mohli dočítať o tom, ako predsedníctvo cirkvi, a najmä generálny biskup Ivan Eľko vytrvalo obhajoval bývalých konateľov Reformaty Vladimíra Daniša, Jaroslava Mlynára a účtovníčku Janu Danišovú. Ignorovali správu synodálnej komisie a cez tzv. zázračnú nájomnú „zmluvu“ (Bitka na daňovom úrade: Zázračná papier), ktorá sa objavila len tak z ničoho nič, chceli „všetko“ vysvetliť. Lenže preukázateľne vychádzali z neoverených a zrejme falošných podkladov, a tak celá táto snaha sa ukázala nielen ako zbytočná, ale zároveň ako kontroverzná, ak nie priamo nezákonná! Správy predsedníctva ECAV dopĺňali rétorické a manipulatívne vystúpenia Ivana Eľka na cirkevných grémiách, pričom najviac známe sú vystúpenia zo Synody ECAV v Ružomberku či z Trenčianskych Teplíc. To, čo malo vyznieť ako

  • jednoznačné vysvetlenie všetkých káuz,
  • potvrdenie toho jediného správneho politického názoru,
  • záverečná reč zvýraznená víťazoslávnym chorálom,

sa však zrazu členom predsedníctva vrátilo ako bumerang. Dva roky stavali na pochybných základoch, a teraz celá táto skazená konštrukcia spadla. To potvrdzuje aj (rovnako pochybné) uznesenie generálneho presbyterstva, ktoré konštatovalo nejaké „nezrovnalosti v zmluvách v Reformate“, ktoré sa budú riešiť trestným oznámením na „neznámeho páchateľa“. Je úplne nepochopiteľné a šokujúce, že generálne presbyterstvo touto úlohou poverilo práve Ivana Eľka ako člena predsedníctva ECAV, ktorý dva roky v správach predsedníctva a aj vo väčšine svojich vystúpení tento chaos v zmluvách (ktorý sám vytvoril) využíval.

Ak teraz Ivan Eľko žiada, aby tento „chaos“ preskúmala prokuratúra (ako externý subjekt), tak by si mal uvedomiť, že doteraz na základe tejto neoverenej a pochybnej zázračnej „zmluvy“

  • bola predložená zavádzajúca správa na zasadnutia Synody 2020 a 2021, doplnená o jeho sugestívne a nepravdivé vyjadrenia priamo na synode,
  • krivo obvinil bývalého konateľa Štefana Sabola v správe predsedníctva cirkvi, na Synode 2020 a pred celou evanjelickou verejnosťou,
  • bol prostredníctvom B. Rybnikára pravdepodobne zavedený Daňový úrad a cez V. Daniša aj vyšetrovateľ okresnej (a neskôr aj krajskej) prokuratúry.

Nepravdivé tvrdenie, uvedené v správe predsedníctva ECAV na Synode v Ružomberku:

„Daňovej kontrole bola predložená neplatná zmluva, ktorá sa nevzťahovala na kontrolované obdobie. Platná nájomná zmluva na kontrolované obdobie, podpísaná Milošom Klátikom a Pavlom Delingom, podľa ktorej mohla spoločnosť Reformata odpisovať technické zhodnotenie, nebola daňovej kontrole predložená.

sa predložením tejto zázračnej „zmluvy“ vyšetrovateľovi (cez V. Daniša) dostalo aj do stanoviska krajskej prokuratúry. V dokumente zo dňa 26. 11. 2021 prokurátorka totiž uvádza,

… avšak z výsluchov svedkov a priložených listín vyplýva, že daňovému úradu neboli predložené všetky potrebné súvisiace listinné dôkazy vrátane tých, ktoré odôvodňovali vykonanie odpisov technického zhodnotenia nehnuteľností, ktoré mala spoločnosť Reformata s.r.o. v nájme…

Po ovocí poznáte ich“, čítame v Evanjeliu podľa Matúša – alebo inými slovami: „Kto seje vietor, žne búrku.“ Pri analýze dokumentov, ktoré V. Daniš predložil okresnej prokuratúre 5. 11. 2020 sme zistili, že už sa tam nachádza aj zázračná nájomná „zmluva“, ktorú 10. 10. 2020 na Synode v Ružomberku prezentovalo predsedníctvo ECAV v zložení J. Brozman a I. Eľko. S veľkou pravdepodobnosťou práve predloženie tejto pochybnej a neoverenej „zmluvy” ovplyvnilo stanovisko okresnej a neskôr aj krajskej prokuratúry.

Veľmi zvláštne pritom pôsobí skutočnosť, že V. Daniš túto zázračnú „zmluvu“ nespomenul na žiadnom zasadnutí synody ani generálneho presbyterstva od roku 2014, a to ani po daňovej kontrole, ktorá sa uskutočnila v roku 2018. V. Daniš a J. Danišová túto zmluvu nespomenuli ani v písomných podkladoch a ani na zasadnutí synodálnej komisie, kde boli prizvaní a kde bola téma odpisov samostatne riešená!

Tento nekonečný proces zlyhaní a falošných riešení – bez akéhokoľvek výsledku – však už trvá veľmi dlho a okrem toho, že je trápny, neskutočným spôsobom škodí Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, pretože predstavuje zlyhanie morálne, dochádza k porušovaniu cirkevných aj štátnych zákonov a je tiež prejavom zlyhania vieroučného. V danom prípade totiž zlyhal generálny biskup I. Eľko aj ako farár, pretože podobenstvo z Evanjelia podľa Matúša 7, 26 – 7 určite dobre pozná:

A každý, kto počúva tieto moje slová, a neplní ich, podobný bude mužovi-bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol a jeho pád bol veľký.

 

Zlyhanie č. 2: Refomata a jej prínos pre ECAV

Nie je to však prvýkrát, čo sa I. Eľko pokúšal „čarovať“ z neoverených informácií a popálil sa. Podobné zlyhanie sme mohli vidieť aj pri snahe o presadenie tzv. fondu zabezpečenia, keď na stretnutí s predsedníctvami cirkevných zborov tvrdil, že Reformata do finančného systému ECAV neprispieva ničím. Vtedy sa odvolával na bývalú ekonómku generálneho biskupského úradu, resp. na administratívnu pracovníčku Reformaty, ktoré kdesi na chodbách GBÚ oslovil, a vraj dostal túto odpoveď. Okrem veľkej dávky alibizmu (vyhovárať sa na iných), tu vidíme aj zjavnú neprofesionalitu, keď si I. Eľko tieto informácie nevyžiadal oficiálne, a tiež nezodpovednosť, keď túto neoverenú – a nepravdivú – informáciu prezentoval na verejnosti.

Aj to bol zrejme aj dôvod, prečo bol I. Eľko na Synode v Trenčianskych Tepliciach vyzvaný, aby neklamal a začal konečne hovoriť pravdu. Nepomohlo to, pretože aj na tejto Synode klamal ďalej: „Ja som o tomto nikdy nepočul rozprávať, že Reformata tvorí dlh voči ECAV, teda nie že ona je nejakým prínosom, ale ona je dlžníkom ECAV“! Na to, že ide o nepravdivé a manipulatívne tvrdenie, sme poukázali v článku „Reformata a jej prínos pre ECAV“. Tam je uvedené, ako to bolo s odvodmi pred rokom 2014 (za pôsobenia V. Daniša a J. Mlynára), a tiež to, že tieto odvody do ECAV sa výrazne zvýšili za pôsobenia Š. Sabola.

Tu sa s veľkou naliehavosťou znova vynára otázka: Prečo generálny biskup nehľadá pravdu a prečo v tej istej veci na synode a celej evanjelickej verejnosti opakovane klame?! A to aj po tom, ako bol na pochybné podklady a tiež na to, že klame, upozornený?!

 

Zlyhanie č. 3: Elektronická verzia účtovníctva do roku 2014

Je všeobecne známe, že po výmene konateľov v roku 2014 bývalí konatelia niekoľko mesiacov nevedeli či skôr nechceli vydať kompletné účtovné doklady. To, čo nakoniec vydali, však vykazovalo veľké pochybenia, ktoré boli potvrdené audítorom, Znaleckým ústavom pri Ekonomickej univerzite a neskôr aj daňovým úradom. To, čo by do celej veci mohlo vniesť viac svetla, je nepochybne elektronická verzia účtovníctva, ktorú však bývalí konatelia a účtovníčka doteraz nevydali. Reformata sa teda musela domáhať vydania tejto formy účtovníctva súdnou cestou. Prvé rozhodnutie súdu v Senici bolo negatívne, keď sa sudkyňa začala nepochopiteľne zahrávať s pojmom „autorské dielo“. Toto rozhodnutie však rýchlo zmietol zo stola Krajský súd v Trnave, keď rozhodnutie okresného súdu označil za arbitrárne (založené na svojvôli súdu, neopierajúce sa o zákon). Pojednávanie sa teda vrátilo na Okresný súd v Senici, kde sa znova začala „stará hra“, tentokrát založená na údajných procedurálnych nedostatkoch žaloby.

Medzičasom bol z funkcie konateľa odvolaný Š. Sabol a nastúpil B. Rybnikár, známy ako osobný priateľ V. Daniša, čo bolo konštatované aj na Synode 2021. Ten mal na vydanie elektronickej formy účtovníctva zrejme úplne iný názor ako synoda či evanjelická verejnosť, a tak to postupne „pustil k vode“. Ešte pred rozhodnutím súdu odvolal právneho zástupcu Reformaty, ktorý záujmy Reformaty dlhodobo chránil, a ani neustanovil nového právneho zástupcu. Za daných okolností už ani nebolo veľkým prekvapením, že okresný súd žalobu Reformaty znova zamietol. Za vážny problém však považujeme aj to, že proti rozhodnutiu súdu sa Reformata v zastúpení B. Rybnikárom neodvolala! Vzdala sa snahy získať to, čo sa dnes v podnikaní považuje za úplný štandard, a to je vydanie elektronickej formy účtovníctva!!! A to všetko v situácii, keď Evanjelickú cirkev už niekoľko rokov trápi množstvo neobjasnených káuz!

Takže o elektronickú formu účtovníctva záujem nebol, avšak fotokópia nejakej pochybnej „zmluvy“ (ktorú doteraz nikto nevidel a nespomenul) je pre I. Eľka dôkazom, ktorému je potrebné sa venovať?! To je asi tak, ako keby ste mali možnosť pacienta zachrániť rýchlym podaním overeného lieku, a vy namiesto toho začnete šamanský rituál, následkom čoho pacient, hoci bola možnosť ho zachrániť, zomiera…

Rozhodnutie súdu vtedy po svojom komentoval aj Ján Brozman, na čo sme poukázali v článku „Snaha o rehabilitáciu bez pokánia a nápravy“. To poukazuje okrem iného na to, že Branislav Rybnikár v tejto závažnej veci určite nerozhodoval sám. Predsedníctvo cirkvi – J. Brozman a I. Eľko – vo funkcii jediného spoločníka sa totiž do súdnych sporov spoločnosti Reformata (vtedy proti V. Danišovi) pokúšali zasiahnuť aj za pôsobenia Š. Sabola, avšak kvôli jeho zásadovému postoju neúspešne. Viac o tomto zúfalom príbehu obhájiť „svojich ľudí“ sa môžete dočítať v pôvodnom článku Kríza dôvery.

 

Zlyhanie č. 4: „Jediná pokuta“ za množstvo nedostatkov a porušení zákona

V silne tendenčnej správe predsedníctva ECAV na Synodu 2020, ktorej autormi boli J. Brozman a I. Eľko, sa okrem iného nachádza aj pokus o obhajobu bývalej účtovníčky J. Danišovej, „Mnohým sa páči počúvať nenávistné hejty o tom, že Jana Danišová dostala masívnu pokutu od daňového úradu. Nikto už členom cirkvi nepovie, že to bola za celé jej obdobie účtovania jedna jediná pokuta, pod ktorej udelenie sa naviac nepochopiteľne podpísali samotné orgány Reformaty.

Pokutu logicky môžete dostať len za obdobie, ktoré bolo kontrolované. To, že iné obdobie kontrolované nebolo, logicky neznamená, že tam neboli žiadne nedostatky. V skutočnosti aj v predchádzajúcich rokoch, t. j. pred rokom 2012, boli k vedeniu účtovníctva výhrady. Tentokrát však nepovažujeme za potrebné uvádzať žiadne rozsiahle komentáre – svoj názor na kvalitu účtovníctva v rokoch 2012 – 2014 si urobte sami.

Najskôr uvádzame niektoré zo záverov Znaleckého ústavu pri Ekonomickej univerzite a potom aj sumárne a kvantifikované tabuľky nedostatkov, ako ich uvádza správa synodálnej komisie na posúdenie činnosti spoločnosti Reformata.

V záveroch znaleckého posudku sa uvádza:

I. mohlo dôjsť k mimo účtovným zásahom do účtovných výstupov Hlavnej knihy, pretože nie je predpoklad, že súčtové rozdiely vznikli v dôsledku zlyhania štandardne používaného účtovného programu Omega od výrobcu KROS, a. s., Žilina v sumárnych súčtoch nákladov a výnosov,

II. je nesúlad medzi účtovnými knihami a účtovnou závierkou, t. j. že sú rozdiely medzi účtovnými knihami a výkazmi odovzdanými na daňový úrad, čo spôsobilo skreslenie údajov vo výkazoch účtovnej závierky, čo navodzuje pochybnosť o správnosti vykázaného účtovníctva v účtovných knihách a v účtovnej závierke,

III. nie je dodržaná bilančná kontinuita, t. j. že počiatočné stavy k 1. 1. sa nerovnajú konečným stavom k 31. 12. predchádzajúceho roka.

V správe synodálnej komisie boli sumárne spracované a kvantifikované nedostatky v účtovníctve, na ktoré poukázal daňový úrad:

Rok 2012

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2013

 

Rok 2014

Rok 2014

 

V správe komisie sa ďalej uvádza: „Komisia po oboznámení sa s písomným vyjadrením brata Daniša a sestra Danišovej, ale aj po ich účasti na komisii konštatuje, že nepredložili žiadne závažné argumenty, ktoré by mohli ovplyvniť rozhodnutia Daňového úradu v Bratislave.

Z uvedeného zároveň vyplýva, že argumentácia I. Eľka na Synode 2020 a 2021 bola hrubo zavádzajúca a nepravdivá. Z priložených tabuliek totiž jednoznačne vyplýva, že odpisy (ku ktorým sa teoreticky vzťahuje ním objavená zázračná nájomná „zmluva“) predstavujú len časť (cca jednu tretinu) nálezu daňovej kontroly, a teda v žiadnom prípade nevysvetľuje všetky pochybenia zistené daňovým úradom. Vzhľadom na to, že s veľkou pravdepodobnosťou je táto zázračná „zmluva“ neplatná, resp. je to podvrh, môžeme konštatovať, že žiadne z rozhodnutí daňového úradu spochybnené neboli, a teda sú stále platné!

Zlyhanie č. 5: Nebola vysvetlená a vyriešená ani jedna z majetkových káuz

Predsedníctvo cirkvi I. Eľko a J. Brozman, a tiež konateľ Reformaty B. Rybnikár, zlyhali pri riešení všetkých majetkových a účtovných káuz, na ktoré poukázala správa synodálnej komisie. Okrem nepodareného pokusu spochybniť výsledky daňovej kontroly sme zaznamenali len nedokonalý pokus vysvetliť kauzu komerčného prenajímania bytu na Panenskej 25, ktorá však bola zjavne neúplná a ničím nepodložená. Podobne, bez relevantného vysvetlenia, sa vedenie Reformaty a ECAV iba povrchne vyjadrilo ku kauze dvoch odlišných dodatkov k nájomnej zmluve pre externého nájomcu.

Situácia sa nielenže nevyšetrila, ale, naopak, ešte viac sa skomplikovala pri nehnuteľnosti na ulici Svoradova 1. Sme toho názoru, že plánovaná stavba nehnuteľnosti v tesnej blízkosti budovy ECAV ju zásadným spôsobom znehodnotí. Ivan Eľko, ktorý súhlasné stanovisko ECAV obhajoval na Synode 2021, má však zrejme iný názor (svetlo-technický posudok je podľa neho OK, no je potrebné pripomenúť, že tento názor nezdieľajú zďaleka všetci). Celú situáciu komplikuje podľa nášho názoru pre ECAV nevýhodná nájomná zmluva, ktorá je platná do až roku 2028. O tejto zmluve sa (16 mesiacov po Synode 2019!) na Synode 2020 J. Brozman vyjadril, že už ju majú na stole právnici. Doteraz nie sú známe žiadne ďalšie informácie.

Žiadny posun sme nezaznamenali ani pri riešení problematiky Beckovskej Viesky, kde po prevzatí Reformaty v roku 2014 chýbalo na účte viac ako 120 000 eur! Aktuálny stav riešenia majetkových káuz môžeme nájsť v pripojenej tabuľke:

Tabuľka kauzy

Zhrnutie a záver

Pri hodnotení vzniknutej situácie je zarážajúce aj to, prečo všetky zmluvy, majetkové kauzy, účtovné aj daňové zlyhania, pochybné ekonomické transfery, svetlo-technické posudky, stavebnú agendu, financovanie cirkvi, opravu bytov či štruktúru cirkvi rieši (v skutočnosti teda skôr nerieši, ale manipuluje a zahmlieva) práve I. Eľko, ktorý podľa cirkevnoprávnych prepisov ako generálny biskup

  • je prvým duchovným pastierom a vedúcim náboženského života Evanjelickej cirkvi,
  • zabezpečuje, aby sa evanjelium Kristovo zvestovalo v celej cirkvi podľa vieroučných zásad Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania,
  • dozerá na duchovnú činnosť v celej cirkvi.

Nepomýlil si I. Eľko svoju úlohu? Prečo venuje toľko času tomu, čomu sa venovať nemá a kde evidentne robí viac škody ako úžitku! Komu to prospieva?!!!

Z konania generálneho predsedníctva, ale aj presbyterstva ECAV vyplýva, že vedenie tejto cirkvi sa nevie, resp. nechce otvorene vysporiadať s kauzami a problémami z minulosti. Namiesto toho sa snaží starý hriech zakrývať novým, ako to vidíme aj v prípade daňovej kontroly. Nedávne rozhodnutie generálneho presbyterstva ECAV, ktoré „sa stotožnilo“ so zámerom I. Eľka podať trestné oznámenie na prokuratúru vo veci „nezrovnalosti medzi zmluvami v spoločnosti Reformata“, predstavuje tragikomickú situačnú komédiu v štýle „zlodej kričí: chyťte zlodeja“! Členovia generálneho presbyterstva týmto nešťastným a najmä nesprávnym rozhodnutím znova prispeli k podpore skeptického názoru, že cez cirkevné grémiá sa nič nevyrieši. Po tom ako I. Eľko dva roky sebaisto tvrdil, že má dokument, ktorý spochybňuje pokutu, dodanenie, penále a všeobecne „tých slávnych 70 000“, z ktorých sa podľa neho „politicky profitovalo“, teraz dostal šancu na reparát?!

To nikomu neprekáža, že týmto svojím nezodpovedným konaním dva roky zavádzal synodálov a evanjelikov všeobecne, že krivo obvinil bratov v Kristu, ktorí si zodpovedne plnili svoje povinnosti??? On bude teraz podanie na prokuratúru – na neznámeho páchateľa – podávať, dozorovať a interpretovať jeho výsledky? Nie je to nemorálne? Nie je to konflikt záujmov? Nie je tu po tom všetkom nik iný, kto by garantoval objektivitu vyšetrovania v tejto veci?!

Tu v skutočnosti pomôže len jedna dobrá rada: Brat generálny biskup, prestaňte sa pokúšať obhájiť neobhájiteľné a v záujme ECAV okamžite odstúpte! Nesťahujte do bahna hriechu celú Evanjelickú cirkev augsburského vyznania! Pomôže to cirkvi a pomôže to aj vám. Vyberte si (konečne) tu správnu cestu!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovenku

ilustračné foto: freepik.com