Evanjelium bez pokánia, nezodpovedné konanie bez vyvodenia zodpovednosti

 

Informácie o činnosti Predsedníctva ECAV či Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku dostáva evanjelická verejnosť len sporadicky a neúplné, ak ich teda vôbec dostane. Už sme viackrát zdôrazňovali, že takýto netransparentný a kabinetný spôsob práce určite dôvere v ECAV neprospieva, skôr naopak, veľmi jej škodí. „Kompetentní“ totiž zjavne pozabudli, že cirkev a jej majetok nepatrí im, ale celej evanjelickej verejnosti, a že nespravujú svoje vlastné peniaze, ale prostriedky zo štátneho rozpočtu a z cirkevných zborov, ktorým by mali pravidelne a transparentne skladať účty. A, bohužiaľ, zrejme zabudli aj na to, že cirkev je nevestou nášho Pána Ježiša Krista…

Tak to bolo aj v januári 2022, kde sme na webovej stránke ECAV mohli nájsť krátky komentár k zasadnutiam generálneho presbyterstva (GP), ktoré sa konali v januári. Prvým problémom je posunutie informácií v čase: nebolo to hneď po rokovaní, ale až na konci mesiaca. Druhým problémom je iba stručný textový komentár k tomu, čo sa na GP preberalo, a teda minimum faktov bez uvedenia uznesení. Tretím problémom je (zrejme) to, čo sa do zápisu pre verejnosť vôbec nedostalo…

Ako členovia Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku sme nedávno poukázali na pochybnú nájomnú zmluvu (Bitka na Daňovom úrade: Zázračný „papier“), ktorú predsedníctvo cirkvi „vytiahlo“ na Synode ECAV 2020 asi tak, ako vyťahuje kúzelník zajaca z klobúka. V článku sme ju označili za zázračnú, a to aj preto, lebo dovtedy ju nik nevidel a ani o nej nepočul. Nebola spomenutá na rokovaní synody ani na zasadnutiach GP ani pred rokom 2015, ani po ňom, nebola spomenutá ani na jednom zo zasadnutí synodálnej komisie, ktorá sa zaoberala hospodárením Reformaty, a teda ani v jej finálnej správe, ktorá bola schválená na Synode 2019. A to aj napriek tomu, že na týchto zasadnutiach sa zúčastňovali ako noví, tak aj starí konatelia Reformaty, ako aj účtovníci. Na základe preverenia kontextu, na ktorý sa táto zázračná zmluva odvoláva, musíme konštatovať, že ani historicky, ani časovo do tohto obdobia nezapadá. Oprávnene ju spochybňujú dokonca i jej – údajní – signatári za ECAV, a to Miloš Klátik a Pavel Delinga. Je teda celkom možné, že táto zmluva nielenže nie je platná, ale že je to dokonca účelovo vytvorený falzifikát!

Zrejme aj preto sa na ďalšom zasadnutí týmto prípadom zaoberali aj členovia GP. Napriek závažnosti prípadu sme v komentári na webovej stránke ECAV našli iba túto stručnú informáciu: „Predsedníctvo ECAV informovalo aj o predbežnom právnom stanovisku k plneniu uznesenia synody, vo veci náhrady škody voči bývalým konateľom spoločnosti Reformata, ktoré konatelia (T. Hyben a P. Gärtner) zadali právnickej kancelárii spracovať ešte v minulom roku. Právne stanovisko poukázalo na nezrovnalosti v súvislosti so zmluvami v spoločnosti Reformata, aj preto br. generálny biskup informoval členov presbyterstva o zámere podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti so zmluvami v spoločnosti Reformata s.r.o. Generálne presbyterstvo sa s týmto zámerom generálneho biskupa v snahe jednoznačného vyriešenia celej záležitosti stotožnilo.

Je priam neuveriteľné, ako nezodpovedne a alibisticky sa vedenie našej cirkvi k tomuto problému postavilo! Na jednej strane bola na Synode 2018 vytvorená synodálna komisia, ktorá po roku práce predstavila svoju správu na Synode 2019, na ktorej bola aj schválená. Predložená správa bola konzistentná, fakty boli preverené a bola spracovaná za účasti a prispenia ako bývalých, tak aj súčasných konateľov.

Na druhej strane predsedníctvo cirkvi na Synode 2020 zrazu vytiahne mimoriadne nekvalitnú fotokópiu nejakej zmluvy. Bez toho, aby ju konzultovali s bývalým vedením ECAV (ktoré ju údajne podpísalo), bez konzultácie so Štefanom Sabolom, ktorý bol v čase daňovej kontroly konateľom Reformaty, aj bez konzultácie s členmi synodálnej komisie, ktorí by sa v prípade zistenia nových skutočností určite radi stretli. Podľa našich informácií doteraz nikto nevidel ani originál tejto zmluvy (a to ani v Reformate, ani v ECAV), a teda stále hovoríme len o nejakej nekvalitnej fotokópii.

To však predsedníctvu ECAV nebránilo v tom, aby túto pochybnú zmluvu prezentovalo priamo na zasadnutí Synody 2020 a neskôr ju nekriticky obhajovalo na prvej aj druhej Synode 2021 v Trenčianskych Tepliciach! A to až do tej miery, že obvinili z protiprávneho konania bývalé vedenie ECAV aj bývalého konateľa Reformaty Š. Sabola, s ktorými však túto záležitosť predtým vôbec nekonzultovali! Naopak, v tomto nezodpovednom konaní pokračovali, keď sa v spolupráci s vtedajším konateľom Reformaty Branislavom Rybnikárom (na základe tohto pochybného dokumentu) dokonca snažili o obnovu daňového konania. Prostredníctvom Vladimíra Daniša (znova zamestnaného v spoločnosti Reformata) sa tento pochybný dokument dostal ako (rovnako pochybný) dôkaz aj na okresnú prokuratúru. A až teraz, po cca 2 rokoch, predsedníctvo ECAV konštatuje nejaký nesúlad či “nezrovnalosti“ v podkladoch?! To je, vážení členovia GP, v poriadku? Vy tam nevidíte žiadne pochybenie???

Je všeobecne známe, že Predsedníctvo ECAV, rovnako ako aj B. Rybnikár  vôbec neplnili uznesenia Synody 2019, týkajúce sa Reformaty. Tie sa týkali okrem majetkových káuz aj vymáhania škody – pokuty, ktorú dostala Reformata od daňového úradu. Hoci táto pokuta bola udelená za kontrolované obdobie 2012  2014, keď boli konateľmi Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár, viacerí synodáli konštatovali, že B. Rybnikár svoju pozornosť (a zrejme aj prípadné postihy) smeroval naopak: na Š. Sabola – na toho, ktorý na problémy v Reformate poukázal, čím v skutočnosti pomohol ich riešeniu! S tým zrejme súvisela aj objednávka právnych služieb v právnej kancelárii BDM Legal, ktorej B. Rybnikár drzo posunul aj spomínanú pochybnú zmluvu. Asi nikoho neprekvapí, že aké podklady, také výsledky. Ani takéto nemorálne a neprofesionálne konanie B. Rybnikárovi nepomohlo, pretože o “svojej pravde” na synode nikoho nepresvedčil a napokon bol z funkcie konateľa odvolaný.

V prílohe tohto článku nájdete všetky – podľa nášho názoru toxické – vyjadrenia I. Eľka a B. Rybnikára k tejto zmluve. Iba pripomíname, že ten prvý je vo funkcii generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a obaja sú členmi GR –toho GP, ktoré na základe právnej analýzy konštatuje nejaké, bližšie nešpecifikované „nezrovnalosti v súvislosti so zmluvami v spoločnosti Reformata“. Tu je potrebné zdôrazniť, že dovtedy, kým sa na Synode 2020 neobjavila Eľkova zázračná zmluva, sme žiadne “nezrovnalosti v súvislosti so zmluvami v spoločnosti Reformata“ neevidovali – jednoducho preto, lebo neexistovali. Základná zmluva o správe bola v súlade s dvomi doplnkovými nájomnými zmluvami, ktoré sa dopĺňali ako časovo, tak aj čo sa týka predmetu nájmu jednotlivých budov a priestorov. Všetko teda bolo v poriadku, kým sa neobjavila Eľkova zázračná zmluva…

A teraz ide I. Eľko s podporou členov GP (a teda predpokladáme, že aj s podporou B. Rybnikára) konať, a ide podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti so zmluvami v spoločnosti Reformata, s. r. o.! V skutočnosti však

  • riešia chaos a protiprávny stav, ktorý spôsobili sami tým, že predložili nepreverenú, potenciálne falošnú zmluvu, nielen cirkevným, ale aj štátnym orgánom,
  • hľadajú niekoho, koho poznajú – keďže I. Eľko snáď vie, od koho túto pochybnú zmluvu dostal,
  • Eľko zakrýva svoje zlyhanie, keď na základe neoverených informácií zavádzal synodálov, a to nielen informáciou o nejakej pochybnej zmluve, ale najmä tým, že na základe týchto neoverených a s vysokou pravdepodobnosťou nepravdivých informácií obvinil bývalého konateľa Š. Sabola aj bývalé vedenie ECAV. A, naopak, snažil sa o rehabilitáciu tých, ktorí sú podľa správy synodálnej komisie za väčšinu káuz a problémy s účtovníctvom zodpovední!

Je šokujúce, že generálni presbyteri tak ľahko akceptovali tento ďalší avatar (resp. slovensky a presnejšie: pretvárku) I. Eľka, ktorý ešte v septembri 2020 tvrdil, že ten pochybný papier (zmluva) všetko vysvetľuje, a v januári 2022 už rozhorčene konštatuje niečo o nezrovnalosti v zmluvách v Reformate a podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa! Veď tým sám poukázal na svoje zlyhanie! Ako po tom všetkom môže byť menovaný za lídra zmeny, ktorá ide (znovu) všetko dať na pravú mieru? Kde je po všetkých tých vyjadreniach k tejto zmluve, kde je po všetkých tendenčných a zaujatých správach predsedníctva za uplynulé tri roky záruka nestrannosti a objektívnosti?

Ak bol na zasadnutiach GP prítomný Marián Damankoš, ktorý sa tak často odvoláva na správu synodálnej komisie, tak by sme mu radi pripomenuli jeho slová z kandidačnej porady z roku 2018. M. Damankoš sa vtedy vyjadril, že „aj v politike padajú hlavy, keď je podozrenie, nie až keď sa niečo dokáže“. Teraz to už neplatí?!

To však nie je všetko. Podľa neoficiálnych informácií sa kompetentní vyhovárajú na to, že túto fotokópiu zmluvy našli v zložke Dušana Vagaského. V takom prípade však ide o skutočný cynizmus a morálny suterén! Vyhovárať sa na niekoho, kto už zomrel, je totiž odporné a nehodné nielen v spoločenstve kresťanov, ale aj v spoločnosti všeobecne.

Dušan Vagaský bol totiž nielen veľmi dobrým odborníkom, ale najmä dobrým kresťanom s kresťanskými hodnotami a vysokou morálnou konzistenciou. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj to, že v čase daňovej kontroly ešte žil a o jej priebehu bol ako riaditeľ GBÚ, samozrejme, informovaný. Ak by takáto zmluva existovala musel by o nej vedieť, pretože všetky záležitosti ohľadom spoločnosti Reformata, najmä vo vzťahu k ECAV, veľmi dobre poznal.

 

Záver

Uznesenie generálneho presbyterstva je tak ďalším dôkazom toho, že cirkevné grémiá nevedia či nechcú závažné problémy v cirkvi riešiť. Uvedené stanovisko je zároveň veľkým prejavom neúcty k synodálom aj očividným prejavom neschopnosti riešiť majetkové a účtovné kauzy transparentne, profesionálne a hlavne v prospech ECAV. Po tom, čo sa udialo na Synode 2020 aj na prvej a druhej Synode 2021, by mal Ivan Eľko okamžite odstúpiť zo svojej funkcie, pretože si mal najskôr

  • preveriť podklady (čo bez originálu zmluvy nejde),
  • posúdiť túto „zmluvu“ v kontexte hospodárenia Reformaty v rokoch 2012 – 2014,
  • vyzvať na vyjadrenie bývalé vedenie ECAV a Reformaty
  • a až potom informovať synodálov!

Predpokladáme, že keby postupoval vyššie uvedeným spôsobom, tak by sa k poslednému bodu – informovať synodálov – ani nedostal. Rovnako v generálnom presbyterstve nemá po tom všetkom, čo sa stalo, hľadať ani B. Rybnikár, ktorý sa mal tejto funkcie vzdať už po svojom odvolaní z pozície konateľa Reformaty!

Štefan Sabol v rámci daňového konania dal priestor bývalým konateľom a účtovníčke , keď ich písomne vyzval na vyjadrenie. Vladimír Daniš, Jaroslav Mlynár a Jana Danišová mali možnosť obhájiť svoje názory písomne a aj osobne pred synodálnou komisiou. Až potom bola správa predložená na synodu. Prečo Ivan Eľko a Ján Brozman išli na synodu bez preverenia faktov, bez toho, aby dali priestor druhej strane?!!!

Zavádzanie synodálov rečami o zázračnej nájomnej „zmluve“, ktorá všetko vysvetľuje, zavádzanie daňového úradu aj prokuratúry predstavuje obrovské zlyhanie najvyšších predstaviteľov ECAV.

Evanjelická cirkev pod týmto vedením nie je schopná sa vysporiadať so závažnými majetkovými kauzami, s výsledkami daňovej kontroly, nie je schopná zabezpečiť transparentné a efektívne hospodárenie a za týchto okolností nemá žiadne právo pýtať si ďalšie peniaze z cirkevných zborov!

Táto cirkev, ktorá nie je schopná sebareflexie a vyvodenia osobnej zodpovednosti, nielenže nie je príkladom pre svet, ale, naopak, ona ukazuje aj svetu okolo nás príklad, ako sa to robiť nemá!!!

Jaroslav Mervart
Štefan Sabol


 

Výroky zo správy predsedníctva ECAV, vyjadrenia Ivana Eľka a Branislava Rybnikára vo veci zázračnej nájomnej „zmluvy“, ktorá bude predmetom trestného oznámenia.

Upozorňujeme čitateľov, že s veľkou pravdepodobnosťou ide o nepravdivé vyjadrenia!

Obsah sa uvádza tu Synoda ECAV 2020 v Ružomberku, Správa predsedníctva ECAV – I. Eľko a J. Brozman:

„Pripomeňme teda, že dňa 10.1.2012 bola medzi ECAV a Reformatou uzavretá Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov, v zmysle uznesenia generálneho presbyterstva č. 26/2-2012 písmeno a). Jej predmetom bol prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve ECAV spoločnosti Reformata. Jednalo sa o nehnuteľnosti, ktorých technické zhodnotenie spoločnosť̌ Reformata odpisovala v období účtovných rokov 2012-2014. V čl. V. bode 1.2 Nájomnej zmluvy ECAV, ako vlastník, súhlasí s odpisovaním vykonaného technického zhodnotenia prenajatých nehnuteľnostiach spoločnosťou Reformata! Zmluvu za ECAV podpísali br. Miloš Klátik a Pavel Delinga. Prinášame ju v prílohe tejto správy. Táto nájomná zmluva preukazuje skutočnosť, že odpisy technického zhodnotenia prenajatých nehnuteľností boli spoločnosťou Reformata vykonávané v súlade s ustanoveniami Zákona o dani z príjmov. Daňovej kontrole bola predložená neplatná zmluva, ktorá sa nevzťahovala na kontrolované obdobie. Platná nájomná zmluva na kontrolované obdobie, podpísaná Milošom Klátikom a Pavlom Delingom, podľa ktorej mohla spoločnosť Reformata odpisovať technické zhodnotenie, nebola daňovej kontrole predložená.“

Poznámka autorov článku: Ide o hrubé prekrútenie reality, označenie tých, ktorí problém riešili, za vinníkov a, naopak, snaha o rehabilitáciu tých, ktorí sú za nedostatky a pochybenia zodpovední! A to všetko na základe jednej pochybnej „zmluvy“…

 

Synoda ECAV 2020 v Ružomberku, Správa predsedníctva ECAV: Obhajoba účtovníčky Jany Danišovej

„Mnohým sa páči počúvať nenávistné hejty o tom, že Jana Danišová dostala masívnu pokutu od daňového úradu. Nikto už členom cirkvi nepovie, že to bola za celé jej obdobie účtovania jedna jediná pokuta, pod ktorej udelenie sa naviac nepochopiteľne podpísali samotné orgány Reformaty.“

Poznámka autorov článku: Kontrolované boli (len) 3 roky a v každom roku bolo nájdených viacero závažných nedostatkov! Na niektoré nedostatky už skôr poukázal aj generálny dozorca Pavel Delinga pri kontrole, ktorá však bola na pokyn generálneho presbyterstva zastavená…

 

 

Synoda ECAV v júli 2021, Správa predsedníctva ECAV:

„Ale synoda vôbec žiaden čas a ani jedinú zmienku nevenovala hodnoteniu faktu, že prílohou k výročnej správe predsedníctva ECAV bola fotokópia úplne kľúčovej Zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov a pozemkov zo dňa 10.1.2012 v zmysle uznesenia GP č. 26/2-2012 písmeno a), podpísaná za ECAV gen. biskupom Milošom Klátikom a gen. dozorcom Pavlom Delingom a za Reformatu konateľmi Jaroslavom Mlynárom a Vladimírom Danišom. V jej článku V, odst. 1.2, ECAV ako vlastník „súhlasí s odpisovaním vykonaného technického zhodnotenia na prenajatom majetku“! Na základe tejto zmluvy a tohto jej ustanovenia Reformata vykonávala odpisy vlastných investícií. A na základe absencie tejto zmluvy a nemožnosti preukázať, prečo účtovníčka vykonávala odpisy vlastných investícií, daňová kontrola udelila Reformate legendárny „trest“ povinnosť doplatiť dane, plus pokutu a penále, celkovo 70-tis. €. O tejto sume, a neskôr už ani nie tak o tejto konkrétnej sume, ale abstraktne o „našich peniazoch“ boli vyhlasované tvrdenia, že boli ukradnuté, spreneverené, proste že sa stal trestný čin. Že keby cirkev tie peniaze mala – nie tých 70-tis., ale všeobecne „peniaze, ktoré sa kradli v Reformate“ – bolo by na všetko a nebolo by treba pýtať peniaze na platy od cirkevných zborov… Ak tomu všetkému sme priložili kópiu predmetnej Nájomnej zmluvy. Tejto časti našej výročnej správy, týmto faktom a tejto zmluve nevenovala synoda v roku 2020 absolútne žiadnu pozornosť. Dovolíme si to označiť za chybu.“

Komentár autorov článku: Za daných okolností to nebola chyba, bolo to správne! Predsedníctvo cirkvi klame, keď tvrdí, že celé dorubenie dane a pokuta sa týkala len odpisov. Tým zrejme účelovo odvádza pozornosť od množstva ďalších závažných pochybení, ktoré daňová kontrola zistila. Existenciu zázračnej nájomnej „zmluvy“ vtedy predsedníctvo ECAV označovalo ako „fakt“, pričom teraz ide Ivan Eľko „na nezrovnalosti v súvislosti so zmluvami“ podávať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa!

 

Synoda ECAV 2021, Správa o hospodárení spoločnosti Reformata, B. Rybnikár:

„Jediná škoda pre spoločnosť, ktorá je v riešení, vznikla na základe podania konateľa Š. Sabola na začatie daňovej kontroly na DÚ Bratislava I. Tento postup konateľa právne posudzovala spoločnosť BDM legal, ktorá na záver konštatuje: „Z uvedených skutočností sme dospeli k záveru, že konanie bývalého konateľa spoločnosti Reformata Mgr. Sabola v súvislosti s riešením spornej situácie týkajúcej sa odpisov technického zhodnotenia nehnuteľností vo vlastníctve ECAV spoločnosťou Reformata v účtovných rokoch 2012-2014 nespĺňa zákonnú požiadavku konania s odbornou starostlivosťou a malo za následok vznik škody spoločnosti Reformata vo výške nesprávne vyrubenej dane z príjmov v časti neuznaných odpisov technického zhodnotenia, ako aj vo výške pokút uložených spoločnosti Reformata daňovým úradom s tým súvisiacich.”

Komentár autorov článku: Daný text vyjadruje veľmi dobre názor B. Rybnikára na kauzy spoločnosti Reformata a tiež na výsledok daňovej kontroly, ktorý je v úplnom protiklade k synodálnej správe a uzneseniam Synody 2019 – čo prispelo k jeho odvolaniu. Odvoláva sa na výsledok právnej analýzy právnej kancelárie BDM Legal, ktorej však objednávku a podklady zadával on sám. Okrem iného tam dodal aj vyššie spomínanú zázračnú zmluvu, o ktorej platnosti či pravosti pochybujeme a o ktorej do roku 2020 nikto nevedel – ani v ECAV, ani v Reformate. Názor právnej kancelárie teda považujeme za nesprávny, inými slovami vyjadrené: zodpovedá podkladom, ktoré od B. Rybnikára dostala.

ilustračné foto: unsplash.com