Krajský súd: voľba orgánov na VZ Tranoscia 2019 je neplatná!

Po zmanipulovaných voľbách generálneho predsedníctva Evanjelickej cirkvi v roku 2018 bolo len otázkou času, kedy dôjde aj k zmene orgánov Tranoscia. Vedenie ECAV a dvoch dištriktov totiž vlastní značnú časť akcií, a keďže farári sú vedeniu ECAV pracovno-právne podriadení zvyčajne nemajú vlastný názor, a skôr „pragmaticky“ a servilne nasledujú zámery vedenia. A teda, cirkevnou rétorikou vyjadrené, na Valnom zhromaždení Tranoscia väčšina z nich akcie seniorátu či zboru obetuje na oltár „poslušnosti vrchnostiam“. Senioráty a zbory sa teda nechovajú sa ako samostatní a svojprávni akcionári, ale len ako zosilňovač názoru a vôle vedenia ECAV.

To čo však zástupcovia vedenia ECAV, na čele s predsedom Jánom Brozmanom, predviedli na Valnom zhromaždení Tranoscia 2019 prekonalo nielen všetky negatívne očakávania, ale aj morálne a zákonné hranice. Aj preto sa traja akcionári: Jaroslav Mervart, Miroslav Klima a Ľubomír Turčan rozhodli podať žalobu, kde namietali neplatnosť takto prijatých uznesení na Valnom zhromaždení. A teda aj neplatnosť mandátov takto zvolených zástupcov!

Týmto akcionárom bolo samozrejme jasné, ako dopadnú prípadné opakované voľby ak sa pomery vo vedení ECAV nezmenia. Vedeli, že vzhľadom k pomeru hlasov sa žiadna zásadná zmena očakávať nedá. Ale aj tak sa rozhodli protestovať a poukázať na nezákonnosť, aby prispeli k náprave pomerov v ECAV. Niektorých samozvaných jednotlivcov vo vedení ECAV totiž už nič iné, ako svetské zákony nezastaví. Týchto ľudí nezastaví žiadna morálka, žiadna spätná väzba vo vnútri ECAV, a ani žiaden biblický záväzok typu, že ako veriaci kresťania máme ísť tomuto svetu príkladom!

Títo traja akcionári nechceli aby sa svojvôľa typu: „ak máme väčšinu môžeme všetko“ presadzovala nielen v ECAV, ale dokonca aj cirkevných organizáciách postavených na štandardnom právnom základe Slovenskej republiky! Pretože to v praxi znamená, že do sveta sa neexportuje evanjelium ako dobrá zvesť, ale naopak cirkevný neporiadok a svojvôľa!

Táto žaloba o neplatnosť volieb na Valnom zhromaždení Tranoscia v roku 2019, bola teda vo svojej podstate snahou o presadenie zákonnosti a kresťanského správania v cirkvi!


Rozhodnutie okresného súdu

Okresný súd v Liptovskom Mikuláši sa touto žalobou zaoberal 2. 7. 2021, a v podstatných záležitostiach žaloby potvrdil, že napadnuté uznesenia VZ spol. TRANOSCIUS, a. s., zo dňa 28. 6. 2019 sú neplatné  v časti odvolávania pôvodných členov predstavenstva a dozornej rady, a tiež v časti voľby nových členov predstavenstva a dozornej rady! Súd uznal argumenty žalobcov, že v tomto prípade nie je možné kumulatívne voliť a odvolávať členov predstavenstva a dozornej rady. Tu je potrebné povedať, že aj samotný spôsob volieb resp. to čo im predchádzalo bolo dokonalou ignoranciou iných názorov a požiadaviek menších akcionárov. Viac o tejto téme sme písali už skôr v článku „Viete, že voľba orgánov na VZ a.s. Tranoscius 2019 je neplatná?!

Rozhodnutie súdu bolo v tejto veci jasne a zrozumiteľne zdôvodnené. A to až do tej miery, že to muselo byť jasné aj žalovanej strane, a teda štatutárnym zástupcom a.s. Tranoscius. Ale aj napriek tomu, sa voči tomuto rozhodnutiu okresného súdu odvolali. Sme presvedčení, že to bolo skôr z taktických dôvodov, ako z presvedčenia, že ešte majú aspoň akú-takú šancu uspieť…

To sa potvrdilo aj na nedávnom Valnom zhromaždení Tranoscia v roku 2022, kde neboli plánované, ale predsa sa – na prekvapenie – znovu uskutočnili voľby členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti!  Vedenie Tranoscia (a ECAV) tak v podstate nepriamo priznalo, že voľby v roku 2019 právoplatné neboli, a preto ešte rýchlo pred rozhodnutím krajského súdu vykonali predčasné, opakované voľby.


Rozhodnutie krajského súdu

Vo svojom rozhodnutí zo dňa 26.5.2022 Krajský súd v Žiline rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš zo dňa 2. 7. 2021 potvrdil. To znamená, že potvrdil neplatnosť uznesení Valného zhromaždenia spoločnosti TRANOSCIUS 2019 v časti odvolávania pôvodných členov predstavenstva a dozornej rady a voľby nových členov predstavenstva a dozornej rady! Po okresnom teda aj krajský súd potvrdil, že žaloba troch akcionárov (J. Mervart, M. Klima, Ľ. Turčan) na priebeh Valného zhromaždenia bola oprávnená!

Opäť sa ukázalo v akej hlbokej kríze sa Evanjelická cirkev augsburského vyznania nachádza. Tvrdohlavé obhajovanie majetkových káuz, zmanipulované voľby generálneho predsedníctva či predsedníctva Východného dištriktu, zastrašovanie cirkevných zborov či duchovných, ktorí sa neboja ozvať a neprestávajúce, hoci úplne nebiblické až primitívne útoky voči Asociácii slobodných zborov, ktorá už dlhodobo hovorí a požaduje nápravu pomerov v ECAV.

Tento spor bol jedným z prvých, ktorý bol podaný na protest proti spôsobom, ktoré nové vedenie začalo uplatňovať v snahe získať neobmedzenú moc. Druhým bol primitívny zámer vedenia Združenia evanjelických duchovných, ktorí sa snažili pred Nemeckým partnerom obviniť Asociáciu slobodných zborov z korupcie. Aj v tomto prípade Asociácia na súde uspela, a predstavitelia ZED-u sa museli ospravedlniť.

Nedávno, vedenie ECAV a Tranoscia stiahlo žalobu proti Asociácii slobodných zborov, jednoducho preto, lebo stála na vode, a jej zámerom bolo zrejme len poškodiť dobré meno Asociácie. Podobne ako v bezprecedentnom vyhlásení k inštalácii v roku 2019, kde je tiež podaná žaloba na súd.

Odkaz pre obchodníkov s hriechom

To čo vidíme je zároveň odpoveď pre tých, ktorí chceli započítavať súdne spory vedené ECAV so súdnymi spormi vedenými Asociáciou slobodných zborov. Vraj v rámci „pokoja a jednoty“ v cirkvi, zjavne ale na úkor hľadania pravdy a spravodlivosti! Prezentované ako zápočet hriechu za hriech? Ale odkedy má takéto obchodovanie s hriechom cirkev očistiť? A to práve teraz, keď sa ukazuje, že vedenie ECAV (ZED či Tranoscia) prehralo už svoj druhý spor, a svoj najdrahší spor (ECAV a Tranoscius vs. Asociácia) jednostranne stiahlo? Ako v prípade ECAV, tak aj AsloZ, a tiež v prípade každého kresťana sa má zlyhanie riešiť pokáním a nápravou, a nie zápočtom hriechov!

Tu je na mieste otázka na terajšie vedenie ECAV, kedy chce s týmto vyrábaním umelých škandálov, a následným vyhadzovaním cirkevných peňazí na tieto súdne spory prestať?

Jeden prípad po druhom tak poukazuje na to, že to vidíme v Evanjelickej cirkvi, nedosahuje ani štandard toho sveta, čo je alarmujúce a pre cirkev hanebné! Na príklade okresného súdu v Liptovskom Mikuláši, a tiež na príklade Krajského súdu v Žiline vidíme, že svet si svoje veci riadiť dokáže. Možno to trvá dlhšie, možno to nie je na prvý krát, ale dokáže. Nerelativizuje pravdu, snaží sa dodržiavať zákon a poriadok, a hľadá spravodlivosť! Ale nemá byť práve toto výsadou kresťanskej cirkvi?!

Nemala by ísť aj naša ECAV v tomto smere príkladom?! Je smutné, keď sa aj právnici vyjadria, že takéto praktiky ktoré vidíme v cirkvi sú hrozné, alebo keď sa matka jedného z biskupov vyjadrí, že Reformata (a s ňou spojené škandály) sa nikdy nemali dostať na verejnosť!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com