Nové vedenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa síce navonok hlási k tomu, že chcú byť soľou a svetlom pre tento svet, avšak skutočnosť je často presne opačná. Pomery v cirkvi sa po voľbách výrazne zhoršili. Nerešpektovanie zákonov a často ani elementárnej morálky, nerešpektovanie iného názoru, nezáujem či neschopnosť vyšetriť majetkové kauzy, subjektívne rozhodovanie či svojvôľa, sankcie a zámery smerujúce k centralizácii moci nemajú čo hľadať ani vo svete, nieto ešte v cirkvi.

Veľakrát sme poukazovali na neudržateľný stav, keď skupina, ktorá získa v určitom grémiu väčšinu, nadobudne bohorovný pocit, že teraz môžu všetko. Nemusia rešpektovať iný názor a už vôbec nie menšinu, a dokonca ani zákony  ̶  nemusia rešpektovať nič a nikoho. Veď predsa budeme hlasovať a všetko nám prejde! A keď sa niekto sťažuje, jeho sťažnosť hlasovaním zamietneme. A keď to dá na cirkevný súd, tak biskup pred pojednávaním privíta a vybozkáva sudkyňu  ̶  zrejme vo viere, že potom bude všetko OK. Takýto živelný prístup sa nedá nazvať ináč ako divočina, pričom od veci by nebolo ani prirovnanie, že je to ako na Divokom západ: žiadne pravidlá neplatia, silnejší vyhráva…

Kým má teda určitá skupina väčšinu, vyzerá to tak, že sú nedotknuteľní a môžu všetko. Dokonca niektorí z nich sa vo svojej nafúkanosti a arogancii odvolávajú na citát apoštola Pavla z Prvého listu Korintským, že “duchovný posudzuje všetko, ale jeho nikto nemôže posúdiť”. Tu je však potrebné povedať, že vyššie uvedené správanie týchto osôb zvyčajne nemá s duchovnosťou absolútne nič spoločné, skôr naopak  ̶  nech už sa dotyčný označuje akokoľvek.

K takémuto úpadku cirkvi dochádza vtedy, keď vám plynú peniaze zo štátu stále rovnako  ̶  bez ohľadu na to, či niečo robíte, alebo nie, či to robíte dobre, alebo zle. A ak sa vám zdá, že je to aj tak málo, pod hrozbou sankcií si vyžiadate ďalšie peniaze z cirkevných zborov. Veď aspoň tam sa nejakí veriaci snáď nájdu. Nápomocní vám v tomto smere budú najmä neduchovní duchovní, ktorí pod hrozbou svojho odvolania a prepustenia pokojne zoberú peniaze zo zborovej kasy aj bez vedomia zborového presbyterstva. A tak budete mať (peňazí) stále viac a viac, stačí “len” trocha psychológie, poloprávd či klamstiev, nátlaku či falošných sľubov. Veď kto by si v dnešnej materiálnej dobe, keď cirkev je u väčšiny ľudí v rebríčku priorít najskôr v druhej desiatke, pamätal, čo ste hovorili pred voľbami, či dokonca to, čo ste hovorili pred rokom, resp. na minulom zasadnutí.

Valné zhromaždenie Tranoscia 2019

Ale, ako sa hovorí, tak dlho sa chodí s džbánom po vodu, kým sa nerozbije. A tak si naši cirkevní predstavitelia po (zmanipulovaných) voľbách v roku 2018 mysleli, že teraz už môžu naozaj všetko. Presnejšie povedané, nemusia vedieť nič, ale môžu všetko. A tak vyzeralo aj Valné zhromaždenie Tranoscia, a. s., v roku 2019. Hneď v úvode vedenie cirkvi v osobe Jána Brozmana, vtedajšieho generálneho dozorcu, prevzalo vedenie valného zhromaždenia. Je len iróniou, že vedľa neho sedeli hneď dvaja právnici, ktorí mu zrejme mali s vedením valného zhromaždenia “pomôcť”. V skutočnosti ich však predseda valného zhromaždenia veľmi nepočúval, rovnako ako pripomienky  ̶  hoci aj svojich kumpánov  ̶  z pléna. A tak sme boli svedkami viacerých absurdností.

Asi najväčším prehreškom našich najvyšších predstaviteľov cirkvi boli práve voľby. Kandidáti väčšinou neboli ani prítomní, ani predstavení a ani ich životopis a súhlas s voľbou nebol doručený deň vopred. Veď načo? Máme predsa väčšinu, presadíme si, čo chceme. A načo si to komplikovať volebnou komisiou, hoci sme ju zvolili? ON, predseda VZ, to predsa zvládne. A aby sme tu neboli zbytočne dlho, zvolíme ich všetkých naraz (tak stihneme aj obed  ̶   pozn. autorov).

Títo “majstri sveta” však predsa len na niečo zabudli. A to, že už nie sú tak celkom v cirkvi, ale sú v obchodnej spoločnosti, ktorá má svoje stanovy a na ktorú sa vzťahuje Obchodný zákonník. A že prípadné námietky proti porušeniu týchto zákonov sa riešia na svetských súdoch. Divočina sa skončila, medveď sa ocitol na sídlisku…

Svetské súdy určite nie sú 100 % zárukou hľadania pravdy či spravodlivosti, ale už bežný štandard demokratickej a vyspelej spoločnosti takéto hrubé porušenia zákonov tolerovať nemôže. Svet tak cirkvi ukazuje, ako má vyzerať dodržiavanie zákonov, musí ju poučiť o elementárnych zásadách morálky či etiky a o tom, ako má v danom prípade vyzerať slušné, odborné a kultúrne vedenie valného zhromaždenia. Áno, vo všetkých týchto oblastiach cirkev zaostáva, a tak svet musí byť soľou a svetlom pre tých cirkevníkov (dokonca vo vedení cirkvi), ktorí zblúdili. Cirkev je v hlbokom úpadku a čím skôr si to uvedomí, tým lepšie. Pretože nik by nemal vedieť lepšie ako my, že cesta späť do Božej milosti vedie cez pokánie a nápravu. Bez toho to ani v tomto prípade nepôjde.

Na Synode 2021 generálny biskup Ivan Eľko nezabudol viackrát zdôrazniť, že na cirkev či Tranoscius je podaných viacero súdnych podnetov. Kládol si rečnícku otázku, prečo to tí ľudia robia, prečo to tá Asociácia robí… Robíme to preto, brat generálny biskup, aby sme cirkvi pomohli. Nie aby sme pomohli sebe či živili rôzne vaše konšpiračné teórie, kto všetko za tým stojí. Je to podstatne prozaickejšie: chceme cirkvi nastaviť spätné zrkadlo, aby videla, ako hlboko klesla. V prostredí cirkvi, kde kryjete jeden druhého, je to už nemožné. Ale vo svete to možné je, áno, dobre počujete: vo svete. Pretože sme toho názoru, že vo svete sa skôr dovoláme pravdy a spravodlivosti ako v tejto cirkvi. Táto demokratická spoločnosť totiž vyrástla na kresťanských základoch, zatiaľ čo v našej cirkvi (niektorí) na tie základy  ̶  vo svojom pohodlí a samoľúbosti  ̶  akosi zabudli.

 

Komentár k rozhodnutiu súdu

Súd uznal zo žaloby podstatnú žalovanú časť napadnutých uznesení VZ, a to, že napadnuté uznesenia VZ spol. TRANOSCIUS, a. s., zo dňa 28. 6. 2019 sú neplatné v časti odvolávania pôvodných členov predstavenstva a dozornej rady a voľby nových členov predstavenstva a dozornej rady. Rozhodnutie súdu ešte nie je právoplatné, každá strana sa môže proti nemu odvolať.

Súd uznal argumenty žalobcov, že nie je možné kumulatívne voliť a odvolávať členov predstavenstva a dozornej rady, pretože § 200 ods. 2 v spojení s § 194 ods. 3 Obchodného zákonníka to umožňuje len v prípade, ak stanovy takýto spôsob umožňujú. V akciovej spoločnosti Tranoscius však stanovy takýto spôsob neumožňujú, a preto nie je možná kumulatívna voľba členov uvedených orgánov. Tu je potrebné uviesť, že v civilizovanej spoločnosti je štandardom

  • oboznámenie všetkých akcionárov o programe VZ a voľbe nových členov aspoň 30 dní vopred,
  • písomné vyhlásenie o kandidatúre, zaslanie podrobných informácií akcionárom vopred,
  • osobné predstavenie kandidátov,
  • v prípade firiem ich prezentácia,
  • diskusia ̶  otázky a odpovede

a až potom voľba, samozrejme, individuálne.

Aj keď v niektorých menej podstatných námietkach nám súd nevyhovel (pretože podľa neho tieto uznesenia neboli prijaté v rozpore so zákonom), stále ich považujeme za problematické z pohľadu odbornosti či elementárnej etiky. Výsledok súdu však v zásadnej a najdôležitejšej časti považujeme za správny a z nášho pohľadu za úspešný.

 Chceme veriť, že výsledok tohto súdu prispeje k sebareflexii, pokániu a náprave aj v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. A že sa zmenia pomery nielen na valnom zhromaždení Tranoscia, ale aj v celej cirkvi!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku