Kandidačná ruleta

V stredu 10.4.2024 sa konala kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Západného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorá zostavila kandidátku na voľbu člena predsedníctva ZD ECAV, a to na dištriktuálneho biskupa.

Kandidačnej porade boli predstavení traja kandidáti:

 • Mgr. Ján Hroboň
 • doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD.
 • ThDr. Eva Juríková

Svojvoľné rozhodovanie kandidačných porád za uplynulé roky opakovane pobúrilo evanjelickú verejnosť, pretože sa jednalo o konanie, ktoré bolo možné označiť za nespravodlivé a účelové. Do volieb sa dostali kandidáti, ktorí nespĺňali zákonom stanovené podmienky, a naopak boli vyradení kandidáti, ktorí všetky predpísané podmienky spĺňali, ale boli vyradení zo subjektívnych dôvodov. Alebo dokonca boli z volieb vyradení bez udania dôvodu. Takéto konanie výrazne polarizuje cirkev, a to až do tej miery, že môžeme hovoriť o rozbíjaní jednoty cirkvi, a až o kritickej strate dôvery vo vedenie ECAV.

Donedávna sa hovorilo o tom, že Ján Hroboň je jediný biskup, ktorý bol zvolený v riadnych voľbách. To však už dnes neplatí. Práve počas pôsobenia Jána Hroboňa, ako biskupa Západného dištriktu totiž v stredu 10.4.2024 došlo na kandidačnej porade k neodôvodnenému, a podľa nášho názoru účelovému, vyradeniu jedného z kandidátov, a to ThDr. Evy Juríkovej. A to aj napriek tomu, že zborová farárka Eva Juríková spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky, a naviac

 • má 28-ročnú prax
 • absolvovala rigorózne štúdium (ThDr.) v odbore Stará zmluva
 • bola seniorkou Považského seniorátu,
 • zastávala funkciu Zástupkyne biskupa ZD
 • bola Generálnou presbyterkou, ako aj dištriktuálnou presbyterkou ZD
 • bola Podpredsedníčka generálneho súdu, ako aj členkou GHV
 • v súčasnosti je seniorálnou presbyterkou Považského seniorátu
 • je známa aktívnou a angažovanou prácou vo vlastnom cirkevnom zbore, v senioráte, ako aj v ECAV všeobecne.

Neprávosť a volebné manipulácie, ktoré sa v masívnom rozsahu začali v roku 2018 teda nielenže neprestali, ale naopak pokračujú ďalej. Takéto konanie kandidačnej komisie považujeme za nemorálne, neprofesionálne, nedemokratické a vzhľadom ku spôsobu hlasovania aj za alibistické. Je to konanie, ktoré hrubým a netransparentným spôsobom porušuje základné ústavné právo voliť a byť volený, a takto prispieva k úpadku Evanjelickej cirkvi! Ako chceme ísť v ECAV tomuto svetu príkladom, keď sme horší ako tento svet!

Do volieb cez kandidačnú poradu teda prešli len dvaja kandidáti, a to

 • Mgr. Ján Hroboň
 • doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD.

Tu sa vynára otázka prečo je súčasný biskup Západného dištriktu ticho. Prečo neprotestuje voči takémuto nemorálnemu postupu! Úlohou biskupa je predsa dohliadať na vierouku a morálku, a platí aj to čo píše Eva Juríková vo svojom Stanovisku k voľbe: „Dištriktuálny biskup je prvým duchovným pastierom v dištrikte pre duchovných, ale i ostatných veriacich.“ Na stránkach Západného dištriktu sa evanjelici ani nedozvedia, že ThDr. Eva Juríková kandidovala, a ani to, že bola kandidačnou poradou bezdôvodne vyradená. Prečo? Hanbia sa za svoje konanie, boja sa verejného odsúdenia?!

Ak takéto manipulatívne, účelové a ničím neodôvodnené konanie pri vyraďovaní kandidátov biskupovi Jánovi Hroboňovi nevadí, ako on vlastne vníma službu biskupa? Prečo znova – a za takýchto okolností – znova kandiduje? Akým vzorom chce byť pre veriacich? A prečo, ak mal doteraz ako jediný biskup z pohľadu volieb čistý štít, ho takýmto spôsobom zahadzuje?

Nielen Ján Hroboň, ale viacerí cirkevní funkcionári by si v tejto súvislosti mali pripomenúť známy biblický citát: „Veď čo prospeje človeku, keby aj celý svet získal, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil?

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ThDr. Eva Juríková

Motivačný list – osobné stanovisko kandidáta k službe

V jednoduchom  slove slúžiť je skryté a vyjadrené všetko. Pán Ježiš pri poslednej večeri svoju lásku, pokoru a službu dokázal svojim učeníkom tým, keď im umyl nohy a povedal:

„Dal som vám príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil.“ (J 13, 15)

S Božou pomocou sa snažím podľa príkladu Pána Ježiša slúžiť v cirkevnom zbore i v cirkvi. Dištriktuálny biskup je prvým duchovným pastierom v dištrikte pre duchovných ale i ostatných veriacich. V súčasnej spoločenskej situácii ale i v cirkevnej je potrebné ľudí spájať. Vytvárať pre nich v cirkevných zboroch také podmienky, aby cez našu ľudskú službu cítili dotyk Kristovej lásky. To znamená podporovať diakoniu, misiu, cirkevné školstvo. O našej cirkvi ako aj o jej historicky overenej synodálno – presbyteriálnej forme správy radi hovoríme ako o príklade demokracie budovanej zdola. Demokracia je aj o tom, že si najskôr premyslím, či to, čo chcem povedať, alebo urobiť – neublíži alebo nepoškodí moju rodinu, môjho blížneho, cirkevný zbor, cirkev, spoločnosť. Slabým treba pomáhať a to platí aj v prípade cirkevných zborov. Hľadať spôsoby, ako aj tie počtom umenšené cirkevné zbory zachrániť, ako v nich slúžiť.

Z môjho pohľadu je potrebná konkrétna podpora cirkevných zborov, podpora misie, potreba ďalšieho vzdelávania duchovných, ako aj potreba vzdelávania laických spolupracovníkov. Nemenej dôležitý je rozvoj diakonie a cirkevného školstva. Čo sa týka organizačnej štruktúry našej cirkvi, je dôležité prijať tie zmeny, ktoré sú potrebné a efektívne. K tomu však je nutná veľmi dôležitá príprava a rozsiahla diskusia na všetkých úrovniach. Ďalšou z úloh dištriktuálneho biskupa je dbať o to, aby sa slovo Božie čistotne zvestovalo a sviatosti prisluhovali, dodržiaval sa poriadok služieb Božích. Symbolické knihy a Augsburské vyznanie nepatria len do minulosti, ale majú nám stále čo povedať aj v súčasnosti. A je len samozrejmosťou byť príkladom transparentného hospodárenia aj s financiami. Snažiť sa o to, aby duchovní mali taký príjem, z ktorého môžu dôstojne žiť. Keďže v našej drahej ECAV na Slovensku pôsobím už viac ako dvadsaťosem rokov a zastávala som rozličné funkcie v nej, myslím si, že poznám cirkevnú problematiku natoľko, že by som dokázala pomôcť, aby cirkev prosperovala po každej stránke. Preto som sa rozhodla kandidovať na funkciu dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku.

V Lubine 7. apríla 2024

 

Ilustračné foto: AI