Kandidačná porada na dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku

V stredu 10. apríla 2024 sa vo Zvolene konala kandidačná porada na funkciu dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Doterajšiemu biskupovi ZD ECAV na Slovensku Jánovi Hroboňovi končí v tomto roku jeho prvé volebné obdobie.

Kandidačná porada prijala niekoľko návrhov na  kandidátov. Minimálne jeden kandidát nebol kandidovaný, bez udania dôvodu aj napriek tomu, že splnil všetky podmienky dané zákonom a podal všetky potrebné dokumenty, ktoré schválilo dištriktuálne presbyterstvo.

„Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV uznesením č. 2024/09 vypísalo voľby člena predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku – dištriktuálneho biskupa. Podľa §30 odsek(1)  a §31 Cirkevného zákona č. 11/1994  o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení neskorších zákonov, predsedníctvo Západného dištriktu ECAV zvolalo kandidačnú poradu.

Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov  ZD ECAV zostavila dňa 10. apríla 2024 podľa § 29 odsek (2) zákona kandidátku na voľby člena predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku – dištriktuálneho biskupa (kandidáti sú uvedení v abecednom poradí):

  1. Doc. ThDr. Horňanová Sidonia, PhD.
  2. Mgr. Hroboň Ján

 

K realizácii volieb dištriktuálne presbyterstvo uznesením č. 2024/12 zo dňa 28. februára 2024   v y d á v a    nasledovné pokyny. Volebné konventy v cirkevných zboroch možno uskutočniť v týchto termínoch: 28.4.2024, 5.5.2024 a 12.5.2024. Volebný konvent treba ohlásiť v patričnom časovom predstihu v zmysle §32 ods. 1 CZ 11/1994 a §2 ods. 3 CZ 15/1994. Za riadny priebeh volieb je zodpovedné  predsedníctvo cirkevného  zboru. Zo zasadnutia konventu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje údaje v zmysle Cirkevného zákona č. 15/1994 v platnom znení.“

Ilustračné fofo: AI