Kandidačná porada na dištriktuálneho biskupa ZD ECAV na Slovensku

Tento rok končí 6 ročné volebné obdobie dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Vedenie našej Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku na všetkých stretnutiach deklaruje svoju transparentnosť a otvorenosť. Dokonca brat generálny biskup hovorí, že sú transparentnejší, ako predošlé vedenia. Na základe toho, by sme mohli predpokladať, že  najvyššie orgány ECAV nemajú mať problém so zverejňovaním základných informácií. Za takúto informáciu pokladáme aj harmonogram volieb našich čelných duchovných predstaviteľov. Jednou z takýchto informácií je zasadnutie kandidačnej porady, na ktorej sa predkladajú a schvaľujú kandidáti na posty najvyšších predstaviteľov ECAV – predsedníctiev generálnej cirkvi a dištriktov.

Na oficiálnej stránke ECAV na Slovensku a ani na oficiálnej stránke Západného dištriktu však k dnešnému dňu(18.3.2024), nie sú zverejnené konkrétne informácie o harmonograme priebehu volieb. Na stránkach dištriktu nájdete, len strohú informáciu zo zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva, zo dňa 4. 3. 2024:

Medzi dôležité body rokovania patrilo aj vypísanie volieb člena predsedníctva – dištriktuálneho biskupa, ktoré sa uskutočnia podľa schváleného harmonogramu a pokynov k voľbám.

Podľa našich informácii o termíne konania zasadnutia kandidačnej porady nevedia a ani neboli informované cirkevné zbory západného dištriktu. Kandidátov na dištriktuálneho biskupa podáva cirkevný zbor delegátovi kandidačnej porady (členovia kandidačnej porady sú predsedníctva seniorátov ), ktorý sa má s navrhnutým kandidátom stotožniť a predložiť ho na zasadnutí kandidačnej porady.

Kandidačná porada sa bude, podľa našich informácií konať 10. apríla 2024 na biskupskom úrade Západného dištriktu.

Ako má cirkevný zbor navrhnúť svojho kandidáta, keď nevie o termíne konania kandidačnej porady? Údajne je jedným z kandidátov na biskupa západného dištriktu aj terajší dištriktuálny biskup Mgr. Ján Hroboň.

Vyvstáva tak otázka transparentnosti, ktorá je prezentovaná našimi čelnými predstaviteľmi.

Ilustračné foto: pexels.com