Kandidačná porada

Dnes 4. apríla sa v poobedňajších hodinách na biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV na Slovensku koná zasadnutie kandidačnej porady, ktorá zostavuje kandidátku pre voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

Členovia kandidačnej porady sú predsedníctva 14 seniorátov a 2 dištriktov, v paritnom zastúpení neordinovaných a ordinovaných. Generálne presbyterstvo prijalo na svojom poslednom zasadnutí harmonogram volieb a pokyny pre vykonanie volieb na uprázdnené miesto generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Kandidátov do volieb majú právo navrhovať členovia kandidačnej porady. Voľby sa podľa harmonogramu uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v nasledujúcich termínoch: 24. apríla 2022, alebo 1. mája 2022, alebo 8. mája 2022.

Funkcia generálneho dozorcu je uprázdnená od 24. mája 2021, kedy sa jej vzdal Ján Brozman, a to bez uvedenia dôvodu. Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. s generálnym biskupom tvoril dva roky. Voľby na uprázdnené miesto generálneho dozorcu vypisuje a riadi Generálne presbyterstvo. Voľby je podľa Cirkevného zákona 11/1994 O cirkevných predstaviteľoch a ich voľbách povinné vypísať tak, aby sa uskutočnili najneskôr do dvoch mesiacov od uprázdnenia funkcie.

V prvých voľbách, ktoré sa konali počas troch nediel v júli a auguste 2021 nedostal ani jeden kandidát – Marián Damankoš a Ivan Trepáč – dostatočný počet hlasov potrebných na zvolenie. Na funkciu generálneho dozorcu bol členmi navrhnutý aj doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., bývalý generálny dozorca ECAV na Slovensku, no bez udania dôvodu ho kandidačná porada vylúčila a tým nedostal možnosť byť volený. Pre pandemickú situáciu boli ďalšie voľby odložené až do uvoľnenia opatrení.

Informovanosť zlyháva

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku neboli do dnešného dňa oficiálne upovedomené o termínoch kandidačnej porady a ani o harmonograme volieb. Doteraz bolo zvykom, že tieto informácie boli doručené oficiálnou cestou z Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku. Dozvedieť sa o voľbách môžete, len zo správy z generálneho presbyterstva uverejnenej na oficiálnych stránkach cirkvi, ktorá bola postupne dopĺňaná a menená.

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

 

ilustračné foto: pixabay.com