Zasadalo generálne presbyterstvo

9. júna 2022 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie generálneho presbyterstva v priestoroch Biskupského úradu Západného dištriktu vo Zvolene. Hlavným bodom programu bolo hospodárenie ECAV. Boli predstavené návrhy na úpravou rozpočtu na rok 2022, o ktoré ho požiadal Generálny hospodársky výbor, po svojom zasadnutí, nakoľko sa ukázala potreba hľadania alternatív pre nastavenie vyrovnaného rozpočtu. Presbyterstvo zobralo poskytnuté informácie o hospodárení ECAV za rok 2021 a príprave návrhu rozpočtu na rok 2022 a 2023 na vedomie.

Generálne presbyterstvo rokovaloaj o Fonde finančného zabezpečenia (FFZ), Riaditeľa GBÚ poverilo zapracovať návrhy a pripomienky presbyterstva do novelizácie Štatútu FFZ, a predložiť ho na zasadnutie synody.

Súčasťou programu rokovania bola aj príprava nových volieb generálneho dozorcu ECAV. Prijaté boli pokyny pre vykonanie volieb a harmonogram, v rámci ktorého je konanie kandidačnej porady naplánované na 4. júla 2022 (pondelok) do Zvolena. Kandidátov do volieb majú právo navrhovať členovia kandidačnej porady. Voľby sa podľa schváleného harmonogramu uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v nasledujúcich termínoch: 4. septembra 2022, 11. septembra 2022 alebo 18. septembra 2022.

Generálni presbyteri mali možnosť vypočuť si základné informácie k predloženej správe spoločnosti Reformata. Správa o hospodárení spoločnosti Reformata, s.r.o. za rok 2021 je v rámci bodu vyhodnotenie plnenia uznesení súčasťou materiálov na rokovanie blížiacej sa synody.

Generálne presbyterstvo rozhodlo o zrušení vyhlasovania celocirkevných ofier ECAV s platnosťou  od  01.01.2023. Aktivity financované z celocirkevných ofier budú hradené z prostriedkov týchto prostriedkov Fondu finančného zabezpečenia.

Presbyterstvo ďalej prerokovalo a schválilo rekonštrukciu bytu č. 14, na ul. Palisády 46 v Bratislave, a to do výšky 56.000 € (vrátane DPH) z finančných prostriedkov, ktoré dostala ECAV v rámci kompenzácie regulovaného nájomného priznaného súdom v Štrasburgu v r. 2018. Zároveň v súlade so zásadami hospodárenia s bytmi schválilo prenájom tohto bytu pre záujemcu – Ústredie Ekumenickej pastoračnej služby na obdobie 10 rokov. Ústrediu Ekumenickej pastoračnej služby bolo schválené aj predĺženie nájomnej zmluvy bytu č. 15, na ul. Palisády 46 v Bratislave a to do roku 2032.

Generálne presbyterstvo tento rok plánuje znova dve zasadnutia Synody. Prvá bude v najbližších dňoch a druhá je plánovaná na jeseň 2022.

Zdroj: ecav.sk
Foto: ecav.sk