8. nedeľa po Svätej Trojici

„Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach“
Mt 5, 16

Bratia a sestry v Pánu!

Každá nedeľa, ktorá nás zhromažďuje ku slovu Božiemu nás chce poučiť a dať nám silu pre náš časný život. Je len na nás, či toto volanie k slovu Božiemu prijmeme, alebo ho odmietneme.

Keď ho prijmeme, prijmeme ho k svojmu prospechu. Ak odmietneme, ukáže sa naša škoda.

Aj dnes sme oslovení slovom Božím, ktoré nám znie v našich chrámoch.

Čím nás chce Pán Boh osloviť svojim slovom? Chce nás varovať pred hriešnymi ľudskými vlastnosťami a pred falošnými prorokmi. Nechce nás len varovať, ale chce nám ukázať aj naše poslanie, ktoré máme konať pred ľuďmi, pokým sme v tele na tejto zemi.

Aj text dnešnej nedele nám prináša evanjeliové varovanie pred falošnými prorokmi. Aj v dejinách vyvoleného národa sa stretávame s falošnými prorokmi. Aj Pán Ježiš Kristus mal s nimi dočinenie.

Možno sme ešte nezabudli na konfirmačnú prípravu. Aj tam sme sa učili o dvoch skupinách ľudí. Jedna bola vedená Duchom svätým, zvestovala pravdy Božie a tá druhá sa správala ako falošní proroci. Aj falošní proroci zvestovali slovo Božie, ale Božie pravdy interpretovali podľa seba. Nehovorili Božiu pravdu. Ľud zavádzali. Najčastejšie ich poznáme, keď ukazujú na niekoho prstom a hovoria, že on nemá pravdu a jediná pravda je tá, čo zvestujú oni. Ľudia sa dostávali do neistoty a pýtali sa: Komu máme veriť? Čo videl Pán Ježiš na týchto falošných prorokoch? Pretvárku.

Slovo falošný pochádza z gréckeho slova hypokrytai, čo v preklade znamená zatajený, zahalený. Takýmto ľuďom je ťažké veriť. Hovoria prevrátene, nevieme kedy hovoria pravdu a kedy klamú.

Dnešná nedeľa nás varuje pred falošnými prorokmi. Stretávame aj my dnes takýchto ľudí? Každý z nás stretáva a má skúsenosti s falošnými ľuďmi, ktorí nás svojimi klamstvami zaviedli.

Pýtame sa: Kto je dnes falošným človekom? Máme takýchto ľudí aj v cirkvi? Máme takýchto ľudí v národe, v spoločnosti? Môžeme na nich ukázať prstom?

Povedzme si otvorene, falošných ľudí máme aj medzi kresťanmi, evanjelikmi. Je to človek, ktorý inak koná ako hovorí. Máme ich medzi sebou aj v cirkevných zboroch. A to nás veľmi zarmucuje. Zarmucuje nás to o to viacej, pretože slovo Božie nás napomína: „Poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí.“

Ďalšie napomenutie, ktoré nám znie z dnešného textu je, aby sme sa nedali na cestu falošnosti, ale v pravde konali pred ľuďmi. Viera každého z nás sa má dokazovať činmi. Naša viera musí byť prejavená skutkami. Apoštol Jakub hovorí: „Keď viera nemá skutkov, je mŕtvou.“ Pán Boh nechce u nás mŕtvu, ale živú vieru.

Živú vieru v každom našom čine, konaní a myslení. Pri svojom druhom príchode bude Pán Ježiš hľadať vieru. V slove Božom počujme: „Keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?“ Pán hľadá vieru v srdci každého z nás.

Všetky naše skutky, ktoré majú vychádzať z našej viery majú viesť k oslave Pána Boha, ktorý je v nebesiach. Nebeský domov je naša konečná stanica, kde máme smerovať a nie na ňu zabúdať.

Živá viera postavená na Kristu a na Jeho slove prináša úžitok pre človeka, rovnako aj pre oslavu Trojjediného Boha. Keď na to budeme pamätať, o to sa usilovať nebude náš život prázdny, bez zmyslu, ale bude zmysluplným. Takého života praj nám Božia dobrota. Amen.

Modlitba:

Daj nám, Pane, mocou svojho Ducha a mocou Tvojho slova zosilnieť. Jedine tak nebudeme žiť život bez zmyslu, vo falošnosti, ale bude to život, v ktorom Ty budeš oslávený a budeš našim blížnym na prospech. Prosíme Ťa, zbav nás falošnosti a pretvárky. Život podľa Teba a Tvojho slova je čistá zbožnosť. Za takýto život Ťa prosíme. Amen.

Mgr. Štefan Marinko
evanjelický a. v. farár v. v.

ilustračné foto: https://pixabay.com