2. nedeľa po Veľkej noci

„Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce.“
(J 10, 11 – 15)

 Milí bratia a milé sestry!

Bolo to ešte dávno pred jeruzalemskými udalosťami, keď slová citované v našom biblickom texte vyslovil Pán Ježiš Kristus. A predsa tieto slová učeníci akceptovali, prijímali ich a tešili sa, že vo svojom Majstrovi majú naozaj Dobrého pastiera. Zmŕtvychvstanie Majstra prinieslo úplne nový rozmer pre ich život. Nehľadajú svoje vlastné „ja“, ale hľadajú odpovede Pána Ježiša Krista. Pozerajú na cieľ, ktorý im On ukazuje, a skúmajú Jeho plány. Pritom Pán Boh stále ponecháva slobodnú vôľu človeku. Dáva nám na výber. Buď budeme nasledovať hlas Pánov, alebo budeme kráčať životom podľa vlastného úsudku, bez hľadania Božích odpovedí.

Dnešná nedeľa nám predstavuje Pána Ježiša Krista ako Dobrého pastiera. Chráni svoje stádo, v ťažkostiach ho neopúšťa. Ukazuje správnu cestu. Kam smeruje tá cesta? Jej smer vedie k cieľu, ktorý bude prospešný pre Jeho nasledovníkov. Pre ovečky je to dobrá pastvina alebo košiar, kde je bezpečie. Cesta vedie dobrými úsekmi, ale i zlými. Biblický Jób konštatuje: Ak dobré vieme prijímať od Hospodina, vari zlé od Neho prijímať nemáme? A ešte veľmi vzácne nám je, že Pán Ježiš je nám v Božom slove predstavený ako pastier, ktorý na rukách nesie ovečku. Bola stratená, v ťažkostiach, no On šiel za ňou, hľadal a našiel ju. Vzal ju domov. Niesol ju na rukách. Spôsobila to Jeho láska, zodpovednosť, dobrota. Dobrému pastierovi záleží na živote stratenej ovečky a ide za ňou z úprimnej lásky a milosrdenstva. Zlý pastier zanecháva ovečky bez dozoru, kde na ne číha nebezpečenstvo. Takému pastierovi nezáleží na tom, že vlci zožerú ovečky.

Bratia a sestry!

Pán Ježiš Kristus je Dobrý pastier, ktorý chráni svoje stádo napriek svojej námahe, ťažkostiam, prekážkam a útokom dravých vlkov. Dal za nás svoj život – položil ho za nás, hriešnikov. Čím je motivovaný Pán Ježiš Kristus? Jeho motív nie je byť nadriadený, nie je to ani lakomstvo alebo túžba vlastniť! Nie je to dokázať svoju silu diablovi! Pán Ježiš je motivovaný úprimnou láskou k nám. Tá láska k nám niesla golgotský kríž, tá láska vyliala svoju krv za stratených. Šiel na kríž dobrovoľne. Veď keby sa chcel brániť, zaraz mohol zničiť veľkou nebeskou mocou svojich protivníkov. Boží Syn však dobrovoľne vydáva svoj život za hriešnikov, a tak plní poverenie, ktoré prijal od Otca. Keby Ho pluky anjelov vyslobodili z rúk nepriateľov, nestal by sa Spasiteľom a my by sme nemali Záchrancu, ktorý sa za nás obetoval, a tak by sme neboli zachránení pre večný život.

Vnímame Pána Ježiša ako Dobrého pastiera? Ak áno, je to dobré, ale ešte lepšie by bolo, ak Ho budeme vnímať ako svojho alebo nášho Dobrého pastiera. Vieme, čo pre nás urobil, vieme, že nám dáva záchranu, bezpečie, lásku a cieľ, ktorým je kráľovstvo Božie. Možno sme často stratení… On volá k nám. Čo urobíme? Zavoláme k Nemu – tu som, prosím, zachráň ma?! Alebo chceme si žiť svoj vlastný život? Bez Neho? Práve tu nám dáva Pán Boh slobodu. Rozhodnutie je na nás! Vyberme si správne. Posolstvom z Biblie je predstavenie Pána Ježiša ako Dobrého pastiera, ktorého môžeme nasledovať. Život s Ním je vedený k večnému bezpečiu, aj napriek prípadným ťažkostiam, ktoré nás môžu na svete zachvátiť. Ak Mu povieme: „Áno“, prijme nás, stane sa nám štítom, osvedčenou pomocou a dá nám svoje srdce. Amen.

Modlitba

Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si pre nás Dobrým pastierom. Tvoja prítomnosť nám sľubuje bezpečie v nebezpečenstve, silu v ťažkostiach, útechu v smútku. Prosíme Ťa, odpusť nám to, čo sme vykonali proti Tvojej vôli, a pomôž nám zotrvať pri Tebe. Amen.

Mgr. Radoslav Grega
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com