Svätá Trojica

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen.

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého.“
Mt 28, 19

Milí bratia a milé sestry v Kristu.

Choďte, čiňte, krstite. Týmito tromi slovesami by sme mohli v krátkosti zhrnúť náš text. Ak by sa nás niekto opýtal, kto je garantom týchto vecí, je v našom texte odpoveď aj na to – Otec, Syn a Duch Svätý. Dnešná nedeľa je zasvätená práve všetkým trom osobám Svätej Trojice – Otcu, Synu i Duchu Svätému. Aj služby Božie začíname v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Táto, priam magická formulka, sa preberá a opakuje často až bezmyšlienkovite. Otec, Syn a Duch Svätý sa vzývajú pri všetkých požehnávajúcich bohoslužobných úkonoch. V mene Svätej a nerozdielnej Trojice sa kedysi skladali prísahy. Pritom by sme mali dbať na to, aby sme ju vedeli správne používať. Slová Písma svätého, ktoré sme si dnes prečítali sa najčastejšie opakujú pri Krste svätom. Je to príkaz Spasiteľa, aby sa tak dialo. Choďte, čiňte, krstite. Garantom je Boh v troch osobách – Otec, Syn a Duch Svätý, alebo ako ho my zvykneme označovať Svätá Trojica. Nie sú to pritom traja bohovia ale jeden Boh. Boh Otec – Stvoriteľ, Boh Syn – Vykupiteľ a Boh Duch Svätý – Posvätiteľ. Každá z osôb Svätej Trojice má svoju špecifickú úlohu, pritom všetky konajú vo vzájomnom súlade. Choďte, čiňte, krstite. V takomto súlade by sme mali konať aj my. Chodiť, činiť, krstiť. Svätú Trojicu si v priebehu vekov mnohí predstavovali a snažili popísať rôzne. Ako môžeme vyjadriť tri osoby v jednom? Naše vyznanie viery hovorí o Bohu Otcu – Stvoriteľovi, Bohu Synu – Vykupiteľovi a Bohu Duchu Svätom – Posvätiteľovi. Nezdôrazňuje sa v ňom až tak jednota božských osôb, ako skôr ich špecifická úloha. To si veľmi dobre uvedomovali aj učitelia v starej cirkvi a snažili sa vytvoriť ďalšie vyznania, ktoré by bližšie popisovali a zdôrazňovali Božie konanie v troch osobách. A tak po Apoštolskom vyznaní vzniklo ďalšie vyznanie, ktoré my poznáme pod názvom Nicejské a máme ho aj v našich spevníkoch na predných, či posledných stranách. Aj to však nebolo dosť, pretože prílišné zdôrazňovanie činnosti osôb Svätej Trojice viedlo niektorých k tomu, že vytýkali kresťanom, že nemajú jedného Boha, ale troch. Preto vzniklo ďalšie vyznanie, ktoré poznáme pod názvom Atanáziovo. Je najrozsiahlejšie zo všetkých a zdôrazňuje najviac jednotu Svätej Trojice. Keďže je dnes jej sviatok pripomenieme si ho celé. Znie takto:

Každý, kto chce byť spasený, predovšetkým musí zachovávať všeobecnú vieru; kto by ju však nezachoval celú a neporušenú, nepochybne zahynie naveky.

A toto je všeobecná viera, aby sme vyznávali jedného Boha v Trojici a Trojicu v jednote; ani osoby nezmiešajúc, ani bytosti nedeliac. Lebo iná je osoba Otca, iná Syna, iná Ducha Svätého.

Ale Otec i Syn i Duch Svätý majú jedno Božstvo, rovnakú slávu a rovnakú večnú velebu.

Aký je Otec, taký je Syn aj Duch Svätý.

Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený Duch Svätý. Nekonečný Otec, nekonečný Syn, nekonečný Duch Svätý. Večný Otec, večný Syn, večný Duch Svätý.

A predsa nie traja veční, ale jeden večný.

Ako ani nie traja nestvorení, ani nie traja nekoneční, ale jeden nestvorený a jeden nekonečný.

Podobne všemohúci Otec, všemohúci Syn, všemohúci Duch Svätý.

A predsa nie traja všemohúci, ale jeden všemohúci.

Tak je Otec – Boh, Syn – Boh, Duch Svätý – Boh.

A predsa nie sú traja Bohovia, ale len jeden Boh.

Podobne Otec – Pán, Syn – Pán, Duch Svätý – Pán.

A predsa nie sú traja Pánovia, ale je jeden Pán.

Pretože podľa kresťanskej pravdy musíme každú osobu osobitne vyznávať ako Boha i Pána.

Preto podľa Všeobecnej kresťanskej viery zabraňuje sa nám hovoriť, že sú traja Bohovia alebo traja Pánovia.

Otec nie je nikým učinený, ani stvorený, ani splodený.

Syn je jedine od Otca nie učinený, ani stvorený, ale splodený.

Duch Svätý je od Otca i od Syna nie učinený, ani stvorený, ani splodený, ale pochádzajúci.

Teda jeden Otec a nie traja Otcovia, jeden Syn a nie traja Synovia, jeden Duch Svätý a nie traja Duchovia Svätí.

A v tejto Trojici nič nie je prvšie ani pozdejšie; nič väčšie ani menšie, ale všetky tri osoby sú rovnako večné a rovnako veľké.

Teda aby všetci, ako sme už povedali, vzývali i Trojicu v jednote i jednotu v Trojici.

Kto teda chce byť spasený, takto musí zmýšľať o Trojici.

Avšak k večnej spáse treba úprimne veriť i vo vtelenie nášho Pána Ježiša Krista.

Teda to je pravá viera, keď veríme a vyznávame, že Pán náš Ježiš Kristus, Boží Syn, je Boh aj človek zároveň:

Boh – z Otcovej podstaty pred vekmi splodený a človek – z podstaty matky v čase narodený.

Dokonalý Boh, dokonalý človek, pozostávajúci z rozumnej duše a z ľudského tela.

Božskou prirodzenosťou rovný Otcovi, ľudskou prirodzenosťou menší od Otca.

A hoci je Boh aj človek, predsa nie sú dvaja Kristovia, ale jeden Kristus.

Jeden, niežeby sa Božská prirodzenosť zmenila v telo; ale že ľudská prirodzenosť bola pojatá do Boha.

Jeden, ale vôbec nie tak, že sa prirodzenosti zmiešali, ale tak, že je jedna osoba.

Lebo ako rozumná duša a telo je jeden človek, tak i Boh a človek je jeden Kristus, ktorý trpel pre naše spasenie, zostúpil do pekla, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

K Jeho príchodu všetci ľudia budú vzkriesení so svojimi telami a vydajú počet zo svojich skutkov: a tí, ktorí dobre konali, pôjdu do večného života; ktorí však zle konali, do večného ohňa.

Toto je všeobecná viera. Nemôže byť spasený, kto ju úprimne a bez pochybovania neprijíma. Amen.

Milí bratia a sestry, iste by nebolo ľahké, keby sme takéto vyznanie viery odriekali pravidelne na službách Božích. Naše Apoštolské vyznanie je oveľa kratšie, aj keď je v ňom zahrnuté všetko. Otec, Syn i Duch Svätý. Premýšľajme preto častejšie nad osobami Svätej Trojice. Aj vyznania sú v mnohom len ľudskou snahou popísať Božiu veľkosť. Čo sme však my, aby sme vedeli dokonale popísať Boha. Niektoré tajomstvá nám na tomto svete ostávajú skryté a uvidíme ich až v budúcnosti. Teraz na nich nazeráme len vierou. Pánov príkaz chodiť, činiť učeníkov a krstiť však stále ostáva. Amen.

Modlitba

Všemohúci Bože, Otče, Synu a Duchu Svätý, Teba dnes chválime a skláňame sa pred Tvojou veľkosťou a múdrosťou. Nie sme vstave ju popísať a často ani pochopiť. Naše ľudské myslenie Ťa neobsiahne celého. Prosíme Ťa, daj nám vieru, v ktorej by sme žili a správne pochopili, ako s nami zmýšľaš. Daruj nám svojho Ducha, ktorý Ťa správne pochopí. Daruj nám radosť z toho, že môžeme o Tebe svedčiť a činiť nových učeníkov. Amen.

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
evanjelický a. v. farára

ilustračné foto: wikipedia.org