5. nedeľa po Veľkej Noci

A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať.Hovoril: V ktoromsi meste bol sudca, Boha sa nebál a človeka nehanbil. A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho: Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi!Ale on dlho nechcel. Potom si však povedal: Čo sa aj Boha nebojím ani človeka nehanbím, ale že ma táto vdova unúva, zastanem sa jej, aby nakoniec neprišla a nedokaličila ma. A Pán dodal: Počujte, čo vraví nespravodlivý sudca. Či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k Nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním? Hovorím vám: Čoskoro sa ich zastane. Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?
L 18,1 – 8

Milí bratia a sestry,

Táto dnešná nedeľa má svoj starocirkevný názov Rogate – modlite sa. V tejto nedeli nás teda cirkev pozýva k tomu, aby sme sa ako spoločenstvo stali spoločenstvom prosebníkov, modlitebníkov. Preto práve dnes zaznieva k nám Božie slovo o bezbožnom sudcovi a vdove, pretože je to podobenstvo o prosbe. Ak by sme spoločne hodnotili učenie, alebo spôsoby učenia Pána Ježiša – tak by sme zistili, že niekedy má vo svojom repertoári ťažké kalibre, ťažko prijateľné podobenstvá – medzi najznámejšie patrí podobenstvo o nespravodlivom šafárovi, mužovi, ktorý falšuje dokumenty. Medzi takéto doslova poburujúce podobenstvá patrí aj to dnešné podobenstvo o bezbožnom sudcovi.

V tomto podobenstve máme dve hlavné postavy: sudcu a vdovu. Sudca je opísaný ako muž, čo sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Neštítil sa ani nespravodlivosti, o pravdu sa nestaral, ani utrpenie ho nezaujímalo, jediné čo ho trápilo bol jeho vlastný kľud a pokoj. Prvoradým cieľom tohto muža bolo, aby mu všetci dali pokoj. Zdá sa, že vždy dal za pravdu tomu, kto mal väčšie ústa, kto má širšie lakte. Opísaná vdova zrejme tiež nebola najsympatickejšia osoba, ktorú by mohol Pán Ježiš vo svojom podobenstve opísať. Skôr naopak, bola to žena, ktorá keď si niečo vzala do hlavy tak to dosiahla, nebolo možné zabrániť tejto žene, aby dosiahla svoje. Silou – mocou dosahuje svoj cieľ. Aj sudca sa jej bojí.

Samotný príbeh nie je poburujúci, v konečnom dôsledku, takéto situácie, takéto skúsenosti máme v živote neúrekom. Poburujúce však je, že príbeh je podobenstvo – a v tomto podobenstve Pán Ježiš tým sudcom myslí Pána Boha a tou vdovou je modliaci sa človek. Poburujúce je to, že hoci vieme, že Pán Boh je spravodlivý sudca, milostivý a pravdu hľadajúci, v tomto príbehu Pán Ježiš na vyobrazenie Boha používa obraz nespravodlivého sudcu.

A modlitebník? Mal by to byť azda človek, ktorý túži po súdoch, naťahuje sa z iným o svoju pravdu, pretláča to svoje, má veľké ústa – azda to by mal byť obraz modlitebníka? Tí, ktorí toto podobenstvo počuli, mohli sa zaiste chytať za hlavu pri opise jednotlivcov v tomto obraze. Ale Pán Ježiš, keď chce človeka niečo dôležité naučiť, chce používať taký obraz, aby si ho človek veľmi dobre zapamätal – a pri tomto podobenstve sa mu to zrejme dobre podarilo.

Čo je teda pravdou, ktorú chcel v tomto podobenstve Pán Ježiš odkryť? Obsahom tohto slova teda je: NIKDY NEPRESTAVAJ PROSIT. V modlení totiž veľmi rýchlo zvykneme zlyhať. Modliaci sa človek si mnohokrát myslí, že Boh ako dobrý Otec, hneď vypočuje jeho prosby. Aj by to mohol urobiť, však On naše prosby vypočuje, ale mnohokrát nás aj nechá čakať. Nerobí nič, nereaguje, neodpovedá, necháva sa prosiť. A pri takýchto situáciách sa zvykne modliaci sa človek unaviť.

Neveriaci, do problémov zatlačený človek občas tiež zloží ruky k modlitbe ale napokon povie: nemá zmysel sa modliť, povedal som, že to nemá zmysel, škoda bola sa i snažiť a dúfať. Veriaci človek si však začne nahovárať ak jeho prosba nebola vypočutá, že to zaiste nie je Božia vôľa, že Boh má iný plán. Ale v tomto podobenstve chce Pán Ježiš takýmto situáciám v modlitebnom živote zabrániť. NIKDY SA NEPRESTAVAJ MODLIT. Ani vtedy, keď Boh hneď neodpovedá, keď nevidíš hneď jeho odpoveď. Z tohto podobenstva nás teda Pán Ježiš chce naučiť týmto veciam:

1. Kým Boh mlčí mení sa obsah našej prosby.

Ak by sme siahli na pôvodný preklad Božieho slova, tak by sme zistili, že slová prosiacej vdovy by sa dali preložiť dvojako: pomsti sa za mňa proti mojim protivníkom.  To slovo pomstiť sa môže znamenať skutočne odplatiť sa niekomu za niečo – pomsta…. ale môže to byť aj hľadanie a prislúženie spravodlivosti, niekoho oslobodiť.

Čiže je tu možné vnímať, aj určitý posun v správaní sa ženy, možno že vdova túžila pôvodne po pomste, veď toho, kto jej zabezpečoval sociálnu istotu, ten tu nie je, a pritom na túto zbedačenú ženu dolieha ďalšie nešťastie – niekto ju chce obrať o majetok – čo iné ako pomstu si taký človek zasluhuje, ale po čase jej už nejde o pomstu, ale iba o  spravodlivosť, hľadá pravdu a sudcu doslova tlačí k tomu, aby je toto právo prisľúbil. Ako ju ale dosiahnuť, ako sa domôcť spravodlivosti, pretože bez pomoci táto žena nemá inú možnosť len sa spoliehať na svoj jazyk a zovretú päsť, ktoré sú jedinou jej zbraňou, aby vo svojom biednom živote neprišla ešte aj to čo mala.

Nevieme teda prečo musela táto žena tak úpenlivo prosiť, ale vieme a poznáme, že keď sa my sami dostaneme do podobnej pozície, tak sa snažíme Pána Boha pritlačiť k tomu, aby nás vypočul, aby nám v našej biede pomohol. A možno postupom času, kým Boh mlčí sa naša aj túžba, náš postoj  mení, tak aby sme hľadali Božiu vôľu, aby sme hľadali a nachádzali ten Boží pohľad. V tom nám môže pomôcť Boží duch.

2. Kým Boh mlčí, mení sa aj príčina našej modlitby:

Pýtame sa prečo by sa táto žena mala obrátila práve na tohto známeho bezbožného sudcu. Zrejme práve preto, lebo je situácia bola zrejmá, bola to vdova, ktorá prišla o muža, nemala teda ochrancu a niekto mocnejší mal zrejme záujem o jej majetok a tak trpezlivo prichádzala za sudcom. Je zrejme, že nebola pri ňom len raz, ale chodila trpezlivo a dlhodobo. Skúšala to podobrotky, skúšala to vyhrážkami, zovretými päsťami….jednoducho všemožne a dlhotrvajúco.

Je to obraz toho, keď sa my dostaneme do nezávideniahodnej situácie, keď nevieme v tom svojom ťažkom údele ako von a trpezlivo prosíme, tak Božie mlčanie nás dovedie do situácie, že si postupne začneme uvedomovať svoju hriešnosť a pýtame sa samých seba: mlčí azda Boh preto, že som spravil toto, alebo tamto? NIKDY NEPRESTÁVAJ PROSIŤ, ALE PREMÝŠĽAJ NAD TÝM PREČO BOH DNES MLČÍ.

3. Lebo kým Boh mlčí mení sa aj naša viera.

Kto sa prestane modliť nie preto sa prestane modliť, že by mu už viac nezáležalo na jeho pravde a dosiahnutí pravdy, ale prestane sa modliť, lebo jeho viera zakolísala. Bieda tlačí človeka k zemi, utrpenie bolí, túžba po pravde nás spaľuje a stáva sa, že Boh mlčí. Ľudská nedočkavosť totiž ťažko znáša Božiu meškajúcu odpoveď. Skutočná viera však tento boj dokáže zvládnuť – trpezlivo prijíma Božie mlčanie. Aj vdova v tomto podobenstve obstála a bola vypočutá, práve kvôli svojej trpezlivosti.

Preto sa v závere tohto podobenstva pýta Pán Ježiš: ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi? Našiel by Boží Syn vieru v vašom srdci, keď nás Boh navštevuje dlhodobým mlčaním? Lebo iba tá viera dokáže obstáť, ktorá má svoj základ v Kristovom kríži. Skutočnú vieru, ktorá sa spolieha  na kríž, vieru, ktorá sa aj v ťažkostiach dokáže spoliehať, problémoch spolieha na Božiu lásku a milosť, aj keď mešká, lebo jeho viera je zakorenená v Kristovom kríži. Máš takú vieru, ktoré stačí Kristov kríž a zvesť o Božej láske skrze tento kríž. Ak áno obstojíš aj vtedy, keď Boh mlčí.

Príbeh nehovorí o tom, ako prijala táto vdova rozhodnutie tohto bezbožného sudcu. Zaiste to však bola radosť, keď jej prislúžil právo. No bola by jej radosť taká veľká, ak by ju vypočul hneď po prvej návšteve? Určite nie, no jej radosť musela byť o to silnejšia, že si mohla povedať: oplatilo sa čakať, oplatilo sa trpezlivo chodiť a prosiť, oplatilo sa dôverovať – a preto bola jej radosť veľká. A teraz bola zaiste i vďačná. Rogate – je výzva k modleniu, dnes na tomto podobenstve Pána Ježiša poznávame, že Boh niekedy práve preto mlčí, lebo my považujeme Jeho okamžitú odpoveď za samozrejmosť – ale On chce, aby sme my rástli, aby sme dozrievali…a Pán Ježiš nás učí tak, aby sme rásť mohli. Kto má uši nech teda počuje….Amen

Mgr. Miroslav Maťo
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com