Zrozumiteľná Biblia

Solúnsky bratia so svojimi učencami zanechali dôležitú historickú stopu v našich dejinách.

Dnes si pripomíname sviatok Cyrila a Metoda, vierozvescov, ktorí v roku 863 prišli na územie dnešného Slovenska a svojou prácou pozdvihli kultúrnu, jazykovú a vzdelanostnú úroveň vtedajšieho obyvateľstva.

V žiadosti veľkomoravského kniežaťa Rastislava cisárovi Michalovi III. sa píše:

„Hoci naši ľudia zavrhli pohanstvo a dodržiavajú kresťanské zákony, nemáme takého učiteľa, ktorý by nám našim jazykom vysvetlil pravú kresťanskú vieru. Pošli nám teda vladyka, takého biskupa a učiteľa, aby aj iné krajiny, toto vidiac, nás napodobnili. Pretože od Vás sa do všetkých krajín dobrý zákon šíri.“

Je to presne 1160 rokov, od ich príchodu na Veľkú Moravu. Jednou z najvýznamnejších úloh, ktorú pre Slovanov urobili bolo kodifikácia spisovného jazyka a jeho presadenie na medzinárodnej scéne.

„ Či Boh nenecháva padať dážď na všetkých rovnako ? A slnko nesvieti rovnako na všetkých? A nevdychujeme všetci rovnako vzduch ? A vy sa nehanbíte stanoviť len tri jazyky, a potom ostatné národy a kmene Odsudzujete na slepotu a nemotu? Povedzte mi, či chcete Boha robiť nemohúcim a slabým, akoby to nemohol dať všetkým národom, alebo závistlivým, aby im to nedoprial? Nám však sú známe mnohé národy, ktoré majú knihy a vzdávajú Bohu slávu každý svojím jazykom: Arméni, Peržania, Abasgovia, Iberovia, Sugdovia, Góti, Avari, Tyrsovia, Chazari, Arabi, Egypťania, Sýrčania a mnohí iní. A ak o nich nechcete počuť, všimnite si, ako o tom súdi Písmo. Dávid volá: „Spievajte Hospodinovi pieseň novú, spievaj Hospodinu celá zem!” (Žalm 96, l); „Plesajte Hospodinu všetky zeme, prespevujte a veseľte sa a Žalmy spievajte.” (Ž. 98, 4); „Všetka zem klaňaj sa Tebe a prespevuj Tebe, žalmy spievaj menu Tvojmu, Najvyšší. ” (Ž. 66, 4); „Chváľte Hospodina všetky národy, chváľte ho všetci ľudia.” (Ž. 97, l); „Všetko, čo dýcha, chváľ Hospodina” (Ž. 150, 6). V evanjeliu sa potom vraví (Ján 1, 12): „Tým, ktorí ho však prijali, dal im moc byť synmi Božími” a opäť: „Neprosím potom len za nich, ale za tých, ktorí skrze slovo ich uveria vo mňa, aby všetci jedno boli, ako Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe“ (17, 20 -21). Matúš potom (28, 18 – 20) hovorí: „Daná je mi všetka moc na nebi i na zemi; preto idúc, učte všetky národy, krstiac ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha, učiac ich zachováva všetko, čo som kedy prikázal vám; a aj, ja s vami som po všetky dni, až do skonania sveta.“

Ich nenahraditeľná stopa v našich dejinách nevymizla ani po 1160 rokoch. Môžeme povedať, že priblížila Boha a písmo Sväté obyčajným ľuďom v zrozumiteľnom jazyku. Presne to hlásal aj Martin Luther a bola to základná požiadavka reformácie.

Zdroj: GORAZD. Život sv. Cyrila a Metoda a ich vzťah k Rímu a Carihradu. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2012.
CHMELÁR. E., Rekoštrukcia Slovenských dejín. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2021
Foto: © ASloZ / Ivan Debnár