Smrtná nedeľa – 5. pôstna nedeľa

„On však, pretože zostáva naveky, zastáva kňazský úrad, ktorý neprechádza na iného. Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za nich.“
Žid 7, 24 – 25

Bratia a sestry!

Biblia je pre nás nesmierne vzácna kniha. Svedčí nám nielen o veľkých Božích činoch a zázrakoch. Zároveň ukazuje aký je človek nestály a neraz až hriešny. Čo je však najkrajšie, píše o tom ako sa Otec nebeský ku nám približuje. Neustále hľadá cesty, ktoré by nás vrátili do nebeského kráľovstva. Toto kráľovstvo sme v osobách Adama a Evy kedysi dávno stratili. Potopou sa zničil dávny svet, naplnený svojvôľou a hriechom. Avšak od čias Abraháma nás Pán Boh hľadá. Prihovára sa ku nám skrze Božích služobníkov a prorokov. Všetci títo Boží ľudia časom zomreli. A my dnes, ľudia modernej doby hľadáme niekoho, kto by nám pomohol nachádzať tú stratenú cestu ku Pánu Bohu. A nielen nájsť tú cestu, ale aj niekoho, kto by nám pomohol po nej kráčať. Áno, my vieme, že sa máme vrátiť. Dokonca aj tušíme, kade tá dobrá cesta vedie. Neraz však priznávame, že nemáme dosť síl. Vnútornej, duchovnej, neraz ani telesnej. Ostáva nám teda jediné. Spoliehať sa na niekoho, kto je nekonečne mocný. Priam nekonečný. Kto by to mohol byť?

Pán Ježiš zostáva naveky,

a) dôverujme Mu.
b) je dokonalý.
c) má nás rád. 

a) Vzácni bratia a sestry, dnešná nedeľa má pomerne smutný názov. Smrtná nedeľa. Touto nedeľou sa začína obdobie kedy viac budeme myslieť nielen na utrpenie, ale aj záver pozemského života Pána Ježiša. A tu prichádzame k akémusi rozporu. Touto kázňou túžim presvedčiť niekoho o tom, že Pán Ježiš je ten Niekto, kto nám dokáže pomôcť aj dnes. A na druhej strane zvestujeme, že ten istý Pán Ježiš zomrel na kríži. Tak môže alebo nemôže nám v skutočnosti pomôcť? Bratia a sestry touto otázkou nechcem búrať ani narúšať nábožnú vieru, ktorú sme zdedili po svojich rodičoch. Chcem len podčiarknuť, že nájsť a veriť v Pána Ježiša nie je až tak ľahké. Môžeme si o Ňom niečo pekné prečítať alebo zaspievať o Ňom nejakú pieseň. Dokonca Ho môžeme mať ako predmet nejakého pekného zvyku. To všetko sa dá a ak sa tak koná je to v najväčšom poriadku. Zachovávajme Pána Ježiša v našom povedomí a bude dobre. Neraz nám však život ukazuje, že takéto nábožné prejavy nestačia. Sú chvíle, kedy potrebujeme viac. Túžime po istote. Po pokoji. Po nádeji. A to je občas ťažké. Veriť alebo dokonca plne dôverovať Pánovi Ježišovi je z času na čas priam nemožné. Naše starosti sú tu. Prenasledujú nás a nedajú nám dýchať. Avšak skúsme sa aj vtedy rozpomenúť na nášho Pána Ježiša. On je tou rukou podanou z nebies. Verme Mu alebo to aspoň skúsme.

b) Bratia a sestry, čo to hovorí List Židom o našom najvyššom Kňazovi? Zostáva naveky a Jeho úrad neprechádza na iného. Tým je povedané, že Pán Ježiš je skutočným Božím Synom, nad ktorým nevíťazí ani smrť, keďže zostáva naveky. Kňazi, farári alebo aj biskupi po rokoch života slabnú a nakoniec umierajú a ich úrad prevezme ďalší kňaz. Ježišov úrad neprevezme a ani nemôže prevziať nikto iný. To by musel byť druhým Božím Synom a o takom sme nikdy nepočuli. Áno, Smrtná nedeľa má smutný názov. Naznačuje nám, že niekto významný umrel. Niekto, kto mal a doteraz má dosah na náš život. Avšak o niekoľko dní uvidíme, že na tohto dokonalého Kňaza ani smrť nestačila. A v tom je Jeho dokonalosť. Pán Ježiš bol tak dobrý a tak milosrdný, že ani pekelné brány Ho nedokázali natrvalo prijať. Ak sme sa teda pýtali na začiatku, kto by nám mohol pomôcť v našom životnom putovaní, tak je to práve Pán Ježiš. Ak dokázal premôcť smrť, potom dokáže prekonať spolu s nami aj všetky starosti, slzy a trápenia. Nebojme sa toho, že býva kdesi ďaleko. Nie, On je bližšie akoby sme si to vedeli predstaviť. Mnohokrát je blízko nás, tesne vedľa. Majme oči a srdcia otvorené a uvidíme Ho. Náš dokonalý Kňaz nie je ľudským kňazom so svojimi chybami a nedostatkami. On je tu pre nás vždy a v každej chvíli. Aj v dobrej, ale aj v zlej.

c) List Židom nám teda krásnym spôsobom ukazuje čo je najväčším Ježišovým darom. On nás chce v prvom rade spasiť, teda zachrániť. Oslobodiť nás od niečoho. A my vieme, od čoho. Od našich hriechov, zloby, nenávisti, nelásky, lakomstva a pomsty. My sme sa nevedeli a doteraz sa nevieme týchto skutkov zbaviť. A keď si myslíme, že to dokážeme, tak sa hlboko mýlime.

Bratia a sestry, môžeme sa opýtať, že prečo to všetko Pán Ježiš pre nás vykonal. Čo Ho viedlo ku tomu, aby celý svoj život obetoval pre nás? Odpoveď je trochu zvláštna. Lebo nás má rád. A to jeden z hlavných dôvodov, prečo sa môžeme ku Pánovi Ježišovi utiekať. Má nás rád. On je Mesiáš, ktorý nás privedie naspäť do neba. Späť k Otcovi nebeskému. Verme v Neho a budeme šťastní. Amen.

Modlitba:

Pane Ježiši, prosíme Ťa dávaj nám silu veriť v Teba. Niekedy sa nám to nedarí, lebo starosti sveta nás úplne premôžu. Sme slabí a občas nedokážeme vidieť dobrých ľudí okolo seba. Prosíme Ťa, pomôž nám vždy nájsť tie pravé perly, ktoré sú niekedy veľmi skryté. Ďakujeme Ti však za všetko čo si pre nás vykonal. Za obeť, ktorú si priniesol. Všetko si pre nás urobil, len aby sme my ostali šťastnými. Chválime Ťa, aj keď vieme, že naše chvály budú vždy len nedostačujúce. Nech je požehnané Tvoje meno naveky. Amen.

Mgr. Michal Gubo
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: pixabay.com