Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Michalovce, Fr.Kráľa 7, 071 01 Michalovce


Michalovce,25.01.2023

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
814 99 Bratislava

Č.j. 15/23

Vec: Sprístupnenie informácii o podnikaní

Vážená pani riaditeľka Evanjelickej diakonie,

reagujeme na váš list a poklady, ktoré ste poslali ako odpoveď na našu žiadosť o sprístupnení informácií o podnikaní v cirkevnom byte na Panenskej 25.

Vo vašom liste, a tiež v preposlanom liste pani Beáty Dobovej (štatutárky SED BA) sa veľa píše o tom, že chcete úprimne a pravdivo podať všetky informácie, a tiež že vaše zámery (resp. zámery zainteresovaných z ED a SED) boli vždy čisté a profesionálne, a nikdy nie nemorálne a špekulatívne.

Dokonca nás žiadate o korekciu vyjadrení týkajúcich sa využívania bytu na Panenskej 25 v súvislosti s touto podnikateľskou činnosťou. Avšak nevieme prečo, keďže sme vychádzali len zo záverov správy synodálnej komisie, ktorá bola na Synode 2019 v Prešove veľkou väčšinou prijatá. Hlavnú časť nášho listu tvorili práve otázky, kde sme žiadali netransparentné a podozrivé hospodárenie v budove Panenská 25 objasniť. Z tohto dôvodu vás žiadame, ak máme podľa vášho názoru dať niektoré veci na pravú mieru, aby ste nám dali vedieť ktoré!

V nasledujúcej časti tohto nášho otvoreného listu vás, ako aj širšiu evanjelickú verejnosť chceme, naopak oboznámiť s niektorými našimi výhradami k poskytnutým informáciám.  Túto formu volíme preto, pretože rovnaké podklady aké ste poslali nášmu cirkevnému zboru boli poskytnuté aj ďalším cirkevným orgánom ECAV vrátane Synody.

Najskôr vám však chceme poďakovať za ochotu komunikovať, diskutovať a poskytnúť informácie. To by malo byť v Evanjelickej cirkvi pri správe zvereného majetku štandardom, a to najmä vo vzťahu funkcionárov k evanjelickej verejnosti, lenže bohužiaľ minimálne v posledných rokoch to tak nie je. Naše otázky a požiadavky sme si dovolili naformulovať do nasledujúcich odsekov.

Koneční užívatelia výhod

Vo svojom liste píšete, že konečnými užívateľmi výhod boli klienti účelového zariadenia  ECAV na Slovensku – zariadenia sociálnych služieb pre seniorov pod SED ECAV na Slovensku. Neuviedli ste však ani jediný dôkaz, ktorý by toto vaše tvrdenie potvrdil! Jedná sa nám o potvrdenie preukazujúce, že tento výnos – z podnikania na AirBnB bol riadne v účtovníctve zaevidovaný, a tiež na čo konkrétne boli tieto – predpokladáme, že sa samostatne evidované a viazané – zdroje využité. Žiadame vás o nezávislé overenie a upresnenie tejto zásadnej informácie, ktorá v tejto podobe ostáva na úrovni nepodloženého tvrdenia.

Morálne a legitímne podnikanie?

Okrem toho čo v liste uvádzate, sa chceme venovať aj tomu, čo tam chýba. A to je nepriamy resp. úplne absentujúci komentár k spôsobu akým sa v prenajatej cirkevnej budove podnikalo. V zmluve medzi Evanjelickou cirkvou (v zastúpení Reformatou) a Evanjelickou diakoniou je uvedené, že „bez súhlasu prenajímateľa môže nájomca prenajať predmet nájmu iba Stredisku Evanjelickej diakonie“. Podľa nášho názoru je z uvedeného zrejmé, že sa jedná o využívanie iba v priamej „diakonickej línii“ a rozhodne nie na komerčné podnikanie, kedy sú v objekte ubytovávané úplne cudzie osoby bez akéhokoľvek vzťahu k ECAV, SED či ED!!! To považujeme za hrubé porušenie zmluvy aj dobrých mravov, a to zvlášť preto, že ECAV ako majiteľ objektu o tomto „podnikaní“ nebol vôbec informovaný – ani oficiálne ani neoficiálne.

Je šokujúce, že o tomto podnikaní v rozpore so zmluvou sa konateľ Reformaty a následne vedenie ECAV dozvedelo len od jedného z malých nájomcov, ktorý sa sťažoval na cudzie osoby voľne sa pohybujúce sa po objekte! A rovnako škandalózne je aj to, že tieto úplne cudzie osoby, často aj zo zahraničia sa voľne pohybovali vo dvore – v priestoroch patriacich Generálnemu biskupskému úradu (GBU) kde bol za normálnych okolností prístup len cez ohlásenie a diaľkovo ovládanú bránu!

Ak bolo všetko v najlepšom poriadku – čo je dojem, ktorý sa snažíte vy, ale najmä pani Dobová vo svojom liste vytvoriť – tak prečo o tomto komerčnom podnikaní nebolo vedenie ECAV a Reformaty informované vopred? Prečo sa Ján Gasper pri zverejnení týchto informácií tváril prekvapene, že on o nejakom podnikaní nič nevie, keď pani Dobová v liste uvádza, že Ján Gasper ako osoba poverená riadením Evanjelickej diakonie bol o tomto zámere informovaný vopred (už v roku 2017)? Prečo Ján Gasper nesúhlasil ani s kontrolou hasiacich prístrojov v inkriminovanom byte, a radšej ich neskôr osobne priniesol do kancelárie Reformaty?

Vzhľadom k veľmi nízkemu nájmu medzi ECAV a Evanjelickou diakoniou je zjavné, že využitie tohto bytu sa primárne predpokladalo iba na diakonické účely. Akékoľvek komerčné podnikanie za týchto zvýhodnených podmienok preto považujeme za nemorálne! Vo všeobecnosti je podnikanie v tomto kontexte len ťažko možné považovať za čisté a profesionálne ako to vo svojom liste uvádza pani Beáta Dobová. Skôr naopak, môžeme hovoriť o skoro absolútnej netransparentnosti v situácii, kedy sa byt pôvodne určený na diakonické účely, začal využívať komerčne! To úplne logicky a oprávnene vyvoláva závažné pochybnosti a otázky!

Tých otázok je viac. Ak by bolo všetko, ako píšete – ako vo vzťahu k mestu, tak aj k ECAV – v najlepšom poriadku, tak prečo SED – krátko po tom ako tieto skutočnosti vyšli (neplánovane) najavo s týmto podnikaním prestalo? Už nebol záujem pomôcť Zariadeniu pre seniorov, alebo je za tým niečo iné?

Vážená pani riaditeľka Ľubica Szabóová Vysocká, veríme, že aj vy máte inú predstavu o transparentnom a serióznom podnikaní. Aj preto vás  v tejto veci opakovane žiadame o nezávislú kontrolu, nápravu a uvedenie týchto vecí na pravú mieru!

Nesprávny uvedený časový rozsah podnikania

V informáciách, ktoré ste nám poskytli je uvedené, že podnikanie cez „AIRBNB sme realizovali od 12/2017 do 12/2018 a ešte jeden mesiac 5/2019“. Napriek tomu, že bolo uvedených viacero informácií, ktoré potvrdzujú podnikanie v uvedenom období, považujeme túto informáciu za neúplnú a preto zavádzajúcu. To si dovolíme tvrdiť preto, lebo vami poskytnutý zoznam nepovažujeme za úplný. Na základe informácií z iných zdrojov totiž vieme preukázať, že v tomto byte sa cez AirBnB podnikalo už skôr ako v mesiaci 12/2017! Skutočnosť, že nám (a zrejme aj generálnemu predsedníctvu, presbyterstvu či dokonca Synode) bola poskytnutá nesprávna informácia hodnotíme ako mimoriadne závažnú, a preto Vás  žiadame o urýchlené preverenie a nápravu tohto stavu. Ináč tento závažný nedostatok spochybňuje celý materiál, a môže byť chápaný ako snaha účelovo bagatelizovať výnos z uvedeného podnikania! Ak k náprave tejto informácie v krátkom čase nedôjde, bude to znamenať, že je tu (znova!) snaha niečo zakrývať či manipulovať s mienkou Evanjelickej verejnosti!

Na stránkach AirBnB, kde bol byt na Panenskej 25 ponúkaný bolo tiež uvedené „Bratislava, Slovensko: členom od květen 2015“. Viete nám to vysvetliť?! Tým nechceme tvrdiť, že tento byt sa využíva cez AirBnB už od roku 2015, ale táto záležitosť si určite vyžaduje vysvetlenie!

Za spornú považujeme aj informáciu o ukončení podnikania v máji 2019. Ako dôkaz uverejňujeme kalkuláciu z AirBnB webstránky Panenskej 25, kedy sme si mohli vybrať obdobie a vyžiadať kalkuláciu aj na mesiac august 2019! Aj preto vás chceme požiadať o dodatočne overenie informácie, dokedy sa v tomto byte reálne podnikalo, a tiež dokedy bol tento byt k dispozícii na AirBnB!

Nesúlad kalkulácie a tržieb

Závažné pochybnosti máme tiež o uvedených sumách za ubytovanie. Vidíme tu rozpor medzi cenotvorbou (kalkuláciou) uvedenou na webstránkach, a výslednými sumami uvedenými vo výpise. Ak zoberieme v úvahu skutočnosť, že ubytovanie v tomto objekte sa poskytovalo na min. 2 dni, tak rozhodujúcim parametrom ovplyvňujúcim cenu pri krátkodobých pobytoch je jednotková cena a počet osôb. Pri náhodnom preverení niektorých pobytov nám vo vzťahu ku kalkulácii vyšli rozdiely v niekoľkých desiatkach percent! Vzhľadom k týmto veľkým (nevysvetleným) nezrovnalostiam vás chceme požiadať doplnenie výpisu jednotlivých pobytov o celkový počet ubytovaných osôb, počet dní a jednotkovú cenu ubytovania za jednu noc.

Bez týchto údajov, vzhľadom k spornému definovaniu obdobia, v ktorom sa podnikalo, a tiež vzhľadom k rozporuplným údajom v kalkuláciách vo vzťahu k fakturovanej sume nemôžeme považovať ani ďalšie uvedené údaje za dôveryhodné.

Záver

Aj keď považujeme v určitom kroku za správne osloviť aj predstaviteľov organizácie, ktorá v tomto cirkevnom objekte podnikala, určite to nestačí. Slovo Božie nás upomína, že máme veriť Bohu, čo však neplatí pre ľudí. Ak si chceme zachovať čisté a dobré vzťahy, každý správca cirkevného majetku má byť pripravený vydať počet – pred objektívnou a nezávislou kontrolou. Aj preto považujeme za potrebné a profesionálne vykonať v tejto konkrétnej záležitosti riadny externý audit, kde sme pripravení s výberom auditora aj s preplatením nákladov na túto službu pomôcť. Pretože nám na dobrom kresťanskom šafárení, aj na efektívnom hospodárení a na ECAV záleží. Veríme, že aj vám.

S pozdravom

Predsedníctvo cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Michalovce

Július Peržeľ, zborový dozorca
Ján Meňky, zborový farár