Pán Boh druhý raz neďakuje!

Ad: Novoročný pozdrav od Predsedníctva ECAV na Slovensku

Zvláštnym spôsobom z generálneho biskupského úradu prišiel na farské úrady (niekde ani neprišiel, niekde prišiel na adresu zborového dozorcu) list od Predsedníctva ECAV na Slovensku.

Prvé, čo sa odohralo v mojej mysli, bola spomienka na nebohého farára Ľudovíta Dudáša. Veľmi rád pracoval s mládežou. Bol veľmi ochotný poslúžiť zvesťou evanjelia. Spomínam si, ako sme sedeli pri ohni v kruhu mládeže a brat Dudáš učil mladých i mňa, že Pán Boh druhýkrát neďakuje. Učil v zmysle Božieho slová, že ak sa človek usiluje o chválu u ľudí, nech ju nečaká od Pána Boha. Kázal na základe slov Pána Ježiša na adresu farizejov, ktorí sa radi predvádzali pred ľuďmi.

V Evanjeliu podľa Matúša 6, 2 čítame: „Majú svoju odmenu,“ resp. dostali svoju odplatu, teda u Boha nech ju nečakajú.

Veľmi sa mi vžil tento odkaz do mysle. Keď chcem vyjadriť vďačnosť bratom a sestrám v zbore za službu, veľmi si dávam pozor, aby som ich neobral o ich nebeskú odmenu. Ďakujem im formuláciou: „Nech vám Pán Boh odplatí.“

Novoročný pozdrav predsedníctva ECAV smrdí až detinskou samochválou. Snahou získať si uznanie u ľudí.

„Majú svoju odmenu.“

Cirkevný majetok na ceste von z ECAV.

Popri úspechoch opísaných v novoročnom pozdrave predsedníctva ECAV chýba v pozdrave akákoľvek zmienka o jednom z najväčších „úspechov“ predsedníctva cirkvi: o vyvedení majetku ECAV v hodnote mnoho miliónov eur von z ECAV. Budova na Svoradovej, v lukratívnom centre Bratislavy, je zásluhou predsedníctva ECAV už na „dobrej ceste“ von z ECAV.

Predsedníctvo ECAV bez súhlasu cirkevných grémií podpísalo „Neodvolateľný súhlas“ s investičnými zámermi oligarchu na parcele susediacej s našou budovou na Svoradovej ulici. Ak ju nepoznáte, nie je to žiadna malá vilka pod hradom, je to niekoľkoposchodová budova oproti Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.

V Drienovskej Novej Vsi na obecnom úrade podpísal Eľko s bývalým generálnym dozorcom „Neodvolateľný súhlas“ s investičnými zámermi oligarchu na parcele vedľa našej budovy. O čí prospech im išlo?

Obidvaja mali zatemnenie mysle? Ani jednému z nich nenapadlo, že bez súhlasu kompetentných grémií na to nemajú právo a porušujú cirkevnoprávne predpisy? Nenapadlo im, že ako najvyšší predstavitelia ECAV na Slovensku sa stávajú temným príkladom? Čo ak predsedníctva zborov začnú rozpredávať cirkevný majetok bez súhlasu presbyterstva a zborového konventu, odvolávajúc sa na Eľka a Brozmana? Veď to tiež môžu urobiť „v dobrej viere“.

Lebo oni to, ako zaznelo na synode, urobili v „dobrej viere“.

Za koľko? Judáš za tridsať strieborných. Bola to taká suma, že bývalý generálny dozorca mohol spokojne odísť bez akéhokoľvek vysvetlenia z „najvyššej“, nekritizovateľnej a nepostihnuteľnej funkcie?

Nepostrehol som nikde, že by zastupujúca a novozvolená generálna dozorkyňa robila nejaké kroky a ratovala milióny odchádzajúce z ECAV v čase, keď cirkevné zbory – rozumej: spoločenstvá, kde sa evanjelium zvestuje a prisluhujú sa sviatosti – zápasia s režijnými nákladmi.

„Úspech“ – vyvedenie budovy na Svoradovej z majetku ECAV by si zaslúžil miesto medzi ostatným úspechmi spomínanými v novoročnom pozdrave plnom samochvál.

Pre koho platia cirkevné zákony? Predsedníctvo cirkvi je mimo zákona?

V súčasnom zložení grémií im to prejde. Rád by som ich však upozornil na jeden príbeh zo Starej zmluvy.

Prorok Elízeus uzdravil z malomocenstva Naamána – vojvodcu sýrskeho kráľa. Nechcel za to nijaké dary. Lakomý Elízeov sluha Géchází to využil. Dobehol odchádzajúci sprievod Naamána a zaklamal, že Eliáš si to rozmyslel, a vypýtal si dary pre seba. Ako to dopadlo? Dočítate sa to v 2. knihe Kráľov v 5. kapitole.

Neprajem nikomu nič zlé. Túžim, aby nás i táto zvesť viedla k pokániu a vernej službe Pánovi Ježišovi Kristovi.

Každý dostane svoju odplatu. Tí, ktorí ju chceme od Boha, nečakajme ju od ľudí.

Kto ničí Božie dielo, toho zničí Boh.

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: pixabay.com