Nielen naši čitatelia a priaznivci si určite budú pamätať príbeh prenajímania bytu na Panenskej 25, ktorý patrí medzi vymenované kauzy spoločnosti Reformata, ktoré boli spomenuté aj v správe synodálnej komisie. Je to príbeh veľmi jednoduchý až prozaický, ale o to ľahšie použiteľný ako dôkaz nezáujmu či neschopnosti nového vedenie vôbec niečo vysvetliť.

Nájomná zmluva

Zmluva medzi ECAV, ktorá bola zastúpená spol. Reformata, a Evanjelickou diakoniou bola podpísaná 1. 6. 2009. Týkala sa bytu pozostávajúceho z piatich miestností a dvoch sociálnych zariadení o celkovej ploche 103 m2. Vzhľadom na to, že nájomca sa zaviazal

 • používať priestory za účelom realizácie projektov a činností Evanjelickej diakonie,
 • preinvestovať v roku 2009 32 000 € na kompletnú rekonštrukciu priestorov, bolo nájomné v roku 2009 stanovené na symbolické 1 euro, a v ďalšom období na 1850 eur ročne, čo predstavuje mesačne 154 € za 103 m2 (1,50 € za 1 m2).

Podľa dostupných údajov bola uvedená suma reálne preinvestovaná, a teda, ak by sme túto skutočnosť zohľadnili v nájme, tak by sa reálny nájom dostal na akceptovateľnú hranicu 6,5 € na mesiac a m2. Pre úplnosť je potrebné dodať, že v danom čase boli uvedené priestory využívané v súlade so zmluvou, napr. Centrum pre deti a mládež „KROK“.

Po ukončení platnosti zmluvy bola v máji 2014 konateľmi Vladimírom Danišom a Jaroslavom Mlynárom dodatkom predĺžená o ďalších 5 rokov, t. j. do 31. 5. 2019. Základné nájomné ostalo zachované vo výške 154 €/mesiac, t. j. 1,50 €/m2/mesiac, avšak tentoraz bez akéhokoľvek záväzku investovať, čo zásadným spôsobom zhoršilo pozíciu ECAV, resp. Reformaty v tomto nájomnom vzťahu. V pôvodnej zmluve bola uvedená klauzula, že objekt bez súhlasu prenajímateľa (ECAV, zastúpenej správcovskou spol. Reformata) nájomca nemôže prenajať inej osobe. V dodatku bola táto klauzula upravená tak, že bez súhlasu prenajímateľa môže nájomca priestory prenajať len Stredisku evanjelickej diakonie. Ak by sme predpokladali, že tieto priestory budú využívané výhradne pre projekty a činnosť diakonie, aj takýto nízky nájom by sa dal akceptovať.

Podnikám, podnikáš, podnikáme

Avšak v roku 2018 sa pracovníkom Reformaty  sťažoval jeden z nájomcov na čistotu a zabezpečenie objektu, a zároveň sa pýtal, či je tento objekt komerčne prenajímaný. Pracovníčka Reformaty odpovedala, že v danom prípade pravdepodobne ide iba o dobrovoľníkov z Evanjelickej diakonie. Nato ju nájomca upozornil na odkaz na celosvetovú internetovú stránku (AirbnbCouch Surfing), kde poukázal na možnosť prenajatia objektu v cene okolo 25 €/os/noc pri max. počte 8 osôb, pričom podľa údajov na stránke bola dosahovaná skoro 100 % obsadenosť.

Len pri obsadenosti 5 osôb a cene 25 € za noc, by priemerný mesačný zárobok dosiahol 3 750 €, pričom ročne by táto hodnota mohla dosiahnuť 45 000 € (pri plnom obsadení do 60 000 €). Nájom necelých 2 000 € ročne, ktorý “inkasovala” od nájomcu Reformata, je z tohto pohľadu zanedbateľný a evidentne to poukazuje na porušenie zmluvy zo strany nájomcu. To je podľa nášho názoru spojené aj s morálnym zlyhaním, keď zmluva, ktorá predpokladala realizáciu diakonických aktivít, bola zneužitá na komerčné podnikanie so zámerom dosahovania zisku! Okrem toho mali ubytované osoby aj prístup do dvora – záhrady biskupského úradu, a tiež do budovy. To v praxi znamená, že bez vedomia vlastníka objektu sa v jeho nehnuteľnostiach pohybovali úplne neznámi ľudia, čo predstavuje vážne porušenie bezpečnosti, týkajúce sa cirkevných pozemkov a budov v bezprostrednej blízkosti generálneho biskupského úradu!

Výsledok “šetrenia” predsedníctva ECAV

K bytu na Panenskej sa na Synode najskôr vyjadril konateľ Branislav Rybnikár:

O tie veci sa vraj zaujímal a zistil, že tieto priestory sa prenajímajú, resp. prenajímali  Evanjelickej diakonii a objavili sa na nejakom internetovom portáli. Tieto priestory podľa neho neprenajímala nejaká tretia osoba, prenajímali ich pracovníci Strediska Evanjelickej diakonie  na Partizánskej, kde, pokiaľ mali nejaké aktivity, tak tam boli ubytovaní dobrovoľníci v rámci výmenných programov. A pokiaľ títo dobrovoľníci neboli, tak vraj majú osobu, ktorá tieto priestory ponúka cez AirBnB.

Kalkulácie, ktoré boli v správe uvedené, boli údajne vypočítané bez toho, aby to bolo konzultované so Strediskom Evanjelickej diakonie na Partizánskej. Uvedené čisla vraj veľmi nezodpovedajú realite. Kalkulácia sa vraj menila tak, že za každú ďalšiu osobu sa už neplatila plná suma, ale platilo sa menej, čo je podľa Rybnikára štandardom v podobných prevádzkach.

Vraj už dávnejšie informoval generálne presbyterstvo, že príjem za rok 2018 bol cca 13 974 , od čoho je vraj ešte potrebné odpočítať upratovanie, údržbu a pod. Potom je vraj tá cena úplne inde.

Následne sa pokúsil kauzu bagatelizovať a obhájiť Ivan Eľko:
Strašne nám vraj všetkým vadí využívanie jedného priestoru cez AirBnB,  ktorý Diakonia dáva svojim stážistom, a keď tam nie sú, tak ho vraj ponúka k prenajímaniu na inej báze”, aby aspoň niečo dostala.

Analýza výsledku šetrenia”

Ak máte pocit, že to „šetrenie“ bolo povrchné a tendenčné a že ste sa v podstate nič nedozvedeli, nie ste sami. V ľudovej hantírke sa často používa “rybárske” príslovie, keď od niekoho niečo nekriticky prijímate, že ste ako “ryba, ktorá zožrala návnadu aj s navijakom”. Niečo podobné v tomto kontexte platí aj pre Branislava Rybnikára, ktorý zrejme išiel do Strediska Evanjelickej diakonie a uveril všetkému, čo mu povedali. Nie je tu ani náznak toho, že by tieto údaje overoval, konfrontoval so správou komisie, či snažil sa ich podložiť dôkazmi.  Poďme sa teda pozrieť na to, čo sme sa po 18 mesiacoch (!) “šetrenia veci” dozvedeli.

“Vysvetlenie” Ivan Eľka by možno obstálo v byte, ktorý vlastní on sám, a kde účel, na ktorý je byt využívaný, a tiež spôsob a rozsah jeho využívania, určuje len on sám. Určite to však neplatí pre byt, ktorý patrí celej Evanjelickej cirkvi a ktorý Reformata ako správca prenajíma ďalšej právnickej osobe! Ivan Eľko tu má zastupovať záujmy ECAV či už priamo, alebo cez Reformatu, ale to sa nedeje!

Môžeme však konštatovať, že je definitívne potvrdené, že objekt bol prenajímaný a využívaný na komerčné účely! Potvrdil to ako Branislav Rybnikár, tak aj Ivan Eľko. To všetko sa udialo bez vedomia ECAV ako vlastníka, resp. spoločnosti Reformata ako správcu! Zodpovednosť za tento stav nesie najmä Evanjelická diakonia, ktorá v súlade so zmluvou mala zabezpečiť, že objekt bude prenajatý LEN Stredisku Evanjelickej diakonie a nikomu inému! Asi nie je potrebné vysvetľovať, že ďalší, a dokonca komerčný prenájom úplne cudzím osobám cez AirBnB do tejto kategórie určite nespadá! Tu je teda možné konštatovať úplne zjavné a flagrantné pochybenie zo strany Evanjelickej diakonie, keď porušila

 • zmluvné podmienky využívania objektu – len na projekty a činnosti diakonie,
 • v zmluve stanovenú podmienku, že objekt nesmie byť prenajímaný žiadnej inej osobe, iba Stredisku Evanjelickej diakonie (pritom bol prenajímaný tretím, a dokonca úplne cudzím osobám cez verejný, internetový portál),
 • zásadu bezpečnosti pohybu v areáli generálneho biskupského úradu tým, že sa v ňom pohybovali bez oprávnenia úplne cudzie osoby,
 • morálnu zásadu, že objekt prenajatý za symbolickú cenu na diakonické účely, nezneužijem v nekontrolovanom rozsahu na podnikanie a tvorbu zisku – to je podvod!

Predstavitelia ECAV a Reformaty teda potvrdili, že išlo o komerčný účel. To je však v rozpore s tvrdením povereného riaditeľa Evanjelickej diakonie Jána Gaspera, ktorý, keď ho konateľ Reformaty Štefan Sabol požiadal o vysvetlenie a kontrolu priestorov, tvrdil, že o prenajímaní priestorov cudzím osobám nič nevie, čo sa snažil podporiť aj tým, že poukazoval na zlý až nevyhovujúci stav týchto priestorov. Ešte predtým “zmizla” z internetu aj možnosť objednania pobytu z portálu AirBnB, čo je nepochybne dôkazom toho, že niektorípodnikaví jednotlivci” si boli veľmi dobre vedomí toho, že uvedené “podnikanie” rozhodne nie je v poriadku! Pretože ak by bolo všetko v poriadku, prečo s tým potom prestali?!

Samotné verejné priznanie, že v objekte sa komerčne podnikalo, však žiadnu mimoriadnu cenu nemá. Priznalo sa len to, čo bolo verejne známe. Zrejme aj preto sa jedným dychom, či dokonca v jednej vete, ako Branislav Rybnikár, tak aj Ivan Eľko snažia spochybniť či bagatelizovať výšku výnosu z tohto podnikania. Či už spochybňovaním kalkulácie, v danom prípade jednotkovej ceny prenájmu za noc, alebo celkového výnosu. Ibaže kalkulácia, ktorá bola použitá pre výpočet v správe komisie, nebola teoretická, ani ju nebolo potrebné konzultovať s “odborníkmi z Partizánskej”, pretože bola získaná priamo z vtedy ešte fungujúcich stránok! Konkrétne bola použitá suma 120 eur za noc, pričom podľa obdobia a obsadenosti bola dosahovaná aj cena 150 eur. V správe, a rovnako na základe pozorovania nájomcov, bolo konštatované tiež to, že obsadenosť objektu bola veľmi vysoká! Čiže nie iba občas, ako to tvrdia zástupcovia vedenia Reformaty a ECAV.

Čo sa týka celkového výnosu, tu je teda potrebné si naliať čistého vína a vykonať riadnu hĺbkovú kontrolu. To, čo predviedol konateľ Reformaty spolu s generálnym biskupom na Synode, totiž vyslalo falošný odkaz, že síce sa tam podnikalo, ale zisk bol taký malý, že sa tým netreba zaoberať. Keďže pre uvedené tvrdenie neboli predložené v podstate žiadne dôkazy, chceme generálneho biskupa Ivana Eľka, a tiež konateľa Reformaty Branislava Rybnikára vyzvať, aby pripravili nasledujúce záväzné údaje o využívaní bytu:

 • Pri zverejnení výšky údajného nájmu Branislav Rybnikár uviedol, že ide o nájom za rok 2018. Bol tento objekt prenajímaný len v roku 2018, alebo aj v predchádzajúcich rokoch?
 • Koľkým externým záujemcom (skupinám) bol tento byt cez AirBnB  ročne (resp. v jednotlivých rokoch) prenajatý, s akou priemernou obsadenosťou a akým ziskom?
 • Žiadame zverejniť zmluvu medzi Evanjelickou diakoniou a Strediskom Evanjelickej diakonie (ak teda nemajú čo skrývať a vedia si ju obhájiť)
 • Potvrdenie o registrácii ubytovania na mestskom úrade, ktorý vedie evidenciu ubytovaných hostí, okrem iného aj za účelom platenia daní.
 • Kto bol konečným užívateľom výhod – zisku z komerčného prenájmu “sociálneho” bytu (požadujeme doložiť údajmi z účtovníctva ED a SED)?
 • V akej výške a kedy budú tieto škody uhradené, kompenzované vlastníkovi objektu, ktorým je ECAV na Slovensku, ktorá bola v tomto prípade – porušením nájomnej zmluvy – poškodená?
 • Na základe takto získaných údajov žiadame vyvodiť zodpovednosť vo vzťahu k zmluvným partnerom (Evanjelická diakonia) za viacnásobné porušenie zmluvy s ECAV (zastúpenej spoločnosťou Reformata)!

Vyšetrovanie bolo teda zrealizované povrchne, neprebehla analýza podpísaných zmlúv a ani riadna kontrola finančných tokov, a tomu odpovedá aj výsledok. Napriek tomu, že to bola požiadavka Synody ako najvyššieho orgánu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V tejto súvislosti teda vhodné si pripomenúť vyjadrenia zo Synody,  ktoré  hovoria o tom, že vedenie cirkvi požaduje ďalšie peniaze zo zborov, ale pritom prostriedky, ktoré máme, zásadným spôsobom unikajú a tratia sa. Hospodárske veci je potrebné najskôr upevniť a zefektívniť so zámerom dosahovania zisku a až potom hľadať ďalšie riešenia!

Transparentnosť: skutočná či iba proklamovaná?

Generálny biskup sa na Synode rozhovoril o tom, že sme vraj transparentná cirkev,  že naše príjmy a výdavky musia byť transparentné, že všetko je potrebné dať na papier, resp. do výkazov a poslať ďalej. Dokonca hovoril aj o tom, že vraj ani nevie, čo je to vlastne citlivý údaj. Všetko má byť k dispozícii, keď chceme byť transparentnou cirkvou!

Doterajší postup nového vedenia ECAV bol od skutočného významu slova transparentnosť vzdialený asi tak, ako ďaleko je rovník od severného pólu. Ak tieto slová brat generálny biskup Ivan Eľko myslí vážne, tak by mal začať najskôr sám od seba! Ako Valné zhromaždenie Reformaty máte s generálnym dozorcom Brozmanom právo, možnosť, ale aj povinnosť voči Synode a celej evanjelickej verejnosti si tieto údaje vyžiadať a zverejniť. Nemusíte ich posielať do Asociácie slobodných zborov, ak máte komunikačný problém s členmi vlastnej cirkvi. Pokojne to zverejnite cez EPsT a evanjelická verejnosť to určite ocení. Pretože keď to naozaj transparentne a v plnom rozsahu zverejníte, a zároveň prijmete potrebné opatrenia, potom túto tému už nik otvárať nebude. Lebo v Asociácii slobodných zborov nám nejde o nič iné, len o Evanjelickú cirkev augsburského vyznania – aby to bola cirkev spravodlivá a svätá!

Jaroslav Mervart
Miroslav Klima
členovia synodálnej komisie na prešetrenie hospodárenia spol. Reformata

ilustračné foto: pexels.com