Zastavme úpadok ECAV na Slovensku!

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, všetci, ktorým na Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku záleží. Nedovoľte, aby táto cirkev prestala byť soľou a svetlom, nedovoľte, aby táto cirkev bola horšia ako svet okolo nás!!!

Asociácia slobodných zborov, rovnako ako aj ďalšie „opozičné“ subjekty, vznikla na protest proti nekalým, netransparentným a nemorálnym praktikám súčasného vedenia ECAV na Slovensku. Vidíme až príliš veľa situácií a rozhodnutí, keď sú na úkor ECAV zvýhodnené či uprednostnené záujmy iných podnikateľských subjektov, resp. osôb blízkych súčasnému vedeniu cirkvi! Nezáujem a neschopnosť vyšetriť závažné majetkové kauzy (nielen) v Reformate, na ktoré poukázala synodálna komisia, je dnes už úplne zjavná. Za takejto situácie asi nikoho neprekvapí, že stále vznikajú aj nové kauzy, že naďalej dochádza k nehospodárnemu používaniu (plytvaniu) zdrojov zo štátneho rozpočtu a z cirkevných zborov. Zlyháva starostlivosť o cirkevný majetok a financie, pričom je to samotné vedenie ECAV, ktoré ignoruje základné cirkevné predpisy týkajúce sa starostlivosti o cirkevný majetok!

Zametanie pod koberec

O hospodárení ECAV (a donedávna aj o činnosti spoločnosti Reformata či Evanjelickej diakonie) sú k dispozícii iba netransparentné, neúplné a často zavádzajúce informácie. Z týchto podkladov nie je možné posúdiť oprávnenosť prijatých opatrení, a rovnako nie je možné vytvoriť iný, alternatívny a pre ECAV výhodnejší návrh opatrení. Všetko je podriadené tomu, aby sa maximalizoval finančný efekt pre ústredie – na úkor cirkevných zborov, kde však úplne absentuje transparentná, efektívna a najmä dlhodobá koncepcia rozvoja cirkvi. A tu nehovoríme len o dlhodobej koncepcii pre financie či majetok, ale pre celú cirkev, pre jej vierouku, pre jej poslanie! Subjektívne vyraďovanie kandidátov vo „voľbách“, ktoré nectí ani elementárne demokratické princípy zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, reprezentuje zúfalú snahu súčasného vedenia udržať sa pri moci za každú cenu…

Aj na slovenskej politickej scéne sme boli často svedkami rôznych problémov pri objasňovaní závažných majetkových káuz, ktoré často končili „dostratena“ s neslávne známym výrokom „skutok sa nestal“. Rovnaké problémy sa týkali aj politických káuz, do ktorých bol zapojený tzv. náš človek. Je veľmi smutné, že podobné správanie či konanie vidíme aj ECAV na Slovensku, ktorá by mala ísť tomuto svetu vzorom a príkladom. A práve táto oblasť – náprava hriechu skrze pokánie – je viac než vhodná na to, aby najvyšší duchovní predstavitelia cirkvi dokázali, že to s evanjelickou vieroukou myslia vážne. Vedenie ECAV však v plnení tohto vznešeného cieľa evidentne zlyháva, čím v praxi potvrdzuje, že rôzne osobné a proprietárne ciele sú im bližšie než záujem ECAV a poslanie cirkvi Kristovej!

Útok na spravodlivosť

Ten, kto si myslel, že hlbšie sa už padnúť nedá, sa aj tentokrát mýlil. Na Synode 2022 (a predtým aj na generálnom presbyterstve) boli totiž prijaté uznesenia, ktoré nielenže nie sú zárukou vyšetrenia starých káuz, ale ktoré oprávňujú súčasné vedenie ECAV konať proti tým, ktorí sa po roku 2014 snažili pomery v spoločnosti Reformata konsolidovať. Konať proti tým, ktorí identifikovali vážne zlyhania, ktorí sa aktívne zasadili sa o ich nápravu a snažili sa vybudovať kvalitatívne nový stav. Za tri roky nebola vyvodená žiadna zodpovednosť voči konateľom do roku 2014 (Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár), a to napriek preukázateľným zlyhaniam, ktoré konštatoval daňový úrad, ako aj správa synodálnej komisie.

Evanjelická cirkev sa týmto krokom nielen úplne spreneverila učeniu Pána Ježiša Krista o pravde, spravodlivosti a svätosti, ale tým, že začala prenasledovať tých, ktorí na problémy poukázali a ich riešili, sa stala horšou ako tento svet, horšou ako to, čo vidíme okolo nás! Tento stav nechceme a nemôžeme tolerovať z dvoch dôvodov:

  • pre prenasledovanie ľudí, ktorí sa snažili a snažia o nápravu pomerov v ECAV,
  • pre neakceptovateľný vieroučný a morálny úpadok ECAV.

Z vyjadrení na Synode ECAV 2022 vyplýva, že (minimálne) Štefan Sabol bude čeliť ako súdnej žalobe, tak aj obvineniu zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku! Súdna žaloba je výsledkom už spomenutého toxicky modifikovaného rozhodnutia synody a obvinenie zo zločinu zrejme vzniklo manipulatívnou úpravou uznesenia generálneho presbyterstva, ktoré odsúhlasilo, aby „nezrovnalosti v zmluvách vysvetlila prokuratúra“.

Výzva pre tých, ktorým na ECAV a kresťanskej vierouke ešte záleží

Tento bezprecedentný krok vedenia ECAV je hanbou pre celú evanjelickú cirkev, pre všetky cirkevné orgány zapojené do tohto nekalého konania, a taktiež pre všetkých duchovných, ktorí takýto postup schvaľujú, resp. svojím mlčaním tolerujú!

Aj preto chceme všetkých vás, evanjelikov, ktorým táto cirkev nie je ľahostajná, ktorým na nej záleží, požiadať o podporu. O podporu modlitebnú, o podporu zo zborov, resp. cirkevných grémií, ktorých ste členmi. Asociácia slobodných zborov už niekoľko rokov aj vďaka vám pomáha farárom prenasledovaným za svoj názor a pevný vieroučný a morálny postoj, ale aj ďalším, ktorí za aktívne zasadzujú o nápravu pomerov v ECAV. Keďže dobre poznáme Štefana Sabola ako osobu, rovnako ako i jeho prácu v spoločnosti Reformata, aj on sa môže spoľahnúť na našu podporu.

Ak nás chcete v tomto našom úsilí podporiť aj finančne, môžete tak urobiť poslaním príspevku na účet:

Číslo účtu: SK09 0900 0000 0051 5363 4576
Variabilný symbol: 757

Ďakujeme!

Nepochybujeme a veríme, že pravda vyjde najavo a že následne sa aj pomery v ECAV na Slovensku znova zmenia k lepšiemu.

Sledujte nové články na asloz.sk pre viac informácií.

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Ilustračné foto: pixabay.com