Výzva predstaviteľom ECAV, Reformaty a Evanjelickej diakonie

Vyzývame predsedníctvo ECAV, funkcionárov Reformata, spol. s r. o., a Evanjelickej diakonie, menovite

 • Ivan Eľko, generálny biskup,
 • Renáta Vinczeová, zastupujúca generálna dozorkyňa,
 • Peter Gärtner, konateľ Reformata, s. r. o., generálny presbyter,
 • Tomáš Hyben, konateľ Reformata s. r. o., člen Správnej rady Evanjelickej diakonie,
 • Marián Damankoš, člen Dozornej rady Reformata s. r. o.,
 • Ľubica Szaboóvá Vysocká, riaditeľka Evanjelickej diakonie,

o poskytnutie úplných a pravdivých informácií o podnikaní v byte na Panenskej 25 od roku 2014, ktorý patrí ECAV, je v správe Reformaty a ktorý mala dlhodobo v nájme Evanjelická diakonia.

Túto informáciu od Vás žiadame na základe správy synodálnej komisie, ktorá bola schválená na Synode 2019 v Prešove, aj na základe správy (predloženej v rámci bodu Kontrola uznesení) o Evanjelickej diakonii, prerokovanej na Synode ECAV 2022 v Banskej Bystrici. Tieto správy konštatovali viacero vážnych nedostatkov a zlyhaní pri správe majetku v obidvoch spoločnostiach, a to z pohľadu transparentnosti, efektívnosti aj zákonnosti takéhoto konania. To sa týka aj podnikania v byte na Panenskej 25, ktoré malo nielen nemorálny, ale aj špekulatívny charakter, pretože bolo v rozpore so zmluvou, ktorá bola podpísaná medzi Reformatou a Evanjelickou diakoniou, a kde sú zároveň závažné pochybnosti, či toto podnikanie bolo vedené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Napriek tomu, že túto zmluvu podpísal za Reformatu Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár ešte v roku 2014 a že na podnikanie v rozpore so zmluvou bol neskorší konateľ Štefan Sabol (neoficiálne) upozornený až v roku 2018, doteraz o tomto „podnikaní“ neboli predložené žiadne relevantné informácie, zmluvy či účtovné doklady! Požadujeme to najmä z dôvodu, že sa tu (znova) spája podozrivo nízky nájom zo strany spoločnosti Reformata (akože na diakonické účely) s úplným protikladom, a to s komerčným podnikaním cez portál AirBnB v zastúpení Evanjelickou diakoniou!

Keďže doteraz neboli predložené žiadne účtovné doklady preukazujúce zákonnosť a finančné toky tohto podnikania, je tu dôvodné podozrenie, že na úkor cirkvi mohlo dôjsť aj k nezákonnému obohateniu niektorých osôb. Aj z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste celú túto kauzu dôsledne vyšetrili a prípadné podozrenia vyvrátili, resp. uviedli na pravú mieru – čo je nepochybne v záujme Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku!

V rozmedzí jedného roka došlo k výmene konateľov a Dozornej rady Reformata, s. r. o., ako aj  riaditeľa a členov Správnej rady Evanjelickej diakonie. Ako štatutárne orgány ste Vy, noví konatelia a zástupcovia kontrolných orgánov, opakovane vyjadrili svoj zámer podnikať transparentne, efektívne a najmä v prospech ECAV. Na tomto príklade teda máte možnosť dokázať, či to myslíte vážne. Či je pre vás dôležitejšia pravda, spravodlivosť a biblické pokánie a náprava, alebo budete pokračovať v zakrývaní problémov, ktoré vedie k strate dôvery a ktoré poškodzuje a rozdeľuje ECAV! Ako predstavitelia Reformaty a Evanjelickej diakonie máte nepochybne všetky možnosti dostať sa k potrebným informáciám, a teda aj pripraviť výslednú správu!

Keďže správy predložené na Synodu ECAV 2022 tieto informácie neobsahovali, za cirkevné zbory ECAV žiadame, aby požadovaná správa okrem iného obsahovala aj nasledujúce informácie:

 • Na Synode ECAV 2022 boli ústne uvedené údaje len za rok 2018. Preto sa pýtame, či bol tento byt prenajímaný len v roku 2018, alebo aj v predchádzajúcich rokoch. Ak áno, tak ako dlho.
 • Koľkým externým záujemcom (skupinám) bol tento byt cez AirBnB priebehu roka (resp. rokov) prenajatý, s akou priemernou obsadenosťou, cenou a akým ziskom?
 • Kto viedol účtovníctvo, či je účtovníctvo k dispozícii v elektronickej podobe a aký druh daní bol odvedený z tohto podnikania?
 • Žiadame zverejniť zmluvu medzi Evanjelickou diakoniou a Strediskom Evanjelickej diakonie (ak teda nemajú čo skrývať a vedia si ju obhájiť).
 • Žiadame predložiť príslušné potvrdenia na túto činnosť podľa živnostenského zákona a Obchodného zákonníka.
 • Akým spôsobom boli realizované platby (prevodom, platobnou kartou, v hotovosti)?
 • Žiadame uviesť výšku celkových tržieb, celkových nákladov a celkový zisk z tejto činnosti po jednotlivých rokoch.
 • Kto bol konečným užívateľom výhod? Na čo bol vytvorený zisk použitý? Túto informáciu žiadame doložiť informáciami z účtovníctva.

Vopred ďakujeme za poskytnutie pravdivých a úplných informácií, ktoré spolu s návrhom preventívnych opatrení pomôžu tomu, aby sa tieto problémy už viac neopakovali. Požadujeme, aby tieto informácie boli k dispozícii evanjelickej verejnosti ešte pred opakovanými voľbami generálneho dozorcu. Sme presvedčení, že iba takýto prístup postupne prispeje k znovuobnoveniu dôvery v ECAV, ktorá je dnes na bode mrazu!

Jaroslav Mervart, bývalý člen Generálneho hospodárskeho výboru
Štefan Sabol, bývalý konateľ Reformaty, s. r. o.

Požadované informácie pošlite na adresu:
059 36 Mengusovce 194

 

foto: https://www.google.com/maps