Výzva predstaviteľom ECAV, Reformaty a Evanjelickej diakonie

Vyzývame predsedníctvo ECAV, funkcionárov Reformata spol. s r. o. a Evanjelickej diakonie, menovite

 • Ivan Eľko, generálny biskup
 • Renáta Vinczeová, zastupujúca generálna dozorkyňa,
 • Peter Gärtner, konateľ Reformata s.r.o., generálny presbyter
 • Tomáš Hyben, konateľ Reformata s.r.o., člen správnej rady Evanjelickej diakonie
 • Marián Damankoš, člen Dozornej rady Reformata s.r.o.
 • Ľubica Szaboóvá Vysocká, riaditeľka Evanjelickej diakonie

o poskytnutie úplných a pravdivých informácií o podnikaní v byte na Panenskej 25 od roku 2014, ktorý patrí ECAV, je v správe Reformaty, a ktorý mala dlhodobo v nájme Evanjelická diakonia.

Túto informáciu od vás žiadame na základe správy synodálnej komisie, ktorá bola schválená na Synode 2019 v Prešove, a tiež na základe správy (predloženej v rámci bodu kontrola uznesení) o Evanjelickej diakonii, prerokovanej na Synode 2022 v Banskej Bystrici. Tieto správy konštatovali viacero vážnych nedostatkov a zlyhaní pri správe majetku v obidvoch spoločnostiach, a to ako z pohľadu transparentnosti, efektívnosti či vôbec zákonnosti takéhoto konania. To sa týka aj podnikania v byte na Panenskej 25, ktoré malo nielen nemorálny ale aj špekulatívny charakter, pretože bolo v rozpore so zmluvou, ktorá bola podpísaná medzi Reformatou a Evanjelickou diakoniou, a kde sú zároveň závažné pochybnosti, či toto podnikanie bolo vedené v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Napriek tomu, že túto zmluvu podpísal za Reformatu Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár ešte v roku 2014, a že na podnikanie v rozpore so zmluvou bol vtedajší konateľ Štefan Sabol (neoficiálne) upozornený až v roku 2018, doteraz o tomto „podnikaní“ neboli predložené žiadne relevantné informácie, zmluvy či účtovné doklady! A to najmä z dôvodu, že sa tu (znova) spája podozrivo nízky nájom vo vzťahu spoločnosti Reformata (akože na diakonické účely), s úplným protikladom, a to komerčným podnikaním cez portál AirBnB na strane druhej, v zastúpení Evanjelickej diakonie!

Keďže doteraz neboli predložené žiadne účtovné doklady preukazujúce zákonnosť a finančné toky tohto podnikania, je tu dôvodné podozrenie, že na úkor cirkvi mohlo dôjsť aj k nezákonnému obohateniu niektorých osôb. Aj z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste celú túto kauzu dôsledne vyšetrili, a prípadné podozrenia vyvrátili resp. uviedli na pravú mieru – čo je nepochybne v záujme Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania!

V rozmedzí jedného roku došlo k výmene konateľov a Dozornej rady v spoločnosti Reformata, a tiež riaditeľa a členov Správnej rady Evanjelickej diakonie. Ako štatutárne orgány, noví konatelia a zástupcovia kontrolných orgánov ste opakovane vyjadrili svoj zámer podnikať transparentne, efektívne a najmä v prospech ECAV. Na tomto príklade teda máte možnosť dokázať či to myslíte vážne. Či je pre vás dôležitejšia pravda, spravodlivosť, a tiež biblické pokánie a náprava, alebo budete pokračovať v zakrývaní problémov, ktoré vedie k strate dôvery, a ktoré tiež poškodzuje a rozdeľuje Evanjelickú cirkev! Ako predstavitelia Reformaty a Evanjelickej Diakonie máte nepochybne všetky možnosti dostať sa k potrebným informáciám, a teda aj pripraviť výslednú správu!

Keďže tieto informácie správy predložené na Synodu 2022 neobsahovali, za cirkevné zbory ECAV požadujeme, aby požadovaná správa, okrem iného, obsahovala aj nasledujúce informácie:

 • Na Synode 2022 boli ústne uvedené údaje len za rok 2018. Preto sa pýtame či bol tento byt prenajímaný len v roku 2018, alebo aj v predchádzajúcich rokoch? Ak áno, ako dlho.
 • Koľkým externým záujemcom (skupinám) bol tento byt cez AirBnB priebehu roka (resp. v jednotlivých rokoch) prenajatý, s akou priemernou obsadenosťou, cenou a akým ziskom?
 • Žiadame uviesť informáciu, kto viedol účtovníctvo, či je k dispozícii účtovníctvo v elektronickej podobe, a aký druh daní bol odvedený z tohto podnikania.
 • Žiadame zverejniť zmluvu medzi Evanjelickou diakoniou a Strediskom Evanjelickej diakonie (ak teda nemajú čo skrývať a vedia si ju obhájiť)
 • Predložiť príslušné potvrdenia na túto činnosť podľa živnostenského zákona a obchodného zákonníka.
 • Akým spôsobom boli realizované platby (prevodom, platobnou kartou, v hotovosti)?
 • Žiadame uviesť výšku celkových tržieb, celkových nákladov, a tiež celkový zisk z tejto činnosti po jednotlivých rokoch.
 • Kto bol konečným užívateľom výhod, na čo bol vytvorený zisk použitý? Túto informáciu žiadame doložiť informáciami z účtovníctva.

 

Vopred ďakujeme za poskytnutie pravdivých a úplných informácií, ktoré spolu s návrhom preventívnych opatrení pomôžu tomu, aby sa tieto problémy už viac neopakovali. Požadujeme aby tieto informácie boli k dispozícii evanjelickej verejnosti ešte pred opakovanými voľbami generálneho dozorcu. Sme presvedčení, že iba takýto prístup postupne prispeje k znovuobnoveniu dôvery v ECAV, ktorá je dnes na bode mrazu!

 

Jaroslav Mervart, bývalý člen Generálneho hospodárskeho výboru
Štefan Sabol, bývalý konateľ Reformaty s.r.o.

 

Požadované informácie pošlite na adresu:
Mengusovce 194, 05936

foto: https://www.google.com/maps