Od 25. 11. platia nové pravidlá pre konanie hromadných podujatí medzi, ktoré patria aj bohoslužby a aktivity spojené s cirkevnozborovým životom.

Vláda na svojom zasadnutí schválila nové pravidlá konania hromadných podujatí, ktoré súvisia so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. Vyhlásila výnimočný stav a zavedenie lockdownu, s čím súvisí aj zákaz konania bohoslužieb v prezenčnej forme.

Bohoslužby a prisluhovanie sviatostí sa môžu sa uskutočňovať len formou individuálnej pastoračnej činnosť. Sobáše a krsty sa môžu konať s maximálnym počtom účastníkov 6, nezapočítavajú osoby na strane organizátora.
Pohreby sa môžu konať bez obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške.

Pravidlá pre výkon bohoslužieb, sobášov, pohrebov a krstov:

  • dezinfekcia použitých predmetov slúžiacich účelom obradu,
  • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
  • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
  • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
  • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu HP, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať.

 

ilustračné foto: pixabay.com
zdroj: https://www.minv.sk