Znova prišlo adventné obdobie plné nádeje a očakávania narodenia Pána Ježiša Krista. Obdobie, v ktorom všetci odpočítavajú dni do najkrajšieho obdobia sviatkov v celom roku. Toto obdobie je pre veriacich neodmysliteľne spojené s uspokojovaním duchovných potrieb, a to formou návštevy bohoslužieb. Advent a Vianoce boli minulý rok poznačené pandémiou koronavírusu, čo znamenalo úplne zavretie kostolov a zákaz konania bohoslužieb. Tento rok mal byť iný. To sa však nestalo, a tak znova začíname adventné obdobie so zavretými kostolmi. Vláda znova pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu a zavedeniu tzv. lockdownu, počas ktorého obmedzila konanie hromadných podujatí. Medzi ne patrí aj zákaz konania bohoslužieb.

Účelom článku nie je spracovať právnu analýzu problému, ale vyjadriť názor na aktuálnu situáciu a prijaté zákony a opatrenia.

Nový COVID automat

Vláda Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu a stále sa zhoršujúcou situáciou zaviedla niekoľko opatrení a pravidiel k zamedzeniu jej šírenia. Opatrenia sa začali sprísňovať s príchodom ďalšej, zatiaľ najhoršej vlny pandémie koronavírusu, na ktorú sme sa „dostatočne pripravovali“ počas niekoľkých posledných mesiacov.

Najskôr bol zavedený nový COVID automat, ktorý doplnil k predošlému režimu OTP (osoba Očkovaná, osoba s negatívnym Testom alebo osoba, ktorá Prekonala ochorenie COVID-19) režim OP (osoba Očkovaná, osoba, ktorá Prekonala ochorenie COVID-19), kde sa zároveň upravili pravidlá pre konanie hromadných podujatí.

Režim OP

Režim OP výrazne obmedzil fungovanie a organizovanie hromadných podujatí, medzi ktoré patria aj bohoslužby. Tie v ňom majú samostatné miesto:

3. stupeň ohrozenia (čierny)

V režime OP (teda farár aj všetci účastníci musia byť „očkovaní alebo prekonaní“) sa služby Božie môžu konať pre maximálne 50 osôb. V režime OTP („očkovaní, prekonaní alebo testovaní“) sa môže bohoslužieb zúčastniť maximálne 6 osôb a v režime základ (bez OTP) sú klasické bohoslužby zakázané. Povolená je len individuálna pastoračná činnosť.

2. stupeň ohrozenia (bordový)

V režime OP (teda farár aj všetci účastníci musia byť „očkovaní alebo prekonaní“) sa služby Božie môžu konať pre maximálne 100 osôb. V režime OTP („očkovaní, prekonaní alebo testovaní“) sa môže bohoslužieb zúčastniť maximálne 6 osôb a v režime základ (bez OTP) sú klasické bohoslužby zakázané. Povolená je len individuálna pastoračná činnosť.

1. stupeň ohrozenia (červený)

V režime OP (teda farár aj všetci účastníci musia byť „očkovaní alebo prekonaní“) sa služby Božie môžu konať pre maximálne 200 osôb. V režime OTP („očkovaní, prekonaní alebo testovaní“) sa môže bohoslužieb zúčastniť maximálne 6 osôb a v režime základ (bez OTP) sú klasické bohoslužby zakázané. Povolená je len individuálna pastoračná činnosť.

Pravidelné testovanie

Z toho nastavenia je zrejmé, že je potrebné preverovať status veriacich so zámerom ich zaradenia do skupín OP, OTP alebo základ, aby vôbec bolo možné pripraviť bohoslužby. Keďže režim OTP do 6 osôb je pre bohoslužby prakticky nepoužiteľný (až na naozaj „malé“ výnimky), v režime OP sa nezaočkovaní (ak Covid neprekonali) do kostola vôbec nedostanú. Z Covid automatu zároveň vyplýva, že ak farár Covid neprekonal (do 180 dní) a nesúhlasí s očkovaním (a teda sa nezaočkuje), nebude môcť vôbec odbavovať služby Božie, a teda ani plnohodnotne vykonávať svoje povolanie. Zvláštnosťou takéhoto nastavenia Covid automatu je, že testovaní ľudia sa vynechávajú z normálneho bohoslužobného života, a to aj napriek tomu, že pravidelne testovaný človek je určite väčšou zárukou bezpečnosti vo vzťahu k iným, ako je človek očkovaný.

Povinnosť zamestnávateľa testovať

Ďalším opatrením vlády je prijatie nového zákona o povinnosti zamestnávateľa testovať svojich zamestnancov, ktorý je zatiaľ platný do konca roka 2021. Napr. farár podľa manuálu ministerstva hospodárstva môže ísť na pracovisko, ak je aspoň otestovaný (PCR, resp. Ag testom). No podľa Covid automatu už testovanie nestačí , pretože v režime OTP by v červenom, bordovom a čiernom okrese mohlo byť na bohoslužbách len 6 osôb, čo je pre bohoslužby prakticky nepoužiteľné. – nadväznosť na predchádzajúcu vetu?

Je to teda nepriamy, ale v tomto prípade jednoznačný nátlak na farárov, aby sa dali zaočkovať. Výnimku z počtu osôb podľa Covid automatu majú len pohreby. Povinné testovanie sa podľa vyhlášky MH SR týka len tých, ktorí nie sú zaočkovaní a prekonaní. Preto musí zamestnávateľ najskôr zistiť, kto je očkovaný alebo prekonaný do 180 dní, a kto nepatrí ani do jednej z uvedených skupín, teda je nezaočkovaný a neprekonaný. To zamestnávateľ môže robiť po zmene zákona, ktorý sa iba nedávno účelovo prijal. Testovať sa teda majú len nezaočkovaní a neprekonaní, a to raz týždenne do konca roka. Ak firma bude testovať aj zaočkovaných a prekonaných, tých už bude testovať na vlastné náklady.

Manuál pre zamestnancov

V nadväznosti na tieto vládne opatrenia aj vedenie ECAV na Slovensku prijalo opatrenia a vydalo manuál pre svojich zamestnancov: Rozhodnutie predsedníctva ECAV ako zamestnávateľa na dočasný podmienený vstup duchovných zamestnancov na pracovisko s platnosťou od 29. 11. 2021. V ňom kopíruje Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 264 z 24. 11. 2021, ktorá hovorí o povinnosti zamestnanca preukazovať sa dokladom OTP pri vstupe na pracovisko. Ak sa duchovný nepreukáže potvrdením, ktorý dokladuje zhodu s režimom OTP, nebude mu umožnený vstup na pracovisko, pričom jeho neprítomnosť na pracovisku bude považovaná za prekážku na strane zamestnanca bez náhrady mzdy.

Aktivity vedenia ECAV

Vedenie cirkvi sa pri svojej argumentácii do veľkej miery opiera o prijaté štátne zákony a nariadenia. Na druhej strane však takýto postoj vnímame ako alibistický a pasívny, pretože sa nesnaží ani o pomoc duchovným, ani o uľahčenie aktuálnej situácie cirkevným zborom, ktoré v danej dobe najviac trpia!

Kto iný totiž má lobovať, presviedčať a komunikovať s pandemickou komisiou, ministrom zdravotníctva, resp. s premiérom so zámerom vyrokovať lepšie podmienky pre farárov a zbory?

Považujete za normálne, že napr. v kostole s kapacitou 600 osôb môže byť iba 6 osôb v pomerne bezpečnom režime OTP?!

Ak by sme aj akceptovali počty účastníkov v režime OP, nebolo možné vyrokovať to, aby farár nebol počítaný do počtu členov takéhoto podujatia a aby pre neho bol postačujúci PCR, resp. antigénový test? Alebo, ako sme už uviedli vyššie, prečo sa vedenie cirkvi nesnaží presadiť, aby služby Božie ostali v režime OTP s pevne určeným percentom (napr. 20 %) podľa kapacity kostola? Akú aktivitu v tomto smere vedenie ECAV vyvinulo? Do dnešného dňa totiž nikto nedokázal, že kostoly sú ohniskami nákazy, práve naopak, veriaci zodpovedne dodržiavajú všetky opatrenia.

Alibizmus a pasivita

Vedenie cirkvi takto pasívnym a alibistickým spôsobom nasleduje rozhodnutia vlády, ktoré na bohoslužobný život veľmi ohľad neberú. Zatiaľ čo úlohou štátu je primárne zabrániť šíreniu vírusu, od vedenia cirkvi sa očakáva, že bude bojovať za vlastnú cirkev, k čomu neoddeliteľne patrí možnosť (bezpečne) sa stretávať a počúvať slovo Božie! To sa však nedeje, pričom ich pasívny a mechanický postoj k štátnym nariadeniam poukazuje na to, že im na bohoslužobnom živote a evanjelizácii až tak veľmi nezáleží!

Podobný postoj vedenia ECAV sme mohli pozorovať aj v prvej a druhej vlne, keď – na rozdiel od iných cirkví – okamžite akceptovali návrh štátu, často aj bez toho, aby sa pokúsili o niečo zabojovať, resp. aby aspoň vyjadrili ľútosť nad tým, že boli prijaté takéto opatrenia na obmedzenie bohoslužieb!

Namiesto toho znova rozohrávajú hru nátlaku a zastrašovania (aj keď zatiaľ nepriamo), keď hovoria, že ak sa farár nezaočkuje, budú postupovať podľa Zákonníka práce. Čo si pod tým majú farári predstaviť? Pozastavia im mzdu, budú nútení vziať si dovolenku alebo budú disciplinárne riešení?

Núdzový stav

Na záver je potrebné dodať, že momentálne platí núdzový stav, ktorý vyhlásila vláda SR, v rámci ktorého je zavedený lockdown, čo znamená úplné uzavretie kostolov a pozastavenie účinnosti nového Covid automatu. Po zrušení núdzového stavu však Covid automat znova nadobudne platnosť.

Politici sľubovali, že už nedovolia kostoly zavrieť, ale došlo k tomu znova. Opatrenia či príprava na ďalšiu vlnu pandémie sa ukázali ako nedostatočné, a teda už nik nedrží svoje slovo. Na koho sa potom môžu cirkevné zbory a duchovní obrátiť? Kto zastupuje záujmy cirkevných zborov?

Stojí vôbec vedenie cirkvi za svojimi duchovnými, za cirkevnými zbormi, za svojimi veriacimi? Cirkevné zbory a duchovní sa dostávajú na hranice únosnosti, nik ich nepodporuje, len sa od nich veľa vyžaduje. Kto im pomôže? Na koho sa môžu obrátiť?

Kolektív autorov

Článok bol aktualizovaný 2. 12. 2021 o 15:00. Problému vzťahu miesta výkonu práce farára a režimu OTP sa vzhľadom k šírke problematiky a neustále sa meniacim pravidlám budeme venovať v samostatnom článku.

ilustračné foto: unsplash.com