19. nedeľa po Svätej Trojici

„Preto teda hovorím a svedčím v Pá­novi: Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle, zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdilosťou svojich sŕdc; oni sa (totiž) v svojej otupenosti oddali výstrednostiam, aby zo ziskuchtivosti páchali všetku nečistotu. Ale vy ste sa nie takto učili o Kristovi! Ak ste totiž po­čuli o Ňom, a dostalo sa vám v Ňom poučenia – ako je pravda v Ježišovi – zložte starého človeka podľa terajšie­ho života, rušiaceho sa v zlých, klam­ných žiadostiach, obnovte sa duchom svojej mysle a oblečte nového člove­ka, stvoreného podľa Boha v spravodli­vosti a svätosti pravdy.

Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym; veď sme si navzájom údmi. Hnevajte sa, ale ne­hrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými ruka­mi zarába, aby mal z čoho udeliť núdz­nemu. Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale len dobré, aby budovalo, kde treba, a poslucháčom prinášalo požehnanie. Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“
(Ef 4, 17 – 32)

Bratia a sestry v Pánu!

Väčšina z vás starších si iste živo dokážete porovnať, čo všetko sa už od vašej mladosti zmenilo, aké vymoženosti techniky sa dostali priamo do našich domácnosti. No, žiaľ, napriek nebývalému vedeckému pokroku a vymoženostiam techniky ne­vie ľudstvo stále dosiahnuť vyriešenie jed­ného zo základných problémov, a tým je zabezpečenie nerušeného života ľudí a ná­rodov. Čoraz viac žijeme všetci pod ťarchou obáv a neistoty, ako to bude s ľudstvom a životom na Zemi, čo nespor­ne uberá ľuďom spokojnosť a radosť zo života.

V určitom ohľade je to s nami podobne ako s tými, o ktorých hovorí evanjelium Mt 9, 1 8, ktorí prežívali podobné pocity s oným ťažko navštíveným (ochrnutým) človekom, ktorému tak veľmi chceli pomôcť, ale si uve­domovali, že nie je v ich silách prinavrá­tiť zdravie, radosť a spokojnosť postihnu­tému, s ktorým úprimne spolucítili. Preto sa vo svojej nedostatočnosti obrátili na Pána Ježiša a u Neho hľadali pomoc. Ich „šťastím“ bolo, že Pán Ježiš bol nablízku, že nebol tak veľmi vzdialený, aby k Nemu nemohli prísť alebo Ho nájsť a dostihnúť. Ich túžba a viera boli také silné, že neboli zahanbení. Stretnu­tie s Ním prinieslo uspokojenie, radosť a šťastie všetkým. On ich zbavil biedy, neis­toty, bolesti a trápenia. Ich život dostal celkom inú náplň.

Po takejto novej radostnej náplni ži­vota, ba priam po napredovaní života túžime aj my. Do tohto problému nám vnáša kus jasného svetla prečítaný text, ktorý nám dáva od­poveď na veľmi aktuálnu otázku:

Na čom spočíva záchrana života a jeho napredovania?

  1. Na Božom vzťahu k nám,
  2. na našom vzťahu k blížnym.

1. Dejiny ľudstva od najstarších čias až podnes sú, bratia a sestry, plné svedectiev, akými rozličný­mi spôsobmi a cestami sa usilovali ľudia o nájdenie, zabezpečenie či vydobytie po­koja, spokojnosti a radosti. Žiaľ, to nespo­četné množstvo bojov a vojen, ktorými pre­sadzovali alebo obhajovali svoje názory, je príliš bolestným svedectvom o ľudskej ne­dokonalosti a hriešnosti. Do tohto nedoko­nalého, ba neraz priamo egoizmom moti­vovaného ľudského experimentovania za­siahol Boh. Aké je to však šťastie pre nás, ľudí, že na našu nedokonalosť a hriešnosť neodpovedá ľudským spôsobom, ale bož­ským, ako to čítame v Žalme 103, 10: „Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín.“

Prejavom Jeho božskej a otcovskej lásky a milosti bolo a zostáva posla­nie Syna na tento svet, nie na odsúdenie, ale na záchranu. V Ňom podal a po­dáva celému ľudstvu pomocnú a zachraňu­júcu ruku. V Ježišovi Kristovi sme sa všetci stali milovanými deťmi Bo­žími. V Kristovi sa začal najväčší zápas za víťazstvo a napredovanie života. Tento zá­pas trvá a pokračuje; Boh sa ho nevzdal a nevzdá. A do tohto zápasu si povoláva stále nových bojovníkov. A my sa aj dnes môžeme pýtať s naším básnikom Hviezdo­slavom: „Zač zápas veľký ten?“ a spolu s ním si aj odpovedáme: „Za trón pravdy, dobra zdroj, krásy diadém; za krá­ľovstvo ducha!“

Áno, bratia a sestry! Je to jediný zápas a boj, pri ktorého víťazstvách niet vlastne poraze­ných ľudí, lebo víťazstvo Božej veci pri­náša dobro všetkým; v tomto boji prehráva iba to, čo je jednotlivcom i všetkým ľu­ďom len na škodu.

Zvesťou a svedectvom o Kristovi boli do tohto boja za oslobodenie z moci zla a hriechu a za napredovanie nového života povolaní aj efezskí kresťania. Nebola to ich zásluha. Pre nich to bol dar! Dar, ktorý až podnes chráni ľudstvo pred stroskotaním života, lebo nás neponecháva v nevedomosti a hrie­chu, ale z nezištnej lásky sa ujíma mňa aj teba, aby nás vždy nanovo vy­vádzal z tmy na svetlo; dar, v ktorom sa všetci môže správne orientovať a v ktorom sa stá­vame schopnými rozlíšiť pravé od falošného, hodnotné od bezcenného, správne od po­mýleného, užitočné od škodlivého, život napomáhajúce od život ničiaceho.

Tak, ako nemáme žiadnu zásluhu na tom, že po noci a tme príde nový deň so svetlom, ktoré nám svieti na cestu a odhalí nebezpečenstvá, ktoré nás ohrozujú (ktoré v noci, v tme nevidíme), tak aj poslanie Syna Božieho na tento svet je pre­javom Božej lásky k nám. A práve tento Boží vzťah k nám, podľa slov nášho dnešného svätého textu, je základom i predpokladom nášho napredovania.

2. Je to pre nás nesmierne veľká výzva, aby sme si uvedomili, že túto lásku Pá­nu Bohu nikdy nesplatíme. Počas celého svojho života zostávame voči nemu osobnými dlžníkmi. Zostáva nám len jediná možnosť: tento svoj dlh splácať láskou k blížnym. A v tom je tá druhá strana tej istej mince, ktorá platí aj dnes pre napredovanie nášho osobného života.

Naše vzťahy ako kresťanov voči našim blížnym musia byť iné, ako boli vzťahy pohanov alebo aj Židov, ktorí objekt blížneho príliš zúžili. Pán Boh nám dáva neustále nové a nové príležitosti, aby sme v konkrétnych veciach vyjadrili svoj vzťah k ľuďom okolo nás a tak vlastne aj k Ne­mu: „Preto ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie.“

Tým novým stvore­ním podľa slov nášho kázňového textu mali byť uprostred zväčša pohanského sveta aj efezskí kresťania, ale práve tak všetci kresťania v ktorejkoľvek generácii alebo dobe. Túto skutočnosť si v plnej miere a zodpovednosti máme neu­stále uvedomovať aj my dnes. Uverením v Pána Ježiša Krista nastáva v živote člo­veka rozhranie medzník: prechod z tmy do svetla.

Viera v Neho určuje nové vzťahy k blížnym. S tými starými alebo staronovými pohanskými vzťahmi založe­nými na sebectve, zlých žiadostiach a klamstve, treba skoncovať: „… zložte starého človeka podľa terajšie­ho života, rušiaceho sa v zlých, klam­ných žiadostiach, obnovte sa duchom svojej mysle a oblečte nového člove­ka, stvoreného podľa Boha v spravodli­vosti a svätosti pravdy.“ Nové predsa neobliekame na staré, ale sta­ré skladáme a odkladáme. „Ani nové víno nevlievajú do starých nádob, lebo sa roztrhnú nádoby, víno sa rozleje a nádoby sa pokazia; ale nové víno vlievajú do nových nádob, a oboje sa zachová.“ V opačnom prí­pade znehodnotíme a stratíme všetko (po­zri tiež 1K 13, 11): „… ale keď som sa stal mu­žom, zanechal som detské spôsoby.“).

Kresťania každej generácie boli vysta­vení nebezpečenstvu a pokušeniu, že sa vrátia alebo k pohanstvu, alebo sa budú prispôsobovať svetu a prostrediu, v akom žijú. Životné skúsenosti nám však jedno­značne potvrdzujú, že napredovanie života bolo vždy v priamej úmere s uskutočňova­ním a napĺňaním požiadaviek Kristovho evanjelia.

Nech máme na mysli ktorékoľ­vek z ľudských spoločenstiev, manželstvo, rodinu, zbor, cirkev, národ alebo celé ľud­stvo, v každom spoločenstve nastávali problémy, nepokoje, rozbroje, kritické ča­sy vždy vtedy, keď namiesto pravdy si ľudia klamali, keď namiesto úprimnosti boli voči sebe falošní, keď namiesto lásky mali srdce plné sebectva, keď namiesto odpúš­ťania mali srdcia plné hnevu, keď namiesto snahy blížnemu pomôcť a obohatiť ho mali snahu iba ho ochudobniť, okradnúť – raz o česť a dobré meno a inokedy o hodnoty materiálne, keď namiesto usilovnosti a vlast­ného pričinenia sa chceli mať dobre na úkor iných, keď namiesto slov, za kto­rými by bolo cítiť úctu a lásku, mali ústa plné slov osočovania, hrubosti, nadávok, vulgárnosti a urážok.

Rozsievaním zla, ne­dôvery, neúcty, nepravdy, falše, osočovania a podobných negatív sa ani k záchrane, ani k napredovaniu života ešte nikdy ne­prispelo. Ak by sme sa vydali na takúto cestu života, počítajme s tým, že týmto smerom sa nikdy nedopracujeme ani k napredovaniu, ani k ra­dostnej budúcnosti, ale jedine k úpadku a zániku sveta.

Dokiaľ sa človek a ľudstvo vôbec nenaučí od Pána Ježiša, ako a na čo využívať nielen svoju silu a moc, ale aj všetky hodnoty, ktoré nám boli dané od Boha, zostanú aj tie najväčšie túžby ľudstva po pokoji, spokoj­nosti a radosti života nesplnené.

Z Božej strany bolo a je všetko vykona­né, aby mohol život aj v našej dobe byť zachránený a napredovať. Boží vzťah voči nám i celému ľudstvu bol a aj naďalej zostáva vzťa­hom lásky. Ak chceme aj my prispieť k napredovaniu života vo všetkých našich spoločenstvách, je a bude vždy potrebné, aby aj v našich vzťahoch hybnou silou bola tá opravdivá, odpúšťajúca a o spo­ločné dobro sa všemožne usilujúca kristovská láska. Pokúsme sa o to, bratia a sestry! Amen.

Modlitba:

Sprevádzaj nás, ó, Duchu Svätý, neustále, pomôž nám blížnym slúžiť, tak žiť Bohu k chvále, daj, by sme, v láske žijúc Kristov, zákon plnili, pokorou k povýšeniu vo večnosti cielili. Amen.

Mgr. Ján Podlesný
evanjelický a. v. farár v. v.

ilustračné foto: pixabay.com