Biblický príhovor na Vstúpenie Krista Pána na nebesá

Výkladom slova Božieho nám dnes
na Vstúpenie Krista Pána na nebesá
poslúžila evanjelická a. v. farárka Mgr. Lívia Lichancová.
Základom dnešného príhovoru bol biblický text
z listu apoštola Pavla Efezským 1, 17 – 23.