Biblický príhovor na Vstúpenie Krista Pána na nebesá

Na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebesá
si pre nás pripravila výklad slova Božieho
evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková.
Biblický text, ktorý slúžil ako základ kázne
nájdeme v Skutkoch apoštolov, v 1. kapitole, 9 – 11.