20. nedeľa po Svätej Trojici

„Prispor nám viery!“
L 17, 5

„a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.“

1K 13, 3

„Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom.“
Ef 4, 26

Počas najbližších dní, začiatkom novembra si budem pripomínať pamiatku zosnulých. V tento čas stretávame ľudí, ktorí majú pred sebou jeden cieľ, jedno miesto a tým je cintorín.

Idú, aby si zaspomínali na tých, ktorí s nimi žili a ktorí Pán odvolal z našej časnosti do večnosti. Cítime, ako sa aj naše rodiny umenšujú. Prichádzame na cintoríny spomíname a zapaľujeme sviečky. Spomíname na tých, ktorí nás predišli. Čo nám pripomína táto spomienka? Odpoveď dostávame v troch slovách:

  1. neprestávaj,
  2. miluj,
  3. odpúšťaj.

1. Zapaľujeme sviečky na hroboch, kladieme vence z kvetov. Každá zapálená sviečka nám pripomína – Veriť neprestávaj. To je naše povzbudenie a posila na každý deň. V 11. kapitole listu Židom čítame, čo priniesla viera ľuďom biblickej doby a rovnako čo môže priniesť aj nám.

Veriť neprestávajme! Čo je to viera? Je to len príslušnosť k náboženskému vyznaniu? Nie, je to niečo iné. Viera je dôvera človeka v spasiteľné dielo Ježiša Krista. Viera musí mať svoj prameň. Týmto prameňom je slovo Božie, Biblia. Viera vzniká skrze Ducha Svätého, počúvaním Ježišovho kázania a poznávaním slova Božieho.

Viera, v ktorej máme žiť po celý život je spojená s celým našim životom. Viera nás vyzýva ku skutkom. Uvedomme si to aj dnes.

Rozoznávame živú a mŕtvu vieru. Živá viera je spojená so skutkami, ako hovorí Pán Ježiš: Aby videli vaše dobré skutky. Viera bez skutkov je mŕtva.

Zamyslime sa aká je naša viera. Nežime videním, ale vierou.

2. Zapaľujme sviece a spomínajme na všetkých s láskou. Láska k Bohu a k blížnemu je najdôležitejšou časťou našej viery. Tak, ako čítame: život bez nej nič nie je.

3. Hriech, nedorozumenie ľudí rozdeľuje. Lenže niekedy si chybu nechceme priznať. Pán Boh sa zmieril so svetom a daroval nám svojho Syna. Keď chceme dôjsť k odpusteniu, musíme dôjsť k zmiereniu. K zmiereniu všetkého, všetko vytrieť zo srdca. Je to pre nás ľudí veľmi ťažké, ale Pán Boh si to od nás žiada.

O zmierení a odpustení hovorí Pán Ježiš aj v modlitbe Pánovej. Keď neodpustíme, ani nám nebude odpustené. Kvety na hroboch zvädnú a sviečky dohoria. Len na jedno nezabúdajme. Majme tieto slová v srdci aj počas života: veriť neprestávaj, miluj a zo srdca odpúšťaj. Pane daj nám sily takto žiť. Amen.

Mgr. Danka Marinková
evanjelická a. v. farárka v. v.

Ilustračné foto: unsplash.com