Nedávna zmena na úrovni konateľa Reformaty viacerým ľuďom dala nádej, že sa predsa len niečo pohlo. Odvolaný konateľ Branislav Rybnikár mal totiž zjavne úplne iné priority, ako evanjelická verejnosť či Synoda, následkom čoho viaceré uznesenia ostali nesplnené. Po svojom menovaní pred dvomi rokmi totiž Branislav Rybnikár, pravdepodobne s podporou niektorých členov vedenia ECAV, úplne odignoroval správu synodálnej komisie, a vydal sa úplne iným smerom, keď začal vyšetrovať tých, ktorí problémy odhalili, resp. ich riešenie požadovali.

Aj keď malá iskrička nádeje na zmenu stále pretrváva, správy na Synodu odrážajú túto schizofréniu či pokrytectvo minulého obdobia viac než dokonale. Táto skupina počíta zrejme s tým, že slabo či tendenčne informovaní synodáli nestihnú tak rôznorodé názory spracovať, a teda „ohrozenie“, že cirkev sa vydá radikálne iným – z ekonomického pohľadu transparentným a vieroučne biblickým smerom, v skutočnosti (pre nich) nehrozí. Ich cieľom je zrejme udržať stav, ktorý im garantuje, že z minulých káuz sa nikdy nič nevyšetrí. Netransparentné prostredie v cirkvi, spojené s absenciou reálnej kontroly či výkazníctva pritom v tomto smere nedáva žiadnu záruku, že sa ďalšie kauzy sa nebudú vyskytovať aj v budúcnosti.

Možno sa pýtate, čo na to „reformné krídlo“, ktoré prispelo k personálnym zmenám v Reformate. Aké sú ich zámery a možnosti? Slovo Božie nám hovorí, že po ovocí ich poznáte, a teda to čoskoro uvidíme. Či je to „reformné krídlo“, pre ktorých je záujem ECAV na najvyššom mieste, pretože potom sa to musí prejaviť nielen v zámeroch či organizačných zmenách, ale aj v praktických krokoch a výsledkoch. Alebo sa znova presadia zámery niektorej zo záujmových skupín, ktorým netransparentné prostredie a zmätok naopak vyhovuje, ale to bude cirkvi aj naďalej škodiť!

Je veľkou otázkou prečo materiály na Synodu obsahujú, okrem proklamovaného zámeru niečo riešiť, tak veľa zavádzajúcich údajov, informácií či povrchných právnych analýz. Neriešia preukázateľné kauzy z minulého obdobia, a naopak snažia sa nájsť hoci len čokoľvek na tých, ktorí tieto problémy odhalili a riešili. Čo ale nemajú podložené žiadnymi reálnymi faktami či dôkazmi! Namiesto toho uvádzajú výroky právnych kancelárií, ktoré si ale objednal, a ktorým (zrejme zavádzajúce) informácie nedodal nik iný, ako konateľ Reformaty Branislav Rybnikár resp. ním poverené osoby!!!

Obnova daňového konania ako zámienka na odklad tak potrebných zmien

Zámerom vyššie opísanej schizofrénie a zmätku v predložených správach, podľa nášho názoru, teda nie je nič iné ako zastaviť akúkoľvek snahu niečo v cirkvi biblicky a transparentne riešiť. Keďže pre tento zámer neexistujú žiadne relevantné dôkazy či fakty, je treba aspoň budiť zdanie, že existujú a to čo nevedia zrušiť chcú aspoň zastaviť. Argumentácia o tom, že je potrebné počkať na výsledky obnovy daňového konania, ktoré stav “objektivizuje” nie je nič iné ako naťahovanie času. Podľa toho aké “nové doklady“ boli podané na daňový úrad sa kľudne môže stať aj to, že cirkev dostane ďalšiu pokutu, a teda celkový účet strát pre cirkev sa iba ďalej navýši. Pre úplnosť uvádzame aj uznesenie Synody v tomto smere:

Uznesenie 20-06/2019

Synoda ECAV na Slovensku odporúča orgánom ECAV v pôsobnosti VZ zistiť právne možnosti vymáhania sumy za sankcie vyrubené Daňovým úradom vo výške 31.164 € od zodpovedných členov orgánov spoločnosti REFORMATA, spol. s r. o. v období kontrolovanom daňovým úradom.)

Ako sa uvádza v uznesení, predsedníctvo ECAV malo zistiť právne možnosti vymáhania sumy za pokuty vo výške 31 164 eur od zodpovedných osôb. Zo správy  “Stav plnenia a prípravy prechodu správy majetku ECAV zo spoločnosti Reformata na ECAV”, ktorú predkladá predsedníctvo ECAV vyplýva, že advokátska kancelária sa nezaoberala možnosťami vymáhania pokuty uloženej Daňový úradom od bývalých konateľov (Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára). Naopak skôr sa zaoberala analýzou pochybení zistených daňovou kontrolou, s viac ako zvláštnym dôrazom či hľadaním možných pochybení zo strany Štefana Sabola a D. Valovičovej.

Ako sme už písali skôr, nevieme či takéto účelové zadanie prišlo advokátskej kancelárii od konateľa Rybnikára bez vedomia predsedníctva ECAV, alebo to bolo dokonca posvätené Jánom Brozmanom a Ivanom Eľkom. Ak sa advokátska kancelária nezaoberala podstatou veci, tak minimálne nemala skúmať len údajné pochybenia Š. Sabola a D. Valovičovej, ale aj závažné majetkové a daňové podvody pri správe cirkevného majetku za kontrolované obdobie rokov 2012 – 2014. Vtedy boli konateľmi Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár a účtovníctvo viedla sestra Vladimíra Daniša, pani Jana Danišová. Ich mená v súvislosti s vyvodením zodpovednosti však nie sú ani zachytené v správe, ktorú predkladá synode predsedníctvo ECAV.

Uvedená správa neuvádza zásadné pochybenia, ktoré zistil Daňový úrad či majetkové kauzy, a venuje sa len nepodstatným položkám. Buď si tieto závažné nedostatky advokátska kancelária nevšimla alebo ich zámerne predsedníctvo ECAV neuviedlo do predkladanej správy.

Niekoľko praktických príkladov

Predsedníctvo ECAV napríklad „zabudlo“ uviesť v správe závažné pochybenia ako zníženie hodnoty majetku na prelome rokov 2013 a 2014. Na začiatku roka 2014 sa znížila hodnota majetku o približne 71 tis. Eur. Pritom nám nie je známe, že by došlo k odpredaju majetku alebo k vyradeniu majetku. Tento rozdiel v bilančnej kontinuite majetku je uvedený v rozhodnutí Daňového úradu. To samozrejme malo vplyv aj na nesprávne uplatňovanie daňových odpisov v období rokov 2012 – 2014.

V správe P-ECAV sa tiež nespomínajú zaúčtované fiktívne náklady na spotrebu elektrickej energie vo výške 18 420,09 eur v roku 2012. Reformata nevie preukázať, že ide o reálnu spotrebu elektrickej energie, pretože neexistujú reálne faktúry od dodávateľa elektriny. Uvedieme príklad spotreby elektrickej energie za obdobie rokov 2010 až 2015:

Je malá pravdepodobnosť, aby sa spotreba elektrickej energie v roku 2012 výrazne zvýšila a hneď na to v roku 2013 sa výrazne znížila.
V roku 2012 sa spotreba elektrickej energie zvýšila viac ako o 100 % oproti rokom 2010 a 2011. A v roku 2013 až 2015 sa spotreba elektriny opäť dostala na štandardnú úroveň. Elektrinu odoberajú domácnosti a firmy, ktoré si bytové a kancelárske priestory prenajímajú od Reformaty, a preto je málo pravdepodobné, že spotreba elektriny mohla tak skokovo stúpnuť o viac ako 100 %, a to len v jednom roku. Takéto prudké navýšenie elektriny v jednom roku, je málo pravdepodobné aj vo výrobných firmách.

Medzi závažné pochybenia zistené Daňovým úradom sú aj nesprávne matematické výpočty nákladov. Uvedieme konkrétne príklady, ktoré sú zachytené v rozhodnutiach Daňového úradu.

Rok 2012 – výpočet nákladov podľa J. Danišovej, V. Daniša a J. Mlynára: 357 749,68 eur mínus (–) 18 203,01 eur = 357 749,68 eur.

Rok 2013 – výpočet nákladov podľa J. Danišovej, V. Daniša a J. Mlynára: 344 658,10 eur mínus (–) 13 785,10 eur = 358 443,10 eur.

Zámerne neuvádzame správne výsledky výpočtu, každý nech si vezme kalkulačku a vypočíta si to sám.

V prvom prípade nedošlo k odpočítaniu sumy, v druhom prípade dokonca namiesto odpočítania došlo k pripočítaniu sumy.

 

Štýl “o nás bez nás” je pre cirkev toxický!

Takto, vážení synodáli, vyzerala správa majetku cirkvi v danom období cez spol. Reformata, a to uvádzame iba niektoré pochybenia v porovnaní s tým, čo „zabudlo“uviesť predsedníctvo ECAV v predkladanej správe. Na mieste je aj otázka, prečo  členovia DR, keď im na “objektivizácii a na objasnení účtovania spoločnosti v rokoch 2012 až 2014 tak veľmi záleží, nežiadali od konateľa spoločnosti Reformata získanie elektronickej verzie účtovníctva za uvedené obdobie? Veď Branislav Rybnikár sa proti rozhodnutiu okresného súdu v Senici ani neodvolal, a to im nevadilo?! Prečo správa na Synodu neobsahuje odpoveď na otázku, prečo pri preberaní Reformaty v roku 2014 chýbalo (a zrejme stále chýba) na účte Beckovskej viesky viac ako 100 tis. eur?!

Zaujímavý je aj spôsob “riešenia” týchto záležitostí, ktorý nové vedenie cirkvi či Reformaty používa. Na zasadnutiach generálneho presbyterstva a Synody v rokoch 2014-2018 boli viackrát prítomní aj bývalí konatelia Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár, prípadne aj bývalá účtovníčka Jana Danišová. Tieto osoby, spolu s vtedajším konateľom spoločnosti Reformata Štefanom Sabolom sa tiež zúčastňovali aj zasadnutí synodálnej komisie, ktorej správa bola na Synode 2019 schválená.

Prečo ale rovnako nepostupuje pri preverovaní týchto skutočností aj nové vedenie? Prečo postupuje úplne jednostranne, a nikoho, ani predchádzajúceho konateľa Štefana Sabola, ani členov predsedníctva či bývalej Dozornej rady nekontaktuje? Prečo synodáli dostávajú jednostranné a zavádzajúce informácie, ktoré nie je problém, hoci aj vo veľmi krátkom čase spochybniť? Čo vlastne môžu vidieť aj synodáli sami, keď konateľ Reformaty resp. predsedníctvo cirkvi ignoruje a neplní ani uznesenia Synody, ktoré prijali?

Vážení synodáli, aj napriek zúfalej snahe niektorých záujmových skupín zakryť minulé kauzy, či odkladať ich riešenie na neurčito Vás vyzývame k tomu, aby ste tieto nečestné a manipulatívne pokusy rázne odmietli! Požadujeme za nevyhnuté aby boli všetky uznesenia Synody riadne splnené a majetkové kauzy vysvetlené. Aby bola vyvodená osobná zodpovednosť, a tiež aby boli prijaté také opatrenia v cirkvi, aby sa tieto problémy už viac neopakovali! Cirkev nepatrí záujmovým skupinám, cirkev patrí všetkým. A nezabúdajme na to, že je nevestou nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je cesta, pravda a život. Myslite na to, aj na najbližšej Synode, aby sa cirkev s Jeho pomocou očistila a mohla ísť ďalej!

Jaroslav Mervart,
bývalý člen dozornej rady spoločnosti Reformata spol. s r. o.

Štefan Sabol,
bývalý konateľ spoločnosti Reformata spol. s r. o.

ilustračné foto: pixabay.com